Początek władzy Boga nad światem 2

Ozeasza 3:(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

 Nowe Niebo i Nowa Ziemia

Objawienie 21:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Jest to bardzo ciekawa część 21 rozdziału Objawienia, gdzie Jan opisuje wizję nowego Nieba i nowej Ziemi oraz opisuje on nowe miasto; stolicę Ziemi, Jerozolimę, która zstępuje z Nieba na Ziemię, przyozdobiona jak oblubienica dla swego męża. Będzie to nowa Jerozolima stworzona przez samego Boga,

Donośny głos z tronu najwyraźniej jest głosem samego Boga, który zapowiada święte miejsce dla Boga między ludźmi. Bóg będzie już mieszkał z ludźmi i zetrze On wszelką łzę z ich oczu, ponieważ pierwsze i niemiłe rzeczy będą w tym nowych czasie całkowicie usunięte. Nastanie nowy porządek świata.

Objawienie 21:(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. (6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. (7) Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. (8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Bóg siedzący na tronie oznajmił, że czyni wszystko nowe i obiecuje pragnącemu darmo wodę życia wiecznego. Zwycięzcy otrzymają wszystko a Bóg będzie ich Bogiem a oni będą dla Boga synami Bożymi. Ci, którzy się nie ukorzą przed Bogiem, będą skazani na nieodwołalną już drugą śmierć.

Objawienie 21:(9) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka. (10) I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, (11) Mające chwałę Bożą; blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. (12) Miało ono potężny i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona dwunastu plemion synów izraelskich. (13) Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od zachodu trzy bramy, i od południa trzy bramy. (14) A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

Tutaj trzeba nieco się skupić, aby zrozumieć plany Boże, które są wielu z nas znane, ale nie wszyscy je rozumiemy. Bóg stworzył Niebo i Ziemię. W Niebie mieszka nadal Bóg a Ziemia miała być wypełniona  ludźmi nieśmiertelnymi. Ziemia a także Niebo były nieposłuszne Bogu ponieważ szatan oraz część aniołów wypowiedziała Bogu posłuszeństwo.

Szatan pomimo swego buntu wobec Boga oraz jego pragnienia zrównania się z Bogiem nie został natychmiast usunięty z Nieba i miał on także możliwość przebywania na Ziemi. Szatan zdołał przekonać grupę aniołów w Niebie, aby poszli za nim i rozpoczął się wielki problem; tak w Niebie jak i na Ziemi.

Bóg pozwolił szatanowi oraz zbuntowanym aniołom na przebywanie i w Niebie i na Ziemi. Wiele szczegółów nie znamy, ale możemy mieć jedną pewność. Ani szatan ani upadli aniołowie nie zrobili niczego dobrego, tak w Niebie jak i na Ziemi. Szatan i jego grupa aniołów została dopiero niedawno usunięta z Nieba i przebywa w chwili obecnej na Ziemi.

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Powyżej mamy opis usunięcia z Nieba szatana oraz jego grupy zbuntowanych aniołów, którzy są teraz na Ziemi. To wskazuje nam na długi okres pobytu szatana i upadłych aniołów w Niebie. Dopiero niedawno szatan i aniołowie zostali zrzuceni na Ziemię. Ale mamy jeszcze ważny detal tego wydarzenia.

Co jest jeszcze bardziej dramatyczne, w Niebie wybuchła wojna, w której brali udział Michał i część aniołów, którzy walczyli ze smokiem i przeciwko jemu aniołom. Michał i aniołowie ową wojnę wygrali i szatan z upadłymi aniołami został zmuszony do stałego opuszczenia Nieba.

Objawienie 12:(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

Ten fragment pokazuje nam także, że ani Bóg, ani Isus nie posiadali władzy w Niebie podczas buntu szatana i upadłych aniołów! Mało tego; i Bóg i Isus musieli wysłuchiwać oskarżenia szatańskie, szczególnie cierpiał na tym sam Bóg. Szatan także oskarżał na Ziemi Boga oraz Syna powodując wielkie nieposłuszeństwo ludzi na Ziemi.

Jednak wielu wspaniałych ludzi wybrało raczej śmierć, niż podporządkowanie się szatanowi i jego zbuntowanym aniołom.

Na domiar złego, wybuchła wojna w Niebie, która także spowodowała nie znane nam bliżej problemy, nie tylko w Niebie ale i na Ziemi. Potop na Ziemi był przecież rezultatem buntu aniołów, którzy spłodzili potomstwo gigantów czyli ich synów z córkami ludzkimi. Bóg musiał ich wszystkich wytępić i dlatego spowodował potop, aby położyć kres wielu zbrodni szatana i potomstwa upadłych aniołów.

12 werset powyższego fragmentu podaje nam, że mieszkańcy Nieba się ucieszyli, kiedy szatan i jego grupa zostali usunięci z Nieba, ale Ziemia i morze ucierpią znacznie z powodu nienawiści szatana do Boga oraz do Ziemi i jej mieszkańców.

Wiele wskazuje nam na to, że od początku masowych mordów ludzi z pomocą szatana zaczął się okres Covid-19, który spowodował największy mord pośród ludzi w dziejach znanego nam świata.

Objawienie 21:(15) A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur. (16) A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na dwanaście tysięcy stadiów; długość jego i szerokość, i wysokość są równe. (17) Zmierzył też mur jego, który wynosił sto czterdzieści cztery łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł.

144.000 to liczba wybranych przez Boga współkróli Isusa! (Objawienie 7:4-8) Dalej mamy także opis niezwykle cennego miasta, gdzie niemal wszystko będzie z najwspanialszych części Ziemi, jak złota, jaspisu, szafiru, chalcedonu i szmaragdu.

Objawienie 21:(18) A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. (19) Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, (20) Piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. (21) A dwanaście bram, to dwanaście pereł; a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. (22) Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek. (23) A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek. (24) I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. (25) A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie; (26) I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. (27) I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

Święte miasto będzie zbudowane z najpiękniejszych kamieni a bramy będą perłami wielkości jednej bramy. Sam Bóg i Isus będą mieszkali w tym mieście. Całe miasto będzie święte i nic grzesznego nigdy nie będzie istniało, ale tylko ludzie zapisani w księdze życia Isusa będą mieli dostęp do tego świętego miasta Bożego.

Objawienie 22 rozdział

Jest to ostatni rozdział Objawienia, który ukazuje nam jeszcze więcej wspaniałych rzeczy, a zwłaszcza  najważniejszą dla nas rzekę wody żywota.

Objawienie 22:(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą

Mamy ukazaną niezwykle cenną wodę żywota, która spożywana będzie dawała ludziom życie wieczne. Owa woda będzie wypływać z tronu Boga i Syna, a jej drzewo żywota będzie wydawać owoce co miesiąc, które będą uzdrawiały narody. Mamy więc opis wody żywota oraz tego samego drzewa żywota, które znamy z Ogrodu Eden!

Rodzaju 3:(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! (23 Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. (24 I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

Adam i Ewa utracili życie wieczne po zjedzeniu owocu z zakazanego przez Boga. Zjedzenie tego owocu powodowało szczególną reakcję, czyli rozpoznanie, że oboje są nadzy. Także Adam będąc nagi schował się przed Bogiem, ponieważ ów owoc otwierał oczy na rzeczy, na które oni tej wiedzy nie potrzebowali.

To drzewo także będzie istniało dla ludzi żyjących w Nowej Ziemi.

Objawienie 22:(4) I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. (5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. (6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. (7) I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi.

Bardzo ciekawy jest werset (7), który nam obiecuje błogosławieństwo Boga dla tych, którzy strzegą proroctwa tej księgi. Te słowa wypowiada Isus Mesjasz. Na pewno nie wymawia tych słów Bóg! Czytając te słowa z księgi Objawienia ze zrozumieniem tych proroctw spowoduje błogosławieństwo Boga!

Objawienie 22:(8) A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. (9) I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon! (10) I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest.

To wyrażenie - jestem alfa i omega oraz początek i koniec oznacza nie tylko Boga Wszechmogącego, ale także wyraźnie je wypowiada Isus Mesjasz w imieniu Boga.W tym przypadku te słowa wymawia anioł, który występuje jako osoba przemawiająca w imieniu Boga i Syna.

Objawienie 22:(11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. (12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. (13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. (14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.

Jest także druga wersja tekstu alfa i omega, która mówi: jestem pierwszy i ostatni. Znaczenie obu jest jednakowe i jest to wymawiane przez Boga, Isusa a także przez anioła, który występuje w imieniu Boga.

Cały ten rozdział ukazuje nam plan Boży Królestwa Bożego, które będzie istniało na nowej Ziemi. Ale według wersetu 15 w owym Królestwie nadal będą żyli ludzie nieposłuszni Prawu Bożemu ale będą oni mieli okres czasu na zmianę swojego postępowania i będą mieli szanse na życie wieczne.

Objawienie 22:(16) Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. (17) A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.

Jest to otwarte zaproszenie dla wszystkich ludzi, nawet grzeszników, aby wybrali dobrowolnie życie wieczne i skosztowali życia jako ludzie żyjący wiecznie. Nawet po 1000 lat i na Nowej Ziemi Bóg da szanse na życie wiecznie każdemu człowiekowi. Każda istota będzie wiedziała o możliwość życia wiecznego i każda będzie mogła z niego skorzystać.

Objawienie 22:(18) Co do mnie, to świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; (19) A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze. (20 Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!

Musimy zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę pomiędzy ludźmi i aniołami. Aniołowie są także stworzeni przez Boga do życia wiecznego, ale za wiele o nich nie wiemy. Tymczasem ludzie stworzeni przez Boga byli sprawdzani, jak Adam i Ewa i niestety nie zasłużyli oni na życie wieczne łamiąc Prawo Boga.

Zwróćmy szczególną uwagę na werset to omawiający.

Rodzaju 3:(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!

Powyższy werset nie wyjaśnia nam dokładnie przyczyny odebrania pierwszej parze życia wiecznego. Ale wyjaśnienie jest bardzo proste. Jest oczywiste, że tak Bóg i Syn znali oboje dobro i zło. Ale czy tylko Bóg i Syn je znali? Jest oczywiste, że ani Bóg ani Syn Boży nie popełnili grzechu, jak to uczynił Adam i Ewa.

Bóg i Syn znali dobro i zło, ale oni nie przekroczyli Prawa Bożego ale uczynił to szatan, który przekazał ten grzech Ewie, a Ewa przekonała Adama. Dlatego Bóg zapobiegł, aby Adam i Ewa mieli dostęp do drzewa życia, co gwarantowało ich śmierć.

Adam i Ewa poznali dobro i zło popełniając zło. Tym się różnili od Boga i Syna

Sam fakt spożycia owocu z drzewa przez Adama i Ewę był wystarczającym dowodem na to, że że wyrok śmierci na obu był konieczny. Dlatego Bóg wyrok ten potwierdził i zniweczył ich szanse na zerwanie owocu z drzewa życia.

 Gdyby Adam i Ewa mieli dostęp do drzewa życia, ich potomstwo byłoby jeszcze gorsze niż oni sami, a wszelkie prawa Boże były by przez nich zawsze pogardzane.

Bóg doskonale wiedział, dokąd zaprowadziłby brak kary za złamanie Prawa.