Początek władzy Boga nad światem

Ozeasza 3:(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

144.000 wybranych przez Boga

Początek władzy Boga będzie zaznaczony wybranymi grupami ludzi, którzy zasłużyli sobie na ten wybór z powodu posłuszeństwa wobec Bożych Przykazań oraz dumy z powodu tego posłuszeństwa. Sprawdźmy wersety, które mówią nam o wybranych przez Boga 144.000!

Opis 144.000 istnieje w Objawieniu 7:7-9. Obecnie jeszcze się to nie wydarzyło, ale czas do opatrzenia pieczęcią 144.000 sług Bożych jest bardzo bliski. Opieczętowani uzyskają w ten sposób życie wieczne. Opis biblijny opieczętowania sugeruje nam, że wybór będzie widoczny dla całego świata.

Objawienie 7:(1) Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. (2) Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: (3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. (4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: (5) Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, (6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, (7) Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, (8) Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Jest to bardzo ciekawy fragment, a szczególnie interesujący jest początek, który ujawnia nam, w jaki specjalny sposób ma się odbyć opieczętowanie 144.000 wiernych sług Boga. Co jest interesujące, Bóg wysłał na Ziemię czterech aniołów w celu rozpoczęcia wielkiego dramatu na Ziemi, ale anioł z pieczęcią Boga powstrzymał owe cztery wiatry Ziemi na czas tego pieczętowania.

Biblia zapowiada nam chwilę ciszy w wykonaniu szkód na Ziemi, na morzu, drzewom, aż najpierw zakończy się zapieczętowanie pieczęcią sług Boga, czyli wybranych do nieśmiertelności; sto czterdzieści cztery tysiące mężczyzn opieczętowanych i wybranych ze wszystkich plemion Izraelskich.

Jest to duża część opieczętowanych w Polsce, w której żyje 10 plemion Izraela. Istnieją także dwa pokolenia Izraela, czyli pozostałych dwóch plemion, które są obecnie w Izraelu. To także nasi bracia i pośród nich będą 2 części opieczętowanych także przez aniołów - razem  będzie 12 pokoleń czyli... 144.000.

Nie mamy zbyt wiele detali o 144.000 tysiącach wybranych, ale mamy także podaną tę samą grupę wybranych w Objawieniu 14 rozdziale.

Objawienie 14:(1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. (2) I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. (3) I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. (4) Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. (5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.

Jest to szczególna grupa ludzi wybranych przez Boga i Syna, którzy otrzymają nieśmiertelność oraz będą współpracowali z Chrystusem; tak w Niebie jak i na Ziemi. Ta grupa nie zazna śmierci, podobnie jak ci, którzy będą wzięci do Nieba, ale niektóre osoby utracą życie, ale je szybko otrzymają z powrotem od Boga .

Trzeba zrozumieć sposób opisu tych wybranych, ponieważ są to opisy typowe dla Objawienia, czyli bardzo obrazowe. Jest to typowy sposób, zwłaszcza w Objawieniu oraz w innych proroctwach ujawniania nam ważności wielu wydarzeń czy także działalności pewnych osób.

Jest oczywiste, że nie będą oni mieli wypisanych na czołach imion Ojca oraz Syna. To oczywiście mówi nam, że w ich umysłach jest wierna praca dla Ojca i Syna, według ich poleceń. Podobnie jest ze śpiewaniem nowej pieśni, co raczej oznacza nowe zachowanie się i działania, które 144.000 będzie wykonywać czy w Niebie czy też na Ziemi.

Jedynie oni posiadają takiego rodzaju sposób myślenia, będąc zawsze po stronie Boga i Syna, co także jest przyczyną ich poddania się Bogu i Synowi. To, że śpiewali nową pieśń oznacza nowy sposób życia i postępowania ścisłego według Bożych Praw. Tak postępują właśnie aniołowie Boży.

Objawienie 19 rozdział

Rozdział 19 Objawienia opisuje nam rozpoczęcie rządów Boga nad całą Ziemią. Nie oznacza to totalnej władzy Boga nad całym światem, ale będzie to już widzialne działanie Boga na Ziemi, którego celem będzie całkowita kontrola mieszkańców Ziemi oraz rozpoczęcie sądu Boga opartego na Bożym Prawie.

Objawienie 19:(1) Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, (2) Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego; osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich.

W tym momencie mamy już bardzo zmienioną Ziemię oraz jej mieszkańców. Widzimy wyraźnie, że czasie tego sądu wszetecznica, czyli Kościół Katolicki, nazywany także Rzymem już nie istnieją, co mamy opisane w rozdziale 17 Objawienia, a Babilon Wielki będzie także całkowicie zniszczony.

Obie opisane w tym fragmencie organizacje, które były złączone ze sobą, w tym opisie obie są już zniszczone. To także oznacza, że nie będzie w tej chwili żadnej specjalnej i mocnej władzy nad całą Ziemią. W tym właśnie momencie Bóg przejmie całkowitą władzę na Ziemią.

Oznacza to w tym przypadku bliskie i bezpieczne istnienie Narodu Wybranego bez ataków Rzymu a zwłaszcza Babilonu Wielkiego a wybrani przez Boga będą już w Niebie, do którego będą wzięci z wielką radością, i zaczną działać członkowie 144.000 wybranych wspołkróli do współpracy z Synem Bożym.

Jest to wyjątkowo ważna decyzja Boga, który wybrał tylko dwie grupy ludzi posłusznych Prawu, do życia w Niebie. Są to kobiety i mężczyźni wzięci do Nieba oraz grupa mężczyzn, którzy także będą żyli wiecznie, działając w Niebie oraz na Ziemi, w zależności od potrzeb.

Wbrew naukom fałszywych religii, są to jedyne dwie grupy, które będą mieszkały w Niebie oraz będą posiadały życie wieczne.

Objawienie 19:(3) I rzekli po wtóre: Alleluja! I dym jej unosi się w górę na wieki wieków. (4) I upadło dwudziestu czterech starców, i cztery postacie, i oddały pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Niech się stanie, Alleluja! (5) A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy jego, którzy się go boicie mali i wielcy. (6) I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Chwalcie Pana! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie.

W tym fragmencie widzimy wyraźnie radość 24 starców oraz czterech postaci, którzy oddali pokłon Bogu za uwolnienie Ziemi od zbrodniczej Wszetecznicy (Bestii) i Babilonu Wielkiego. Największą radością dla owych starców oraz ludzi dobrej woli będzie objęcie panowania przez samego Boga Wszechmogącego.

Ale Ziemia nie jest jeszcze wolna od wrogów Królestwa Bożego, aczkolwiek dwie najohydniejsze siły szatańskie zostaną pozbawione władzy oraz życia, czyli Rzym oraz Babilon Wielki. Oczywiście podaję to według tekstu z Objawienia, który mówi o niedalekiej przyszłości.

Objawienie 19:(7) Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; (8) I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. (9) I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże. (10) I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Isusa, Bogu oddaj pokłon! A świadectwem Isusa jest duch proroctwa.

Widzimy powód do wielkiej radości wszystkich ludzi dobrej woli, którzy oczekiwali tego przez wiele lat i wreszcie są oni wszyscy bardzo bezpieczni oraz szczęśliwi pod opieką Boga oraz Isusa. Jest to powód do wielkiej radości i ulubienica jest już na to przygotowana. Zaproszenie na weselną ucztę niewielu otrzyma!

Oblubienica to Lud Boży, oczyszczony z grzechów oraz ubrany w uczynki ludzi uznanych za świętych.

Ciekawe jest ostatnie zdanie z tego cytatu. Świadectwem Isusa jest duch proroctwa. Oznacza to, że wszelkie działania Syna Bożego były wcześniej zaplanowane, a my mogliśmy je czytać w Biblii i nadal je czytamy, jak w tej właśnie chwili. Jest więc oczywiste, że proroctwa zawsze zostaną w pełni zrealizowane.

Syn Boży, Isus także się przygotowuje do swojego dalszego działania.

Objawienie 19: (11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. (12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. (13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. (14) I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. (15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. (16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

Ponownie mamy bardzo obrazowy opis Syna Bożego, który wykona karę Bożą nad jeszcze żyjącą wielką rzeszą tych ludzi, którzy nadal stoją po stronie szatana. Są oni celem Isusa oraz jego armii niebieskiej, która wykona Jego rozkazy. Rządy Isusa będą twarde jak Jego laska żelazna.

Wyrok został wydany a Isus wykona rozkaz Boga nad całym światem, złożonym z mas ludzi, którzy nie mają żadnej chęci podporządkowania się Prawu Bożemu, poza nienawiścią do Boga i Syna. Mamy w tym przypadku opis wyroku, jaki został wydany na ludzi, którzy nie są ludźmi stworzonymi przez Boga, ale są oni potomstwem szatana oraz upadłych aniołów. Oni wszyscy otrzymali od dawna wyrok śmierci!

Objawienie 19:(17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą,  (18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.  (19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem.  (20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.  (21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Zwierzę (wielka nierządnica) oraz fałszywy prorok nie zostali zabici mieczami, ale oboje zostali wrzuceni do jeziora ognistego. Reszta buntowników została pobita mieczem na śmierć. Nierządnica i fałszywy prorok zostali wrzuceni do jeziora ognia, co oznacza srogi wyrok śmierci dla tych zbrodniarzy. Zasłużyli na to!

Objawienie 20 rozdział

Dopiero teraz dowiemy się losu szatana, który spowodował wszystkie problemy dla ludu Bożego oraz dla Boga oraz Syna Bożego, którego szatan pozbawił nawet życia, przybijając Go do krzyża. Decyzja szatana - mord Syna Bożego - jest wyjątkową zbrodnią, za którą otrzyma on olbrzymią karę.

Rozdział 20 Objawienia omawia nam bliską już karę 1000 letniego więzienia dla szatana, który jest odpowiedzialny za większość naszych problemów na Ziemi, ze śmiercią naszą włącznie.

Objawienie 20:(1) I Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. (2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

Będzie to bolesny cios zadany szatanowi, który zada mu pojedynczy anioł, który sam zdoła pochwycić szatana i związać go na tysiąc lat, wrzucając go do otchłani na 1000 lat. Jest to sprawiedliwy wyrok, na który szatan w pełni sobie zasłużył. On zniszczył Adama i Ewę oraz wymordował bezpośrednio i pośrednio we wszystkich wojnach na Ziemi wiele milionów niewinnych ludzi.

Ostatnia jego największa zbrodnia to Covid19!!!

Po tysiącu lat będzie on wypuszczony, ale jedynie na krótki okres czasu.

Poniżej mamy opis tego tysiąclecia dla ludu Bożego. Poniższe wersety najwyraźniej mówią nam o pierwszym zmartwychwstaniu dusz osób z grona części pomordowanych 144.000.

Objawienie 20:(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. (6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

Wersety powyższe nam mówią, że w tym czasie nastąpi pierwsze zmartwychwstanie, w którym powstaną do życia ci, którzy oddali swoje życie dla Boga za ogłaszaniu prawdy o Isusie. Oni nigdy nie kłaniali się wielkiej nierządnicy czy jej wizerunkowi. Oni także nie przyjęli znamienia bestii na czoło i na rękę.

Otrzymali oni życie wieczne w pierwszym zmartwychwstaniu, co znaczy, że śmierć po pierwszym zmartwychwstaniu nie posiada żadnej mocy nad nimi. Oczywiście są to opisani w rozdziale 14 Objawienia członkowie 144.000 tych, którzy mają jego imię na symbolicznym czole oraz imię Jego Ojca!

Tylko oni oraz wybrani przez Boga do życia wiecznego w Niebie otrzymają od Boga wieczność. Część 144.000 utraci swoje życie podczas rządów Zwierzęcia (Bestii), ale oni niemal natychmiast ożyją i obejmą panowanie z Isusem na okres 1000 lat.

Objawienie 20:(7) A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego (8) I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. (9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

Tym razem bez jakiegokolwiek ostrzeżenia; tak szatan jak i narody, które go posłuchały; wszyscy przybędą, aby zniszczyć niewinny Lud Boży. Nie zdołają oni zniszczyć nikogo. Szatan zwiedzie narody z czterech krańców świata, otoczy Lud Boży ale za taką próbę oni będą spaleni ogniem z Nieba.

Objawienie 20:(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę (bestia) i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Zwierzę to także biblijna Bestia, która w czasach końca będzie pracowała wraz z szatanem przeciwko Bogu, głównie przeciwko Ludowi Bożemu, który im nigdy żadnej krzywdy nie wyrządził. Dręczenie Bestii dniem i nocą oznacza w tym przypadku śmierć bez nadziei powrotu do życia. Absolutny koniec!

Wtedy nastąpi kolejne ciekawe wydarzenie i niezwykle cudowne działanie Boga Wszechmogącego.

Objawienie 20:(11) I widziałem wielki, biały tron i Tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

Ten niezwykły tekst do niedawna nie był wcale zrozumiany. Werset 11 mówi nam, że na tronie zasiadł sam Bóg a Ziemia uciekła gdzieś daleko i Niebo także pierzchło bez nadziei na powrót. Dlatego mamy więc opis dusz ludzi zmarłych, którzy będą osądzeni jako umarli czyli jako dusze. Ten sąd odbędzie się najprawdopodobniej w Niebie.

Ziemia i Niebo które znikną, zostaną one zastąpione nową Ziemią i nowym Niebem. W tym właśnie czasie Bóg odbędzie sąd nad ludźmi umarłymi, czyli nad duszami ludzi, którzy zostaną osądzeni wobec ich uczynków, jakie popełnili oni za swego życia na Ziemi.

Te kilka wersetów dotyczy wyłącznie dusz, czyli... ludzi 'zmarłych' opisanych jako dusze, które stanęły przed tronem Boga i zostały one przez Boga osądzone na podstawie danych zapisanych o ich działaniach za życia w księgach Bożych.

Objawienie 20:(14) I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. (15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Najwyraźniej ten opis mówi o sądzie dusz ludzkich i werset 15 podaje nam wyrok śmierci na tych grzesznych duszach, które nie były zapisane w księdze żywota. Dusze te otrzymają wieczny wyrok śmierci, który zupełnie je zniszczy i one już nigdy nie będą miały szans na powrót do ciała czyli do życia.

Dla ludzi pogardzających Bogiem i Jego Prawem oraz Isusem będzie to ostateczny  wyrok Boży.

Podsumowanie

Nigdy nie mogłem zrozumieć dobrze tych rozdziałów Objawienia, ale ten okres najwyraźniej należy już do przeszłości. Pozornie oba rozdziały są trudne. Są one proste czyli są dla nas zrozumiałe. Musimy zawsze brać pod uwagę styl księgi Objawienia, ponieważ większość opisów w tej księdze to metafory.

Wydarzenia od czasu wzięcia do Nieba będą wyglądały w taki sposób. Najpierw nastąpi wzięcie do Nieba specjalnie wybranych osób, kobiet i mężczyzn z Narodu Wybranego do życia wiecznego w Niebie. Będzie to pierwsze działanie Boga i Syna na Ziemi, od czasu śmierci Isusa na krzyżu.

Oprócz wzięcia do Nieba nastąpi także zebranie 144.000 wspołkróli Isusa, którzy będą przebywali w Niebie i na Ziemi, którzy także będą żyli wiecznie, tak jak wzięci do Nieba .

Niemal wszystkie religie odrzucają te oczywiste zapowiedzi Objawienia i wszyscy liderzy obiecują swoim wiernym pójście do Nieba. Co jest jeszcze gorsze, zwykle nie obiecują oni życia na Ziemi. Wszystkie religie odrzucają z pasją istnienie 12 pokoleń Izraela - większość w Polsce, czyli są to głównie Polacy.

Szatański świat i szatańskie religie całkowicie odrzucają jakąkolwiek możliwość, że nadal istnieje na Ziemi pełne 12 pokoleń Izraela i że ono nigdy nie zaginęło!

Tym linku mamy wiele dowodów biblijnych o istniejącym narodzie, który stanowi nadal 10 pokoleń Izraela. Są to Polacy w Polsce i światowi sataniści doskonale o nich wiedzą. Ich wiedza powoduje, że jesteśmy przez nich stale prześladowani i mordowani we wszystkich możliwych wojnach!

Ale dawne prześladowania i wojny już ustały i z Polski zostanie wzięta do Nieba grupa ludzi, która będzie żyła wiecznie. Niedługo z grona Polaków zostanie wybrana grupa 144.000 mężczyzn, którzy także otrzymają życie wieczne, częściowo w Niebie, częściowo na Ziemi.

Wkrótce nastąpi także wymarsz Polaków na pustynię pod opieką Boga i Isusa. Jest to dokładnie opisane w artykule: Wybawienie Ludu Bożego.

Dlaczego reszta świata nienawidzi Boga i Syna?

Ponieważ to nie są ludzie Boży, ale są to istoty spłodzone przez szatana i upadłych aniołów. Ich szczególną cechą jest brak duszy ludzkiej, czyli brak jakiegokolwiek sumienia. Oni są masowo zajęci popełnianiem straszliwych zbrodni, jak wojny, mordy, kradzieże, pedofila i masowe kłamstwa.

Ci ludzie uwielbiają ponad wszystko pedofilię, czyli seks z dziećmi oraz ich tortury i śmierć. To wszystko jest nadal przed światem ukrywane, aczkolwiek to zaczyna się już ujawniać, zwłaszcza w USA, które jest głęboko uwikłane w takie horrendalne zbrodnie, które czynią z USA imperium zbrodni i kłamstw.

To jest przyczyną tego srogiego Bożego wyroku nad USA, które całkowicie zginą w bardzo bliskim już czasie. Upadek USA jest już od kilku lat w trakcie realizacji a końcowym wyrokiem będzie śmierć większości Amerykanów za uczestnictwo w największych zbrodniach na całej Ziemi.

Wyrok nad USA zostanie wkrótce wykonany!