Porwanie - detale!

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

To Bóg daje nam zrozumienie Jego proroctw i Bożej Prawdy. Z tej właśnie przyczyny żadna religia pseudo chrześcijańska absolutnie Biblii nie rozumie, ponieważ fałszywe religie nauczają takich herezji, jak zbawienie z łaski czy inne nonsensy, jak... bałwochwalstwo.

Oto przyczyna, dlaczego anioł będzie musiał głosić Dobrą Nowinę, ponieważ wszystkie religie chrześcijaństwa świadomie służą szatanowi i ich nauki to masowe zwodzenie. Oni nie wiedzą nawet, co termin - Dobra Nowina oznacza! Nie znaczy to, że wszyscy członkowie religii to sataniści. Większość po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy!

Informacje o porwaniu były do niedawna niby zgodne z prawdą, ale teraz są one właśnie korygowane.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [BM]

Za dni Noego Bóg osobiście wybrał pasażerów do przeżycia w arce. Z porwaniem będzie identycznie. Przed potopem wszyscy to ignorowali, podobnie jak to jest widziane w dzisiejszym czasie. Wybrani do przyszłego porwania to tak jak rodzina Noego, aczkolwiek bez zwierząt i znacznie większa. Oficjalny powrót Chrystusa nastąpi w celu zabrania do nieba grupy wybranych przez Boga - kobiet i mężczyzn. Mamy dwa kluczowe wersety ukazujące nam dokładnie, jak to się wydarzy.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. [BM]

Wybrani przez Boga będą zabrani z ziemi wprost do nieba. Oczywiście będą to ludzie miłujący Boga i Syna oraz posłuszni Przykazaniom. Werset 41 mówi nam, że kobiety także będą pośród osób wziętych do nieba.

Dopiero po porwaniu wybranych cały świat się obudzi i zrozumie, co się stało, a to spowoduje olbrzymią reakcję świata szatana i ludzi pozostawionych, ale przeznaczonych do wyjścia na pustynię.

Detale

Dlaczego było kilka wersji interpretacji tego proroctwa? Podejrzewam, że Bóg dopuszczał CELOWO i strategicznie, abyśmy nieco błądzili. Zresztą nie raz tak już było, ale tym razem ma to specyficzny cel Boga, aby porwanie odbyło się bezpiecznie. 

Mateusza 24:32 A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. 33 Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.[BM]

Obowiązkiem ludzi według Boga jest uważna obserwacja wydarzeń - jest to przykazanie Boże.

Porwanie to wzięcie do nieba ludzi wybranych przez Boga.

Temat porwania wskazuje nam na wagę planu Boga, który zaprzysiągł nasze zbawienie na samego Siebie, że nie tylko zjednoczy rzeczywisty Izrael, ale także doprowadzi do jednego rządu na całej ziemi pod berłem Syna Isusa.

Bóg obiecał wyzwolenie Narodu Wybranego, czyli Izraela, zanim Izrael został całkowicie rozproszony. 10 Pokoleń zostało usunięte z Ziemi Obiecanej i umieszczone w Arzareth a pokolenie Judy było w niewoli Edomitów przez setki lat.

Ale Bóg nie zapomniał o Izraelu i obiecał powrót Izraela do Ziemi Obiecanej, czyli do Palestyny.

Królem, który miał tego dokonać jest Syn Boga Najwyższego, Isus Pomazaniec, wybrany przez Boga właśnie do tej roli. Ale na przeszkodzie stało nienaruszalne Prawo Boże, według którego Izrael został skazany na wygnanie a Juda dostał się w niewolę za ciągłe łamanie Prawa Bożego. Główną karą za bardziej drastyczne grzechy Izraelitów, jak... bałwochwalstwo była śmierć.

Kiedy Isus pojawił się na ziemi, szatan najpierw chciał Go przekupić obietnicą władzy nad całą ziemią. Kiedy to zawiodło, szatan miał inny plan, który bazował na jego zrozumieniu strategii Boga. Szatan spodziewał się, że Isus będzie walczył z siłami szatana i już wtedy uwolni cały Izrael i sprowadzi 10 pokoleń Izraela z powrotem do Ziemi Obiecanej. Szatan nie wziął on po uwagę, że Bogu chodzi o legalne wybaczenie wielu grzechów Izraelitów na podstawie ofiary Isusa Mesjasza.

 Strategia Boga była zupełnie inna i wiemy już, jak ona się zakończyła.

Izrael był winny łamania Prawa Bożego i musiał ponieść karę, która także za czasów Isusa była przez Boga realizowana. Szatan był przekonany, że Bóg nie może Izraelowi darować wszystkich grzechów i był pewien, że Bóg jest zobowiązany do honorowania własnego Prawa i darowanie win Izraelowi nie może wchodzić w rachubę. Jednak szatan bardzo się mylił.

Bóg jednak miał rozwiązanie. Potrzebna była bardzo WARTOŚCIOWA ofiara za grzechy Izraelitów. Tak szatan jak i upadli aniołowie miewali nadal seks z kobietami Izraela i to powodowało rodzenie się potomstwa bez sumień czyli... wyjątkowo grzesznego nasienia węża.

Do tego dochodziło bratanie się z innymi hybrydami i w ten sposób Izrael był nieczysty genetycznie. Ale wiele jego grzechów nie było aż tak drastycznych, że Bóg nie mógłby ich wybaczyć.

Niemal wszystkiemu złu winien był i jest nadal szatan, upadli aniołowie oraz spłodzone przez nich nasienie węża.

Boży plan wyznaczył samego Syna Bożego, aby poniósł On śmierć ofiarną za grzechy Izraela. To właśnie spowodowało wybaczenie grzechów Izraelowi pod warunkiem, że ich zaprzestaną. Ofiara Syna Bożego w takim przypadku była doskonała. Ale szatan nie podejrzewał, że Bóg przedsięweźmie taki plan i dlatego szatan niemal osobiście ten plan wykonał mordując brutalnie Isusa, Syna Bożego.

Szatan nie wziął on pod uwagę niezwykłej inteligencji i mądrości Boga, który wskrzesił zamordowanego przez szatana Isusa i w ten sposób Izrael otrzymał swego Odkupiciela i grzechy mogły być Izraelowi odpuszczone, pod warunkiem całkowitego posłuszeństwa Izraelitów wobec Prawa Bożego.

Ofiara Syna Bożego była nie tylko prawomocna wobec Izraela, ale także była i jest prawomocna wobec innych narodów, które zechcą podporządkować się Bogu i przestrzegać całego Prawa Bożego.

Plan wykupienia narodu w czasach końca

Powyższa historia powinna być lekcją nie tylko dla szatana ale także dla nas, ponieważ znamy dokładnie proroctwa dotyczące czasów końca oraz proroctwa dotyczące wyprowadzenia Narodu Wybranego na pustynię.

Ale istnieje jeden olbrzymi problem, który jeszcze nie był rozważany.

Proroctwa Boże oraz Syna Bożego nie ujawniają nam pewnych detali odnośnie porwania z oczywistych przyczyn. Walka szatana i upadłych aniołów przeciwko Bogu jest niezwykle zacięta i brutalna, a siły szatańskie się nie poddadzą, jeżeli moc Boża ich nie powstrzyma. Oni są gotowi na wszystko, co widać wyraźnie w ich obecnym postępowaniu.

Ten fragment rzuca nam wiele światła na 144.000 współkróli Isusa, którzy są szczegółowo opisani w tej części Objawienia.

Objawienie 7:3 Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. 4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: 5 Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, 6 Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, 7 Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, 8 Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. [BM]

Razem jest ich 144.000. Oni są pieczętowani przez aniołów Bożych na ich czołach. To oznacza, że członkowie 144.000 wyróżniają się ową pieczęcią, którą mogą widzieć aniołowie, Bóg, Syn oraz... szatan.

Weźmy pod uwagę, że aniołowie wykonują ową pracę pieczętowania, ale przygląda się temu szatan oraz upadli aniołowie. Jest oczywiste, że oni dążą do zniszczenia 144.000.

Wrogowie ludzkości doskonale wiedzą, kto już jest zaznaczony na czole i jeżeli ta liczba zostanie cała dopełniona, szatan będzie dążył do śmiertelnego ataku w celu ich zniszczenia. Szatan dobrze rozumie wagę istnienia 144.000, którzy wraz z Isusem zniszczą wszelkie zło z powierzchni ziemi z szatańskim nasieniem węża włącznie.

Jest jednak kwestia nie rozważana przez nas, którą trzeba poruszyć i być na nią przygotowanym. Wielu jest pewnych, że przecież wszystko już wiemy i ja także tak myślałem do niedawna.

Mateusza 24:36 A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. [BM]

W momencie wypowiadania tych słów nawet Syn Boży nie znał wielu detali.

Teraz On na pewno zna je wszystkie. Niemniej to daje nam obraz mocy i zawziętości szatana, aby nas wszystkich zniszczyć i Bóg owe groźby szatańskie traktuje bardzo poważnie i jest na wszelkie triki szatańskie doskonale przygotowany.

Dalsze teksty z Mateusza mówią nam ciągle o potrzebie naszego czuwania.

Mateusza 24:37 Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. 38 Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, 39 I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. [BM]

Niezwykle ważne ostrzeżenie z przeszłości. Nikt nie spodziewał się przed potopem, że rozpoczną się masowe opady deszczu, który przedtem nigdy nie padał i że będą one takie wielkie, że z czasem woda pokryje całą ziemię, (ziemia wtedy miała 70% powierzchni) i wszelkie stworzenia z ludźmi włącznie zginą w wodach potopu. Oczywiście wyśmiewano Noego, ale nie wtedy, kiedy deszcze właśnie zaczęły padać, nigdy przedtem nie widziane.

Nikt w tamtych czasach nie podejrzewał, że coś takiego jest możliwe. A Bóg dokonał tego w celu ratowania jedynej rodziny ludzkiej, która zasługiwała na darowanie im życia.

Mamy więc dwa niezwykłe momenty, które powinny nam szerzej otworzyć oczy.

Te dwa przykłady dają nam pewność, że Bóg wygra każdą potyczkę z szatanem.

Wydarzenia, których nikt się nie spodziewa

Jest ono wyraźnie zapowiedziane, ale niewielu to obserwuje. A powinniśmy, ponieważ ostrzega nas wyraźnie Isus, który zapłacił za nasze grzechy swoim życiem.

Oto problem, który jeszcze nigdy nie był zrozumiany!

Biblia wyraźnie mówi o dwóch osobnych wydarzeniach.

Pierwszym jest porwanie a drugim jest zgromadzenie Narodu Wybranego i wymarsz na pustynię. Bóg dopiero teraz otwiera niektórym z nas oczy na owe proroctwa. 

Porwanie będzie nagłe! Biblia z powodu wielkiego i śmiertelnego zagrożenia dla wybranych przez Boga nie podaje nam celowo wielu detali. Niezwykłość Słowa Bożego polega nie tylko na tekstach dla nas zrozumiałych ale w szczególności widzimy to w wersetach, które Bóg pozwolił nam zrozumieć dopiero teraz.

Zanim podam wersety, proszę zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z dwoma osobnymi wydarzeniami. Oba wydarzenia wydarzą się w różnym czasie.

Oto wersety z Mateusza, które nigdy nie były prawidłowo zrozumiane, ale teraz praktycznie w cudowny sposób wszystko zaczyna doskonale pasować.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [BM]

(36) werset mówi nam o wyjątkowej tajemnicy dnia porwania.

Jedynie Ojciec znał dzień oraz godzinę. Przykładem nieznajomości tych wydarzeń a naszą przestrogą są wersety 37-39. przypominający nam dni Noego. Absolutnie nikt się nie spodziewał takiego obrotu sytuacji.

Natychmiast po przykładzie potopu mamy opis PIERWSZEGO powrotu Syna Bożego, który najwyraźniej dokona porwania wybranych. (40 oraz 41). Werset 43 mówi nam o potrzebie czuwania, ponieważ czuwanie nas uratuje  (44) werset mówi nam o tym, abyśmy byli na to przygotowani.

Mamy to podane w jednym wątku i ten tekst ponownie mówi o wzięciu kobiet i mężczyzn do nieba.

Definitywnie nie jest to opis wymarszu Narodu Wybranego na pustynię.

Na podstawie poprzednich wydarzeń widzimy wyraźnie, że nie mamy szans na odgadnięcie dnia i godziny. Pozostaje nam jedynie posłuszeństwo wobec przestrogi Syna Bożego, Isusa.

Objawienie 2:(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, (27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; (28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną. (29) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. [BM]

Powyższy tekst mówi o niezwykłym przywileju 144.000 współkróli, którzy otrzymają nie tylko życie wieczne, ale będą współkrólami Isusa Króla całego świata i będą wraz z Isusem sądzili cały świat laską żelazną, która oznacza często śmierć ludzi skazanych za ich zbrodnie. Nie jest to więc mowa o Narodzie Wybranym ale jest to tekst mówiący o współkrólach Isusa Mesjasza.

Naród Wybrany nie będzie nikogo sądził, sam będzie sądzony przez 3.5 roku na pustyni przed wejściem do Ziemi Obiecanej. 144.000 są już sądzeni przed powrotem Isusa.

144.000 nie będzie porwanych do nieba, ale tylko wybrani Boga będą porwani.

Znak na czole nie jest widoczny dla ludzi. Pamiętajmy, że na wszystkie działania szatan otrzymuje  zgodę Boga lub też Bóg zgody na pewne rzeczy nie wyraża.

Widzimy coraz więcej logicznych i biblijnych dowodów na to, że wybrani, 144.000 oraz Naród Wybrany to trzy różne grupy ludu Bożego.

W następnym rozdziale 25 Mateusza ponowne ostrzeżenie a wersety te mówią nam o porwaniu.

Mateusza 25:1 Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 2 A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. 3 Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. 4 Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. 5 A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. 6 Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. 7 Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. 8 Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. 9 Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. 10 A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. 11 A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. 12 On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. [BM]

Po porwaniu drzwi zostaną zamknięte!

Mateusza 25:(13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Najciekawsze jest to, że Naród Wybrany będzie wyprowadzany powoli, bez pośpiechu, najpierw do wyjścia na pustynię a potem do wejścia do Ziemi Obiecanej czyli dzisiejszej ziemi będącej pod nielegalną okupacją nasienia węża, które będzie ZMUSZONE do opuszczenia Palestyny.

Wyjaśnienie tego proroctwa!

Oficjalny powrót Isusa na ziemię nie będzie ukrywany i nastąpi to tuż po porwaniu wybranych. Wręcz będzie on oczekiwany przez cały świat.

Mateusza 24:(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. [BM]

Zwróćmy uwagę na to, że werset 29 mówi nam o udręce owych dni w czasie przeszłym. To znaczy, ze owa udręka się skończy i najprawdopodobniej zostanie ona zakończona przez... samego Boga. Potem słońce się zaćmi oraz księżyc, a nawet gwiazdy będą spadać na ziemię. Wtedy pokaże się znak Syna Człowieczego! Powyższy powrót to oficjalny powrót Isusa na ziemię, z wielkimi znakami, jak zaćmienie słońca i księżyca, spadanie gwiazd itp.  Cały świat będzie widział na własne oczy znak Syna Bożego, co jest możliwe w erze TV oraz w przypadku płaskiej ziemi.

Ciekawe jest także to, że będą rozpaczać wszystkie narody z powodu oczekującego ich sądu! Co jest także niezwykłe, przybędzie On na obłokach z mocą i chwałą i dopiero wtedy świat będzie Go widział. Czyżby chodziło o jakieś poważne pojazdy wprost z nieba, posiadające niezwykłą moc, której mieszkańcy będą się obawiali? Nie można tego wykluczyć.

W ten sposób widzimy wyraźnie dwa wydarzenia, całkowicie różniące się od siebie; czasem oraz pod każdym niemal względem.

Dotychczas owe wydarzenia były łączone w jedną całość, ale teraz, jak sami widzimy, oba wydarzenia są bardzo od siebie różne i dokonają się w całkowicie odmienny sposób i w osobnym czasie!

Przerażenie nasienia węża oraz twardych grzeszników będzie straszliwe i powszechne.

Mateusza 24:(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Porwanie będzie nagłe i z powodu wielkiego zagrożenia dla wybranych. Bóg nie podaje nam celowo wielu detali. Z tej właśnie przyczyny niewiele mamy informacji na temat wybranych i przyczyny są oczywiste. Bezpieczeństwo ze względu na zagrożenie sił szatana.

Ciekawe wersety z II Ezdrasza

W Biblii Mesjańskiej mamy II Księgę Ezdrasza, jedną z najbardziej cennych ksiąg biblijnych i z tej przyczyny została ona usunięta przez satanistów religii. Jej szczegółowe dane o porwaniu są jedną z wielu przyczyn jej usunięcia.

II Ezdrasza 2:(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność. (36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka. (37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego. (38) Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani (39) Tych, którzy odeszli od cienia tego wieku i otrzymali chwalebne szaty od Pana. (40) Weź ponownie swoją pełną liczbę, o Syjonie i zamknij listę twych ludzi w białe szaty ubranych, którzy wypełnili Prawo Pana. [BM]

Cały ten fragment mówi o zapłacie Królestwa, którego część jest w niebie. Członkowie tego królestwa są powoływani przez Boga do tego właśnie Królestwa. Oczywiście chodzi o porwanie wybranych ludzi przez Boga z ziemi do nieba. Chwalebne szaty od Pana oznaczają nowe, nieśmiertelne ciała, które będą według księgi Henocha ciałami, jakie posiadają wszyscy aniołowie Boży.

Poniższy werset mówi nam, co się będzie działo tuż przed porwaniem Wybranych przez Boga do nieba. Przeczytajmy to bardziej uważniej niż zwykle!

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Mamy podany termin - udręka - pasujący wyraźnie do Covid-19, który powoduje olbrzymie udręki na całym świecie. Jest wysoce prawdopodobne, że to Bóg powstrzyma to zdziczałe szaleństwo szatańskie i to jest logiczne, że zaraz po zakończeniu 'udręki' zaczną się następne znaki sygnalizujące światu zmianę jego wojennego statusu.

Zwróćmy szczególną uwagę na to, że ten opis jest zupełny i żadnej informacji nam nie brakuje. Zanim rozpocznie się sąd nad całym światem, poprzedzą go poniższe detale:

Okazuje się, że to jest bardzo dokładny scenariusz, którego obecne zrozumienie wskazuje nam, że jest już czas na działanie Syna Bożego w celu porwania wybranych oraz w celu ratowania Narodu Wybranego.

Obecne zrozumienie tego tekstu podaje nam nowe detale i nikt z nas nie będzie mógł przypadkiem pominąć możliwość porwania. Po to podano nam te proroctwa i po to ukaże się ZNAK Isusa, abyśmy byli gotowi całkowicie do porwania od momentu ukazania się tych wszystkich znaków!!!

Będziemy musieli być gotowi do porwania w każdej godzinie dnia czy nocy!

Dlatego jest to nam podane już teraz, co także świadczy o tym, że czas porwania już jest bardzo bliski. To znaczy, że będziemy za pomocą owych znaków poinformowani co do dnia i niemal co do godziny, o której będziemy porwani.

Nie będzie absolutnie żadnych wątpliwości odnośnie czasu porwania.

Wszystkiego dowiemy się we właściwym czasie. Dalszy tekst rzuca nam jeszcze więcej światła. Ponownie te wersety podają na potrzebę świadomości, że porwanie może nastąpić w każdej chwili ponieważ 'złodziej' mógłby temu przeszkodzić.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

To jest niezwykła strategia Boga, który w ten sposób wymanewruje swoich wrogów i w bezpieczny sposób uratuje wybranych oraz ochroni także cały Naród Wybrany.

Mamy więc bardzo dokładny opis, niemal jak rozkład jazdy, którego do tej chwili nie docenialiśmy. Celem takiego opisu jest przygotowanie nas na porwanie, a wielu szczegółów takiej strategii oczywiście nie znamy z wiadomych przyczyn.

Zrozumienie porwania daje nam pewność w czasach zagrożenia i nasza gotowość w każdej niemal chwili umocni bezpieczną dla nas ucieczkę do nieba.

Od momentu pokazania się znaku Isusa powinniśmy być w każdej chwili gotowi, ponieważ porwanie może nastąpić w każdym czasie.

Nie wiemy, czy porwanie zabierze WSZYSTKICH w tym samym czasie do nieba czy też będzie to nieco inaczej rozwiązane. Dlatego według mego zrozumienia już teraz bądźmy przygotowani do takiej akcji Boga a kiedy zobaczymy te wszystkie znaki,  nie próbujmy przed porwaniem gdzieś wyjeżdżać czy planować cokolwiek... niepotrzebnego.

Może to nas bardzo drogo kosztować.

Nie zapominajmy także o pewnych planach Boga, których On nam nie oznajmił ale o ich ukryciu ich przez Boga od dawna już wiemy, ponieważ  Bóg szykuje pułapkę na swoich wrogów

Nastąpi zmiana ducha pozostawionych

II Ezdrasza 6:(25) "I będzie tak, że każdy, który pozostanie po tym wszystkim co tobie przepowiedziałem, ten będzie zachowany i będzie oglądał zbawienie moje oraz koniec mojego świata. (26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. [BM]

Ostatnia część wersetu 26 mówi nam coś niezwykle ważnego. Olbrzymia ilość mieszkańców ziemi dopiero wtedy zrozumie wolę Boga oraz bezużyteczność WSZYSTKICH religii na świecie. Dlatego ich serca będą przemienione. Te działania Boga i Isusa obudzą duże ilości ludzi, którzy do tej pory byli zgorszeni fałszywymi religiami i trzymali się oni od wszelkich religii jak najdalej. Na pewno to nie było grzechem!

Jednak takie spektakularne działania na niebie, widoczne dla całego świata i niemożliwe do podrobienia rzeczywiście zmienią u wielu uczciwych ludzi opinię na temat Boga, Isusa oraz... Biblii.

Nie zapominajmy także o tym, że pośród białej rasy jest wielu rzeczywistych Słowian oraz jest sporo krzyżówek genetycznych i niewielu ludzi wie, kim oni w rzeczywistości są i kim byli ich rzeczywiści rodzice. Właśnie oni dzięki takim jawnym cudom zrozumieją, że i Bóg i Syn istnieją a Biblia była i jest nadal rzeczywistym i wartym całkowitego zaufania dokumentem Bożych działań i planów.

Powyższe wersety także wyjaśniają nam, dlaczego dzisiaj tak niewielu interesuje się zbawieniem i życiem wiecznym. Jest nas garstka! Bóg to wszystko w genialny sposób zaplanował i będzie to przez Niego już niedługo realizowane. Poznając te wersety biblijne widać niezwykłą precyzję Boga i Syna. Nabrałem jeszcze więcej szacunku dla tekstów biblijnych, które wskazują nam niezwykłą mądrość Boga i Isusa. Niestety nasze mózgi pracują nadal w 10% zamiast w 100%.

Struktura Królestwa Bożego

Musimy także poznać i zrozumieć koncept Królestwa Bożego w Niebie i na ziemi. W Niebie przebywa Bóg, Isus Mesjasz (Syn Boży) oraz 12 apostołów a także Henoch, Ezdrasz i Eliasz.

Do nich dołączą porwani wybrani do nieba!

Isus jest Królem przyszłego Królestwa na ziemi, ale nie na tym kończy się ekipa Królestwa Bożego.

Do tej grupy dochodzi 144.000 ludzi, którzy będą jako współkrólowie Isusa i Królestwa oraz jako sędziowie Sądu Ostatecznego. Cały rząd Królestwa pod berłem Isusa będzie sprawował rządy na ziemi w pierwszym 1000 letnim okresie panowania Królestwa Bożego.

II Ezdrasza 2:(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami. (43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany. (44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie? (45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy." (46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?" (47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego. [BM]

Kolejny opis wydarzenia zakładania koron na głowach 144.000 i potwierdzenie nałożenia szaty nieśmiertelnej a także ich koronacji na współkróli Isusa.

Taki plan Królestwa Bożego zawsze istniał w planach Boga i pierwszym krokiem ku temu było stworzenie Adama i Ewy jako pierwszych władców tego Królestwa. Ale szatan to wszystko zniszczył.

Najważniejsza w tym proroctwie jest jego precyzja, która przy bliższym przyjrzeniu się wygląda jak wyjątkowo szczegółowy plan działania, z dokładnością nawet do godziny.

Jeszcze takiego proroctwa nigdy nie widziałem w Biblii, aczkolwiek to proroctwo było i jest znane niemal wszystkim Chrześcijanom, którzy znając je... nie mają pojęcia o co w tym wszystkich chodzi.

Mateusza 25:13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Jeżeli ktoś mówi, że pojawi się u ciebie w sobotę o 16:00, to znaczy, że wiesz dokładnie, kiedy się jego spodziewać.

To proroctwo mówi nam w identycznym stylu, ale bez podawania nam dnia i godziny.

To wszystko oznacza jedno.

Będziemy wiedzieli w którym roku, miesiącu a nawet tygodniu. Nie będziemy wiedzieli którego dnia i o której godzinie.

Aby potraktować poważnie to proroctwo, MUSIMY w tym tygodniu, w którym nie będziemy znali ani dnia ani godziny nieustannie czuwać i czekać. Taki jest cel owego proroctwa i dopiero teraz jest to w pełni zrozumiałe,

Zrozumienie to oznacza, że ten tydzień jest już bardzo, bardzo bliski!

Podsumowanie...

Jak sami widzimy, nic już nas nie zaskoczy, jeżeli będziemy czuwać.

Jeżeli to wszystko zobaczymy, to będzie znaczyło, że w dniu tego tygodnia nastąpi porwanie. Aż taka precyzja istnieje w tym proroctwie i owa precyzja jest powtórzona w trzech różnych miejscach Ewangelii Mateusza. Powtórzmy jeszcze raz!

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Mateusza 25:(13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

Jest oczywiste, że Isus, Syn Boży powtarzając to wielokrotnie mial to właśnie na mysli. To jest jeden argument ale jest drugi, jeszcze mocniejszy.

Zrozumienie jest dopiero teraz! Nikt tego nie rozumiał w taki sposób i nikt tego w taki sposów nie rozważał. Ponieważ Bóg to w taki sposób zaplanował. To nie są przypadki i nie jest to część Biblii, która może być błędnie i dowolnie interpretowana.

Jest możliwe, że te informacje zostaną w każdej chwili zablokowane. Dlatego przeczytajmy to bardzo dokładnie a nawet skopiujmy sobie, abyśmy to mieli cały czas na uwadze.

Wiedząc co ma nastąpić, jeżeli będziemy czujni, to nas nic nie zaskoczy.

Jeżeli to rozumiemy, to znaczy że jesteśmy już zaproszeni przez Boga do pójścia do nieba. Jeżeli zaakceptujemy to zaproszenie, to znajdziemy się wkrótce w niebie. Zatem... musimy czuwać i traktować ten Boży plan bardzo poważnie.