Prawo Boże prawem wiecznym

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Prawo Boże jest najważniejszym elementem świata

Bóg wymaga naszego posłuszeństwa wobec Jego Prawa, ponieważ owo Prawo jest protekcją naszego dobra i bezpieczeństwa. Karą za łamanie tego Prawa jest pozbawienie prawa do dalszego życia, ponieważ łamanie Prawa zawsze kogoś krzywdzi.

Szatan jest wielkim wrogiem Prawa ponieważ według Prawa otrzymał on wyrok śmierci. Spowodował on absolutne morze łez i krwi zwodząc ludzi, aby buntowali się przeciwko Bogu. Ludzie i aniołowie rozpoczęli swoje bunty i ten bunt spowodowało potop.

Cały system - ludzkości oraz zwierząt i nawet roślin został przez takie nieposłuszeństwo zniszczony. Świat szatana jest oburzony na Prawo Boże i uważa je za niesprawiedliwe a nawet okrutne i bezlitosne.

Sprawdźmy dowody pożyteczności Prawa

Wyobraźmy sobie wieżowiec z kilkoma tysiącami ludzi. Takie miejsce pracy musi posiadać dla bezpieczeństwa oraz dla uzyskania wynagrodzenia za pracę, prawo, według którego taka masa ludzi będzie pracowała wydajnie, bezpiecznie i zgodnie z wymogami zasad i regulaminu pracy.

Musi istnieć prawo, które musi obowiązywać wszystkich zatrudnionych i muszą istnieć przełożeni najwyższego poziomu i najwyższego wykształcenia. Rygory w takich koncernach są różne, w zależności od potrzeb.

Takie miejsca istnieją i rezultaty pracy tych ludzi, czyli bardzo bezpieczne loty samolotów pasażerskich czy też niezwykle rzadkie zawalenia się wielkich drapaczy chmur świadczą o mądrym zastosowaniu prawa w takich olbrzymich koncernach. Zastanówmy się teraz na tym przykładem, znanym nam bardzo dobrze.

Czy protesty z powodu praw chroniących zatrudnionych miałyby sens?

Zastanówmy się jeszcze raz!

Świat szatana stosuje prawo i jest z niego zadowolony!

Takich praw jest olbrzymia masa. Niemal każdy biznes, szkoła, uniwersytet, lotnisko, stacja kolejowa czy inne miejsca pracy stosują prawa i z tych przyczyn w rozwiniętym społeczeństwie prawo dobrze przemyślane jest naszą ochroną i protekcją. Zwłaszcza jest to jaskrawo widoczne przy stosowaniu... kodeksu ruchu drogowego.

Przejazd na czerwonym świetle może spowodować nawet kilkadziesiąt śmiertelnych ofiar z wielkim pożarem włącznie.

Na czym polega problem szatana i upadłych aniołów odnośnie Prawa Bożego?

Także Prawo Boga obowiązuje wszystkie stworzenia Boże; w niebie i na ziemi. Łamanie Prawa zniszczy wiele i utrata życia przez Adama i Ewę a zwłaszcza potop są tego wymownymi dowodami.

Innej drogi dla człowieka, Boga i aniołów nie ma. Nawet Bóg i Syn są posłuszni Prawu, ale jedynie Dawca Prawa może owo Prawo zmienić, lub... anulować karę za złamanie tego Prawa. Świat jest oparty na wielu prawach Boga, bez których nie jest w stanie istnieć.

Jest także osobne Boże prawo, którego celem jest dobro i bezpieczeństwo człowieka. Prawo to reguluje stosunek człowieka do człowieka, człowieka do Boga, a także Boga do człowieka. Wszystkie prawa zostały stworzone przez Stworzyciela wszystkiego, co zaistniało z Jego woli.

Prawa Boże powodują prawidłowe funkcjonowanie stworzonego świata.

Celem Prawa danego człowiekowi jest prawidłowe funkcjonowanie nie tylko pojedynczego człowieka ale miliardów istnień ludzkich. Podobnie jak nasz świat, bez Prawa Bożego ludzkość także nie jest w stanie istnieć.

Łamanie Praw Bożych można porównać z łamaniem prawa ruchu drogowego. Ultymatywnym rezultatem łamania kodeksu drogowego jest... śmierć - nie tylko łamiącego prawo.  Śmierć ponoszą także osoby niewinne a posłuszne Prawu.

Z tych przyczyn człowiek ma dwie drogi do wyboru.

Zdajmy sobie sprawę z tego, że wszystko, co nas otacza Bóg stworzył właśnie dla nas. Nie jesteśmy dodatkiem do otaczającego nas świata, ale jesteśmy celem jego istnienia. Nasze życie jest darem Boga, podobnie jak darem jest świat nas otaczający.

Posadamy Boży dar życia pod warunkiem posłuszeństwa wobec Prawa Bożego.

Jeżeli jesteśmy posłuszni prawom danym nam przez niedoskonałych ludzi, czyż nie jest rozsądnie być posłusznym... doskonałemu Bogu? Bóg jest unikalną Osobą, ponieważ nasze władze dają nam prawa, których władze wcale nie respektują i nie mają najmniejszej ochoty podporządkować się własnym prawom.

W USA i wielu innych krajach trwa zacięta walka przeciwko rządom, aby respektowały one Konstytucje. Tymczasem Bóg w doskonały sposób sam wypełnia własne prawo i spodziewa się tego samego od nas. Celem życia jest poznać nasze prawa oraz obowiązki wobec Boga.

Punkt widzenia Boga w kwestii Prawa

Istnieje pewien przedmiot, którego świętość jest bliska świętości samego Boga. Jest to Arka Przymierza, w której Bóg umieścił 10 podstawowych Przykazań, na których jest oparta cała nasza cywilizacja.

Arka była umieszczona w najświętszym miejscu Świątyni Bożej w Jerozolimie. Według księgi Objawienia Arka znajduje się obecnie w niebie, co ponownie potwierdza niezwykłą ważność Prawa Bożego.

Biblia nie budzi żadnych wątpliwość: Bóg i Jego Prawo to nierozdzielna całość. Nieposłuszeństwo wobec doskonałego Prawa jest podważaniem autorytetu samego Boga.

Negowanie Prawa Bożego jest atakiem na samego Boga!

Dlaczego świat atakuje Boga i Jego Prawo?

Psalm 2:1 Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? 2 Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego: (3) mówiąc, odrzućmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich jarzmo!

Jakież więzy im przeszkadzają i jakież jarzmo jest dla nich ciężkie?

Nic innego nie przychodzi nam na myśl, poza 10-cioma Przykazaniami, które nadal są przez większą część ludzkości respektowane i cenione. Ale szatańskie moce robią niemal wszystko, aby usunąć Prawo Boże z naszych umysłów.

Są tego oczywiste przyczyny. Władze oraz elity notorycznie i brutalnie łamią nie tylko prawa własne ale głównie łamią one Prawa Boże.

Brytyjski rząd okazał się centrum brytyjskiej pedofilii, królowa Elżbieta II a także obaj papieże - Benedykt XVI oraz papież Franciszek zostali skazani na dożywotnie więzienie bez możliwości ułaskawienia za zbrodnie przeciwko ludzkości.

Istnieje ogólnoświatowe koło pedofilii. Morduje się dzieci składając je na ofiarę szatanowi. Jest to jaskrawe i drastyczne łamanie 10-ciu Przykazań Bożych.

Prawo Boże to ich jarzmo i więzy - przyczyna buntu szatańskich władz przeciwko Bogu i Synowi.

Co jest przyczyną buntu szatana?

Przyczyną buntu szatana jest niechęć posłuszeństwa wobec Boga.

Bóg początkowo stworzył niebo, oraz olbrzymie ilości aniołów, cherubinów, archaniołów i być może innych mieszkańców nieba, o których nic nie wiemy. Najpotężniejszymi istotami stworzonymi przez Boga był szatan i Syn Boży.

Zanim powstała ziemia, szatan już wtedy złamał Prawo Boże, ale szczegółów tych nie znamy. Być może szatan je usunął z Biblii jak to uczynił z wieloma księgami.

Atak szatana na pierwszą parę ludzką nastąpił w ogrodzie Eden.

Szatana najwyraźniej rozwścieczył akt stworzenia ziemi a w szczególności stworzenia pierwszych cielesnych istot, czyli Adama i Ewy. Była to para ludzka, która posiadała ciała fizyczne oraz posiadała sumienia i dusze, która używała tego ciała będąc jego częścią.

Bóg stworzył parę osób, które mogłys ię rozmnażać. Najwyraźniej po bliższym przyjrzeniu się temu darowi Bożemu, dar oraz seks stał się przedmiotem nieokiełznanej zawiści szatana i upadłych aniołów.

Szatan po stosunku z Ewą stał się ojcem szatańskiego syna i hybrydy, Kaina, który był szatańskim nasieniem czyli... nasieniem węża.

Nie zważając na wyrok Boga na szatanie, aniołowie także rozpoczęli współżycie seksualne z kobietami ziemskimi, co spowodowało straszliwe warunki życia na Ziemi i w rezultacie doprowadziło cały świat do potopu.

Wiele mamy podane w I księdze Henocha, zwłaszcza odnośnie upadłych aniołów, którzy świadomie i zupełnie po stoicku zadecydowali, że popełnią ten wielki grzech i będą współżyli z kobietami ziemskimi na Ziemi.

Henocha 6. 1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. 2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: "Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci". 3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: "Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech". 4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: "Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku". 5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. 6 Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami. [BM]

Widzimy wyraźnie, że aniołowie świadome zadecydowali, że popełnią ową zbrodnię przeciwko Bogu oraz przeciwko ludziom, za co otrzymają oni karę śmierci.

Rodzaju 6:(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. (4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

Problem polegał na braku kompatybilności  aniołów i kobiet ludzkich. Potomstwo upadłych aniołów było olbrzymie i nazywano ich gigantami oraz nefilimami. Zwykle płód upadłego anioła był tak wielki, że kobieta często umierała w męczarniach podczas porodu. To jednak nie powstrzymywało okrutnych aniołów czy szatana.

Drugim olbrzymim problemem był brak ludzkich sumień u gigantów, co spowodowało powszechną przemoc na ziemi do tego stopnia, że ludzkość zaczęła ginąć. Pozostała jedynie nieskażona rodzina Noego, która z pomocą Boga przeżyła spowodowany przez Boga potop.

Czyli... poszło im tylko i wyłącznie o... sex!

Największym problemem jest jednak to, że upadli aniołowie sprzed potopu otrzymali karę śmierci od Boga i są obecnie uwięzieni pod ziemią oczekując na wykonanie wyroku.

Jednak na przekór wyrokowi śmierci powstała nowa grupa aniołów, która po potopie rozpoczęła podobne zbrodnie na wzór skazanych wcześniej aniołów. I to jest także dowodem na to, że ich inteligencja nie szła nigdy w parze z mądrością.

Mądrością stworzeń Bożych jest posłuszeństwo wobec Prawa Bożego.

Znając wyrok pierwszej grupy upadłych aniołów, druga grupa w pełni zaakceptowała identyczny wyrok i nadal kontynuuje swe zbrodnie.

Nie na tym skończyły się problemy ludzi na ziemi. Tak szatan jak i upadli aniołowie spłodzili na ziemi grupę ludzkich istot, które także nie posiadają ludzkich sumień. Ową grupę Biblia nazywa nasieniem węża oraz plemieniem żmijowym. Zachęcam gorąco do zapoznania się z tematem nasieniem węża, czyli plemienia żmijowego. To oni nas wyniszczają!

Pierwszy atak nastąpił w ogrodzie Eden. Szatan ostro zaatakował Boga i Jego Prawo. Atakiem był komentarz szatana odnośnie zakazu spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła.

Rodzaju 3:(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? (2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, (3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. (4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

W tym ostrym ataku szatan zarzucił Bogu wiele rzeczy. Zarzucił on Bogu kłamstwo - nie umrzecie - czyli rzekomo Bóg ich oszukał. Szatan także oskarżył Boga o zazdrość, o inteligencję i wiedzę swych stworzeń - Bóg rzekomo obawia się, żeby człowiek nie stał się Mu równym, ponieważ pozna jak Bóg - dobro i zło.

Jako prawo zastępcze podaje się nam kłamliwą zasadę Crowleya - "Czyń wedle swej woli będzie całym Prawem." - tzw. Thelema. Jest to zupełny nonsens w który sami sataniści nie wierzą, ponieważ Thelema umożliwia każdemu człowiekowi wyrządzenie krzywdy... sataniście, szatańskiemu rządowi czy innym autorytetom.

Wystarczy się przyjrzeć nieco bliżej tzw. mistycznym naukom i filozofiom satanistycznym, aby natychmiast zauważyć, że ludzie studiujący owe filozofie są wyjątkowymi głupcami, wychowanymi na szaleńczych szatańskich pomysłach.

Cała tajemna 'wiedza' to jeden szaleńczy stek kłamstw i nonsensów 'ludzi', którzy właśnie z tych przyczyn ukrywają te rzeczy przed nami.

Szczytem ludzkiej głupoty jest służenie szatanowi, który za zdradę otrzymał wyrok śmierci od Boga i w niedługim czasie ów wyrok zostanie wykonany. Szatan nigdy nie zrobił niczego dobrego!

Szaleni sataniści sprawują od tysięcy lat władzę na rodzajem ludzkim. Starają się owo szaleństwo przed nami ukrywać.  Sytuacja dzisiejszego świata jest doskonałym obrazem ich zupełnego zdziczenia.

Sytuacja naszego świata, ciągłe wojny, głód, choroby, epidemie, brak bezpłatnych źródeł energii ukrywanych i wiele innych nieszczęść odzwierciedla mentalność naszych przywódców z papieżem i rodzinami królewskimi włącznie. Wszyscy władcy są satanistami a wyjątki są mordowane. Dlatego zamordowano... Kadafiego.

Satanizm to zupełnie bezsensowny bełkot, w którym prawo działa tylko w jedną stronę. Wszelkie konstytucje są bezwartościowym kawałkiem papieru, całkowicie ignorowanym przez rządzące władze, które są według ich praw nielegalne w niemal wszystkich państwach rasy białej. Problemem jest sprawowanie nielegalnej konstytucyjnie władzy przez korporacje, których agentami są politycy. Wszystko to dzieje się z jednej prostej przyczyny.

Celem rządów nasienia węża jest systematyczne wyniszczanie rasy białej.

Wyniszczanie jest powolne, abyśmy się w tym nie zorientowali. Szatańskie rządy jawnie nienawidzą Prawa Bożego a 10 Przykazań doprowadza ich do szału, ponieważ oni łamią wszystkie Przykazania tworząc nasz świat jednym wielkim padołem.

Następuje zupełny brak moralności, zboczenia, nędza, zbrodnie i masowe rzezi niewinnych ludzi podczas okrutnych wojen wywoływanych celowo przez satanistów oraz popieranych przez szatańskie mas media. Wszystko to ku chwale ojczyzny!

Szczytem absurdów są zachęty nadawania dzieciom imion, które nie określają płci dziecka.

Szatan jeszcze przed wydarzeniami w Edenie kwestionował Bożą mądrość oraz... Jego miłość do jego stworzeń oraz Prawo chroniące wszystkie istoty żywe. Wydarzenia w Edenie są jedynie podsumowaniem wcześniejszych wydarzeń.

W rezultacie buntu szatana i pierwszych ludzi zapadł proroczy wyrok Prawa Bożego.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Jest to wyrok śmierci dla szatana za ów haniebny i zdradziecki czyn, którego dopuścił się w Edenie. Jest więc ewidentne, że największym wrogiem Boga oraz jego Prawa jest właśnie szatan z powodu Bożego wyroku śmierci. Szatan wiedział, do czego jego grzech doprowadzi

Negacja jakiegokolwiek prawa Boga zawsze powoduje katastrofalne skutki.

Anulowane prawa fizyczne zniszczą fizycznie świat w jakim żyjemy, a negowane Prawa Bożego dla człowieka także niszczą całą ludzkość. Obecnie niemal anulowano 10 Przykazań, co spowodowało największy kataklizm w stosunkach międzyludzkich oraz kryzys finansowy na całej ziemi, który grozi nam światową katastrofą.

Na nasze szczęście negacja Prawa Bożego nie została masowo wprowadzona w życie całego świata, ponieważ Lud Boży posiada Prawo wpisane w serca. Nazywamy to Prawo sumieniem i jako ludzie posiadamy świadomości tego, co jest dobre i rozróżniamy co jest dobre a co złe.

Rodzimy się z Prawem i absolutnie nic nie wskazuje, aby to miało ulec zmianie.

Bóg postanowił nas genetycznie uaktualnić i spowodować jeszcze bardziej widoczną miłość, współczucie, radość czy inne pozytywne uczucia w naszych umysłach, ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga.

Ezechiela 36:(26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. (27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń,  będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je.

Pomimo prób negacji Prawa, sumienie i zdrowy rozsądek są dowodami na kontynuację ważności Prawa. Także dowody biblijne wskazują wyraźnie na to, że Prawo ma trwać wiecznie. Dowodów jest bardzo wiele.

Psalm 112:(1) Chwalmy Pana. Błogosławiony mąż, który boi się Pana I rozmiłował się w jego przykazaniach!

Kaznodziei 12:(13) Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka, (14) Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą.

Izajasza 66:(22) Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną - mówi Pan - tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. (23) I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon - mówi Pan.

Sprawdźmy w tych linkach ilość wersetów mówiących o Prawie, przykazaniach i zakonie. Prawo, Zakon, Przykazania.

Zwróćmy jednak uwagę na to, że jedynie apostoł Paweł neguje świętość Prawa, czyli Zakonu oraz Przykazań.

Prawo Boże jest święte

Wyjścia 25:(10) Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego, dwa i pół łokcia długą, półtora łokcia szeroką i półtora łokcia wysoką. (11) Pokryjesz ją szczerym złotem. Pokryjesz ją od wewnątrz i z zewnątrz. Zrobisz na niej dokoła złoty wieniec. (12) Odlejesz także dla niej cztery złote pierścienie i przytwierdzisz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie po jednej stronie i dwa pierścienie po drugiej stronie. (13) I zrobisz drążki z drzewa akacjowego, i pokryjesz je złotem. (14) Drążki te włożysz do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. (15) W pierścieniach skrzyni pozostaną te drążki; nie będą z nich wyjmowane. (16) Do tej skrzyni włożysz Świadectwo, które ci dam. (17) I zrobisz wieko ze szczerego złota dwa i pół łokcia długie, a półtora łokcia szerokie. (18) Zrobisz też dwa cheruby z litego złota, zrobisz je na obu krawędziach wieka. (19) Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony; razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby na obu jego krawędziach. (20) Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku. (21) Na wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz Świadectwo, które ci dam. (22) Tam będę się spotykał z tobą i sponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród dwu cherubów, które są na Skrzyni Świadectwa, o wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich.

Oto do jakiego stopnia Bóg wyniósł i uświęcił swoje Prawo dla człowieka. Arka Przymierza była centrum wielbienia Boga w Jego świątyni, w Jeruzalem oraz Arka była centrum bezpośredniej komunikacji z Bogiem.

Zwróćmy szczególną uwagę na symbolizm Arki, a zwłaszcza na postawę rzeźb aniołów, czyli stosunek cherubów do Prawa.

Arka Przymierza w centrum Świątyni Bożej.

Świątynia

Owe ilustracje pokazują nam wyraźnie ważność Prawa w oczach Boga i jest oczywiste, że taką samą ważność oraz pozycję powinno Prawo zajmować także w ludzkich sercach!

Za czasów Isusa Chrystusa nic względem Prawa się nie zmieniło.

Według Prawa Chrystus stał się Barankiem paschalnym, którego krew zmazała winy ludzkie wybranych przez Boga osób według wymogów Prawa i dzięki Jego ofierze wielu z nas może uzyskać życie wieczne - także na mocy Prawa Bożego.

Chrystus stał się najdoskonalszym rzecznikiem prawa Bożego i dlatego Ewangelista Jan w natchnieniu nazywa Go Słowem Bożym. Każde słowo wypowiedziane przez Boga Ojca lub Syna jest dla nas... Prawem.

Skoro Syn jest Słowem, osoba negująca Prawo neguje i Ojca i Syna!

Chrystus doskonale wypełnił Prawo i w ten sposób uzyskał tytuł Zbawiciela oraz Króla Królestwa Bożego, które będzie oparte właśnie na Prawie Bożym.

Izajasza 42:(1) Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo.

Sąd Boży jest także oparty na Prawie Bożym.

Objawienie 20:(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże,

Objawienie 14:(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.

Niezwykle ciekawy werset z listu 1 Jana.

1 Jana 2:(7) Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku; a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście.

Objawienie 11:(19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.

1 Jana 2:(3) A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. (4) Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.

Mamy więc wyraźne dowody, że sąd nad człowiekiem jest sądem nad jego uczynkami. Sąd Boży zbada w jakim stopniu uczynki człowieka były zgodne z Prawem.

Odnośnie szatana oraz upadłych aniołów - są oni osądzeni na podstawie ich uczynków według Prawa Bożego oraz według nieposłuszeństwa wobec tegoż Prawa.

W Biblii nie ma nawet sugestii, że Prawo będzie kiedykolwiek anulowane.

Ale widzimy wyraźnie, kto jest największym wrogiem Prawa.

Wrogiem Prawa jest szatan, upadli aniołowie oraz szatański system władz nasienia węża, walczący z Bogiem oraz z Prawem.

Co apostoł Paweł napisał nie ma znaczenia. Ważne jest, co powiedział Bóg, prorocy w Jego imieniu oraz Jego Syn, Isus Chrystus.

Paweł odrzucił Przykazania oraz odrzucił stosowanie się do nich, co czyni go sługą szatana, a w zamian wprowadził on szatańską doktrynę o zbawieniu jedynie z wiary.

Wielu ludzi wierzy w zbawienie z wiary autorstwa Pawła, ale... reszta Biblii temu kategorycznie zaprzecza. Jedynie Paweł zaprzecza wielu prawdom biblijnym, zwłaszcza anuluje on Przykazania Boże. 

Szatan i upadłe anioły także wierzą w Boga, ponieważ oglądają lub oglądali Boga na własne oczy w niebie. Ale oni nie przestrzegają Prawa Bożego.

Czy wiara w Boga ich zbawi? Oczywiście że nie!

Uczynki świadczą o tym, kto jest kim. Bóg jest Stwórcą i Dawcą Prawa. Chrystus jest wykonawcą Prawa i Królem Królestwa. Są ludzie uczciwi, miłujący Boga i Prawo, ale są także ludzie nieuczciwi, nienawidzący Boga i Jego Prawa.

Rozpoznajemy ich po ich czynach. Isus powiedział - "po owocach ich poznacie".

Od razu widzimy nasze zawsze kłamliwe i manipulacyjne władze i ich media, nienawidzące Boga i Prawa,  władze Polski oraz niemal wszystkie władze na ziemi. Sług szatana poznajemy właśnie po ich uczynkach.

Sytuacja na Ziemi jest odbiciem postawy rządzących elit do Prawa Bożego, które jest jedyną sprawiedliwością w dziejach świata.

Prawa Boże chroniące małżeństwo gwarantują istnienie rodzaju ludzkiego, a walka rządów przeciwko małżeństwu jest walką mającą na celu zniszczenie ludzkości.

Prawo jest w oczywisty sposób stawiane na piedestale przez Boga i Jego wiernych sług,  a Isus Chrystus jest doskonałym przykładem posłuszeństwa wobec Boga.

Większość Chrześcijaństwa jest w szponach szatana z powodu anulowania Prawa przez 'apostoła' Pawła oraz z powodu szatańskiej doktryny zbawienia z wiary, rozpowszechnionej przez Pawła.

Z tych przyczyn widzimy wielu pastorów i ich naśladowców, którzy nauczają, że już są zbawieni. Nie tak szybko drodzy bracia, ponieważ nie stanęliście przed sądem Bożym, który zadecyduje na podstawie waszych uczynków, czy przestrzegaliście Prawa czy raczej nie!

Oto Prawo w tej właśnie kwestii.

Mateusza 7:(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Bezprawie to negacja Prawa.

Mamy więc bardzo poważne ostrzeżenie dla wszystkich, czyniących cuda! Cuda istnieją, ale ich autorem są demony i szatan. Dlatego prorokowanie, wypędzanie demonów oraz czynienie cudów nie daje zbawienia, ale stosowanie się do Prawa daje nam zbawienie. Chrystus podał nam przykład, jak to trzeba stosować w życiu.

Mateusza 5:(17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. (18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. (19) Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. (20) Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios

Wersetów  w kwestii Prawa Bożego jest o wiele więcej. Wersety te nie budzą najmniejszej wątpliwości, że chcąc żyć wiecznie w Królestwie Bożym trzeba się całkowicie podporządkować woli Boga czyli jego Prawu.

Izajasza 42:1 "Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo."

Izajasza 51:4 "Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów."

Daniela 7:22 "aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo."

Wersetów odnośnie Prawa Bożego jest w Biblii mnóstwo!

Objawienie 20: (4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

Innej drogi do Królestwa Bożego nie ma. Zakaz przyjęcia  znaku Bestii na rękę i czoło jest także Bożym Prawem.

Za zignorowanie tego najważniejszego Prawa w czasach końca czeka nieposłusznych wieczna kara śmierci bez nadziei na powrót do ponownego życia czyli... zmartwychwstania.

Psalm 111:(7) Wierność i prawo są dziełami rąk Jego, Wszystkie Jego nakazy są niezawodne, (8) Ustanowione na wieki wieków, Pełnione w wierności i prawości.

Chrystus nigdy nie mówił od siebie i nie podawał własnych nauk, ale we właściwy sposób interpretował Prawo swego Ojca. Jest oczywiste, że nie zniósł On Prawa ale je jeszcze bardziej umocnił i wypełnił jego część.

Jana 15:(10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.... (15)  wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.

Nie jest to koniec Jego roli w ustanowieniu Prawa, ponieważ Bóg zaplanował Prawo Boże dla całego świata na wieczność. Czeka nas wszystkich dłuższa droga ku doskonałości w życiu wiecznym pod panowaniem Boga i Syna na ziemi.

Objawienie 22:(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą (4) I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. (5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków.

Chrześcijaństwo anulując Prawo zwalcza ... Boga!

Hiob 8:3  "Czy Bóg łamie Prawo? Czy Wszechmocny nagina sprawiedliwość?"

Psalm 89:15 "Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu twego, Łaska i wierność idą przed tobą."

Nawet Bóg nie łamie swego Prawa!

Tymczasem wiele odłamów Chrześcijaństwa naucza zbawienie z łaski oraz negację Prawa. To czyni ich bezpośrednimi wrogami Boga oraz zwolennikami szatana.

Chrześcijaństwo które odrzuciło Przykazania odrzuciło tym samym Boga. Zamiast Boga, chrześcijaństwo wielbi jego Syna, nazywając Go Bogiem i czcząc Go jako Boga, łamiąc tym samym pierwsze Przykazanie.

Jedynie Bóg jest Stwórcą i tylko On może odbierać cześć boską jako Stwórca wszystkiego. Dlatego zastrzegł sobie tytuł Boga i nie ma innych bogów oprócz Stwórcy.

Człowiek może być osądzony na podstawie Prawa. Oto jak sam Bóg zapowiedział swego Syna.

Izajasza 42:1  "Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo."

Jeremiasza 33:15 "W owych dniach i w owym czasie sprawię, że prawdziwa latorośl wyrośnie Dawidowi. Będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi."

Ezechiela 33:19  "A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył."

Daniela 7:22 "aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo."

Sąd Ostateczny to także zastosowanie Prawa, według którego uczynki osądzanych zostaną ocenione według Prawa.

Jana 5:27 I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. 28 Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; 29 I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd

Mamy więc dwie drogi do wyboru.

Wybierajmy mądrze!

Sprawdź także absurdy wielbienia szatana oraz prawa jego pomysłu.

Człowiek został powołany dożycia pod warunkiem posłuszeństwa wobec Boga, Stwórcy wszystkiego.

Nieposłuszeństwo pozbawi nas życia!