Czy Chrześcijanin powinien obchodzić sabat?

Ostatnie uaktualnienie 2 Marca 2015

W świetle ostatnich odkryć nowych prawd biblijnych, okazuje się, że temat sabatu wymaga poważnej rewizji. Główną prawdą biblijną odkrytą niedawno jest to, że Słowianie to potomkowie Izraela, Narodu Wybranego przez Boga.

Status Słowian, jako Narodu Wybranego zmienia całkowicie znaczenie jednego z podstawowych praw Boga, które figuruje w 10-ciu Przykazaniach.

Ezechiela 20:12 Dałem im także szabaty, aby były znakiem między Mną a nimi, aby poznano, że Ja jestem Pan, który ich uświęca.

Werset ten jednoznacznie utożsamia Izraelitów/Słowian jako Naród Wybrany a podstawą przymierza z Bogiem jest sabat. Mamy jednak spory problem, ponieważ Przymierze Mojżeszowe zostało jednostronnie zerwane i w chwili obecnej Bóg nie błogosławi  swemu narodowi a naród ten sabatu nie przestrzega, z powodu czystej niewiedzy.

Ale prawo sabatu z pewnością powróci.

Izajasza 56:2 Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go, i który strzeże swojej ręki, aby nie czyniła nic złego. 3 Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana: Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi eunuch: Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. 4 Bo tak mówi Pan: Eunuchom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza, 5 Przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte. 6 Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, 7 Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy.

Z tych wersetów wynika jasno, że sabat nie przestał obowiązywać i Bóg zapowiada kontynuację stosowanie prawa sabatu w Królestwie Bożym. Z powyższych wersetów wynika także, że cudzoziemcy oraz eunuchowie także dostąpią zbawienia oraz wywyższenia, właśnie z powodu przestrzegania sabatu oraz... Prawa Przymierza.

Izajasza 58:(13) Jeżeli odwrócisz od sabatu swoją nogę po to, aby sprawiać sobie przyjemność w moim świętym dniu, ale będziesz nazywał sabat rozkoszą, świętem dla Pana; jeżeli nie powstaniesz aby pracować i nie wypowiesz gniewnych słów swoimi ustami, (14) Wtedy będziesz ufał Panu, a On przyprowadzi cię w dobre miejsca na ziemi, i będzie cię karmił dziedzictwem Jakuba, twego ojca: ponieważ usta Pana to wypowiedziały.  ( BM )

Musiałem ponownie poprawić z tekstu masoreckiego na tłumaczenie z Septuaginty, która klarownie wyjaśnia ową Bożą obietnicę. Powyższe wersety gwarantują wybawienie ludu Bożego, jeżeli ów lud będzie przestrzegał... sabatu.

Trzeba wyjaśnić jedną kwestię. Jest to obietnica nagrody ale nie ma nic o karze! Jest to zgodne z zapowiedzią Boga, że zgromadzi bałwochwalców i innych grzeszników na pustynię i tam odbędzie się sąd, oczyszczenie ludu Bożego, wypranie szat w krwi Baranka, czyli oczyszczenie z grzechów na mocy krwi Chrystusa. Tam rozpocznie się ponowne masowe przestrzeganie sabatu.

W jaki sposób sabat dotyczy naśladowców Chrystusa?

Nie ma nas wielu ale większość z nas ma duże zrozumienie Pism. Myślę, że powyższe wersety dotyczą właśnie nas, ponieważ mamy świadomość Prawa Bożego oraz zrozumienie wielu proroctw. Także wielu z nas dostrzega i rozumie niezwykły plan wyzwolenia ludu Bożego z niewoli, w której obecnie się znajdujemy.

Myślę, że jest to kwestia sumień. Czy będziemy ochoczo posłuszni Bogu czy raczej poszukamy sobie usprawiedliwienia? Czy posiadane warunki pozwalają nam na swobodną celebrację sabatu, czy też byłoby to związane z dużymi stratami materialnymi a nawet potrzebą zmiany zatrudnienia.

To my, z własnej woli mamy wybór posłuszeństwa lub nie, czasu i pory wielbienia Stwórcy i mając sumienia wyszkolone na Biblii podejmujemy decyzje o naszym postępowaniu.

Rozważmy ten temat od samego początku.


Wszystko sprowadza się do właściwego zrozumienia pojęcia sabatu i wnikliwego zrozumienia tekstów wypowiedzianych przez samego Boga, a nie przez ludzi przedstawiających religijne zrozumienie tematu. Problem z religiami polega na tym, że forsują one szatańskie nauki, zupełnie sprzeczne z Biblią i - oczywiście - cytują przy tym fałszywego faryzeusza - apostoła - Pawła. Przywódcy religijni rozkazują nam stosowanie się do ich skażonych doktryn, które nie pochodzą ani z ust Boga, ani z ust Syna.

Jedynie słowa wypowiedziane przez Boga i Syna są Prawdą!

Co to jest sabat!?

Jest to po prostu... odpoczynek.

Rodzaju 2:2 I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. 3 I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu.

Nasz Stwórca nie powiedział nam, czy rozpoczął pracę w poniedziałek czy w czwartek. Podejrzewam, że przed aktami stwarzania także posiadał jakiś kalendarz czy plan.

Jego zdaniem siódmy dzień od momentu rozpoczęcia pracy powinien być dniem odpoczynku.

Czyli nie ma żadnego znaczenia, kiedy rozpocząłeś pracę - siódmego dnia MUSISZ odpoczywać i jest to dla ciebie dzień pobłogosławiony. Żaden werset biblijny nie wskazuje nam na ważność odliczania. Ale wszystkie wersety wskazują na obowiązek powstrzymania się od pracy i poświęceniu sabatu dla Boga.

Izrael i Judejczycy przestrzegali jako naród  sabat w sobotę. Czy pokrywał się on z dniem odpoczynku u Rzymian? Tego raczej nie wiemy ale możemy przypuszczać, że Rzymianie tego porządku w Izraelu nie zmienili - nie mamy żadnych ku temu przesłanek i jest naturalne, że urzędy rzymskie musiały się stosować do kalendarza Judejczyków, aby cokolwiek uzyskać - jak podatki czy jakiekolwiek inne prace.

Dajmy głos... Bogu!

Wyjścia 20:8 Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 9 Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, 10 Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. 11 Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

Ani słowa o sobocie czy niedzieli. Zupełnie pominięte liczenie dni tygodnia w jakiejkolwiek formie.

Siódmego dnia jest sabat Pana. Pracowałeś od środy, więc we wtorek czcisz sabat.


Nasza sytuacja jest lustrzanym odbiciem Izraelitów przebywających w niewoli egipskiej. Czy Izraelici obchodzili szabat w niewoli egipskiej? Oni nic o sabacie nie wiedzieli i nie mieli w niewoli warunków ku temu. 

Sabat zaczęto obchodzić dopiero po wyjściu z niewoli egipskiej.

K. Wyjścia 16: (22) Szóstego dnia zbierali pokarm w dwójnasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi. (23) A on rzekł do nich: Tak powiedział Pan: Jutro będzie wypoczynek, poświęcony Panu, dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować. Lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. (24) I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz, i nie zacuchnęło to ani też nie było w tym robactwa. (25) I rzekł Mojżesz: Zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana; dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. (26) Przez sześć dni będziecie to zbierać, ale dnia siódmego jest sabat. W tym dniu tego nie będzie. (27) A dnia siódmego wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. (28I rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? (29) Patrzcie! Pan dał wam sabat. Dlatego daje wam też dnia szóstego chleb na dwa dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w siódmy dzień nie opuszcza swego miejsca.

Sabat był znakiem przymierza pomiędzy Bogiem a Jego ludem, Izraelem.

Nowe Przymierze (tzw., Nowy Testament) dotyczy nas wszystkich, którzy odziedziczyli po Izraelitach tytuł Narodu Wybranego przez Boga. Okazuje się, że właśnie my, Słowianie jesteśmy ludem Bożym, rzekomo zaginionym rzeczywistym Izraelem.

Sabat zawsze oznaczał dzień wolny od pracy, nawet przed daniem Prawa Izraelitom.

Religie przestrzegające sabat tłumaczą nam, że ważny jest dzień, czyli sobota, a odpoczynek w niedzielę jest łamaniem sabatu.

Niedziela po angielsku to - Sunday. Sun - słońce, day - dzień. Czyli dzień słońca, które jest symbolem Lucyfera.

Sabatyści twierdzą, że świat Szatana/Lucyfera wywiera wielka presję na każdego z nas, abyśmy nie pracowali w niedzielę i w ten sposób  czcili... Sunday czyli dzień Lucyfera.

Gdyby oficjalnie tak nazwano niedzielę - mielibyśmy bardzo poważny problem. Po polsku jest to niedziela, z rosyjskiego - nie diełaj.

Ale tak nie jest! Jest to zdecydowanie za daleko posunięta hipoteza, pozbawiona jakichkolwiek biblijnych dowodów.

Jeżeli ktoś nie pracuje w niedzielę, nie oznacza to, że automatycznie wielbi Lucyfera.

W większości krajów zachodnich tydzień pracy stanowi pięć dni - od poniedziałku do piątku. Sobota i niedziela to dni wolne od pracy. Owszem, Kościół Katolicki czy inne religie widzą w niedzieli doskonałą okazję do spędzania wolnego czasu na wielbieniu Boga oraz pomnażanie dóbr kościelnych.

Ale wpływ KRK jest w dzisiejszych czasach zmalał dramatycznie. Pomimo symbolizmu KRK, monstrancji w kształcie słońca czy innych rzeczy, nikt nie odbiera tego jak próby zmuszenia do wielbienia boga słońca - czyli Lucyfera.

Ale świadome pozostawanie w Katolicyzmie już jest poważnym krokiem ku wielbieniu szatana. Pisząc - świadome - mam na myśli dogłębną wiedzę biblijną.

Gdybyśmy poszli tym tropem, doszlibyśmy do następnych absurdów.

Sabatyści twierdzą, że nie pójście do pracy w niedzielę oznacza uległość wobec Bestii apokaliptycznej oraz wielbienie Lucyfera.

Stosując takie rozumowanie można wyciągnąć równie absurdalny wniosek, że nie pójście do pracy w sobotę jest... obchodzeniem sabatu!

Idąc dalej tym tropem możemy stwierdzić, że każdy naród nie pracujący w sobotę święci SABAT!

Czyż weekend z wolnymi od pracy   z a w o d o w e j   dniami - sobotą i niedzielą oznacza, że tak jeden dzień, jak i drugi są celebrowanymi świętami?  Sobota (sabat) dla Boga a niedziela dla Lucyfera?

Oczywisty nonsens, do którego doprowadziło nas tego typu rozumowanie.

Są to po prostu dni wolne od pracy a nie dni święte.

Naszym zadaniem jest uczynienie jednego dnia w tygodniu dniem świętym.

Czyli nasz odpoczynek powinien być poświęcony Bogu - czy to przez właściwą modlitwę, czy przeczytaniu kilku rozdziałów z Biblii czy innej działalności, która wychwala Boga ale nie jest uciążliwą pracą. Jak pisanie na blogach, forach i w ten sposób wielbienie naszego Boga.

Pamiętać musimy także, że nie może to być dla nas udręką ale częścią odpoczynku po 6-cio dniowym tygodniem pracy.


Rozważmy dwa pojęcia - Dziesięć Przykazań oraz Dekalog.

Żadne z tych pojęć nie występuje w Biblii. Nie ma tam słowa - Dekalog czy Dziesięć Przykazań!

Separacja Dekalogu od reszty Tory, czyli Pięcioksięgu Mojżeszowego, jest manipulacją Słowa Bożego. Biblia nigdzie nie rozróżnia Dekalogu, nie wymienia go i nie rozróżnia przykazań moralnych od przykazań ceremonialnych.

Twierdzenie sabatystów, że sabat jest prawem moralnym nie posiada żadnego poważnego meritum i z moralnością nie ma ono nic wspólnego.

Prawo posiada 513 przykazań i kiedykolwiek pisarz biblijny mówi o Prawie starotestamentowym, mówi o owych 513 przykazaniach a nie o jedynie 10 przykazaniach.

II Mojżeszowa 34:28 I był tam [Mojżesz] u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza - Dziesięć Słów.

Zauważmy, że na kamiennych tablicach pisanych palcem Boga było dziesięć przykazań. Przekłady z tekstów masoreckich podają nam - 10 słów, co jest bardzo mylące.

Septuaginta LLX mówi o 10 przykazaniach.

Kolejnym problemem jest wyrywanie z kontekstu wypowiedzi ewangelistów, a w szczególności Mateusza.

Powinniśmy zrozumieć, że Mateusz opisywał Isusa misję jako misję do Izraela, Domu Izraela. Isus żył oraz umarł będąc podległy Prawu! Przestrzegał On Prawo w doskonały sposób.

Ponieważ Izrael odrzucił swojego Mesjasza z powodu duchowej ślepoty oraz zatwardziałości serc. Stare Przymierze Boga z Izraelem było fizycznym prototypem Zboru Chrystusa. Stosunek Boga do narodu izraelskiego nie uległ zmianie (należy odróżnić Izrael jako Naród Wybrany od syjonistycznego Izraela, złożonego głównie z Chazarów, oraz Edomitów zwanych Żydami.

Celem Boga jest Nowa Jerozolima jako stolica Królestwa Bożego.


Interesujący werset:

Mateusza 22:38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Isus włączył do przykazań nie tylko CAŁY ZAKON ale nawet księgi prorockie!

Oczywiście nigdzie w Biblii nie pisze, że Isus rozróżnił dziesięć przykazań, tzw. Dekalog od reszty Prawa. Isus nawet nie użył nazwy - Dziesięć Przykazań. Nikt w Nowym Testamencie nie użył nazwy - Dekalog czy Dziesięć Przykazań.  Jedynie jest mowa o kamiennych tablicach, które służyły jako dokument Prawa podpisany palcem samego Stwórcy.

Nie możemy także zapominać o niezwykle ważnej rzeczy odnośnie Pomazańca.

Isus będąc Izraelitą według ciała, zrodzony z matki Izraelitki, podlegał Prawu. Przed swoją śmiercią nie mógł więc owego Prawa łamać.

Wszelkie nauki Chrystusa przed męką na krzyżu były kierowane do Izraelitów będących pod Prawem Mojżeszowym które to sam był zobowiązany ściśle przestrzegać po to, aby dać nam doskonały przykład do naśladowania. Innym problemem były bezpośrednie ataki na Chrystusa - czy to demonów, które zawładnęły ludźmi, czy też faryzeuszy podjudzanych przez demony. Oczywiście celami owych ataków była lojalność naszego Pana wobec Prawa oraz wobec jego Ojca a także lojalność wobec cesarza rzymskiego.

Typowym przykładem typowego perfidnego ataku była niezwykle przemyślna próba wymanewrowania Isusa w taki sposób, aby złamał albo Prawo swego Ojca, albo prawo cesarza rzymskiego. Pozornie wyglądało na to, że każda wypowiedź Chrystusa spowoduje oskarżenie Go o złamanie prawa, Bożego lub cesarskiego.

Mateusza 22:15 Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. 16 Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. 17 Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?» 18 Isus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? 19 Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. 20 On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» 21 Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga». 22 Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy Go, odeszli.

Isus wybrnął z tej sytuacji w niezwykle mądry sposób, po raz kolejny dając przeciwnikom odpowiedź, która zamknęła im usta. Chrystus nie mógł więc przestąpić ani jednej litery Zakonu. Także nie mógł unieważnić Zakonu.

W tym świetle Isus nie mógł powiedzieć nikomu: "Trzymaj się 10 przykazań a reszta jest nieważna".

Gdyby tak powiedział będąc pod Zakonem, zgrzeszyłby przeciwko swemu Ojcu, Dawcy Prawa!

Nowe przykazania otrzymaliśmy dopiero po jego ofiarnej śmierci, która dodała nam nowe przykazania Nowego Przymierza.

Czy może istnieć odrębne Prawo? Prawo Mojżeszowe jest jedno i zawiera także dziesięć przykazań, nazywanych przez świat Dekalogiem.

Nie oznacza to, że Żydzi byli z sabatu zwolnieni oraz także nie oznacza, że sabat przestał obowiązywać.

Nie oznacza to także, że sabat został całkowicie zniesiony i obchodzenie go jest niezgodne z Biblią.

Oznacza to, że dla chrześcijan naśladujących Chrystusa, nie posiadających pewności co do wielu doktryn jest to sprawa sumienia.

  Wynika z tego, że, że sabat powinien być stosowany w pierwotnej formie czyli jako dzień naszego odpoczynku i wybór dnia nie odgrywa absolutnie żadnej roli - Biblia o dniu milczy. Sabat jest dla nas dobrodziejstwem a nie udręką i nawet dla zachowania zdrowia powinniśmy się powstrzymać się od pracy w siódmym dniu, czyli jakimkolwiek dniu następującym po sześciu dniach pracy.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt!

W Nowym Testamencie nie ma nigdzie wzmianki typu - będziesz święcił sabat.

Gdyby sprawa świętowania sabatu była warunkiem zbawienia, mielibyśmy w NT powtórzony wyraźny rozkaz Boga - każdy kto złamie sabat, poniesie śmierć.

2. Wyjścia 35:2 "Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią. 3 Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach»".

W przypadku tego wersetu wykonywanie pracy w sabat byłoby jaskrawym buntem przeciwko Prawu Boga, czyli grzechem przeciwko Duchowi Świętemu.

Nowy Testament nie powtarza tak zdecydowanego i jednoznacznego przykazania. Jeżeli Bóg podał Mojżeszowi tę wskazówkę w tak wyraźny sposób, do jakiego stopnia uważa on czwarte przykazanie za ważne, gdyby przykazanie to zachowywało nadal taką ważność, mielibyśmy  w Nowym Testamencie powtórzenie tego właśnie Prawa. Ale prawo dane Izraelitom miało zupełnie inny wymiar i było ono w pełni potwierdzone obecnością samego Boga oraz pokazem Jego mocy. W takim przypadku jakikolwiek objaw nieposłuszeństwa spotykała sroga kara za oczywisty bunt. Dzisiaj każdemu z nas grozi kara śmierci za drastyczne łamanie zasad ruchu drogowego i jakoś.... nikt nie protestuje!

Jeszcze inny przykład:

Mateusza 12:(1) W tym czasie szedł Isus w sabat wśród zbóż, a uczniowie jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. (2) A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego: Oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. (3) A On rzekł im: Czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? (4) Jak wszedł do Domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? (5) Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? (6) Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. (7) I gdybyście byli zrozumieli, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. (8) Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu.

Pan sabatu oświadczył wyraźnie...  Miłosierdzia chcę, a nie ofiary!

Jest to Przykazanie Pana sabatu.  Ale... czy jego uczniowie rzeczywiście łamali w tym momencie sabat?

Jak Isus jasno wyjaśnił, kapłani naruszający sabat z powody swej służby byli bez winy. Uczniowie Chrystusa mieli stać się kapłanami i królami Królestwa Bożego, czyli jako przyszli kapłani byli niewinni grzechu łamania sabatu.

Jeżeli chcesz być posłusznym Bogu w doskonały sposób - powinieneś święcić sabat jako dzień odpoczynku.

Przepisy dotyczące obchodów sabatu.

Przede wszystkim trzeba się powstrzymać od wszelkiej pracy.

1.Wyjścia 16:29 "Patrzcie! Pan nakazał wam szabat i dlatego w szóstym dniu dał wam pokarm na dwa dni. Każdy przeto z was pozostanie w domu! W dniu siódmym żaden z was niech nie opuszcza swego miejsca zamieszkania»."

2. Wyjścia 35:2 "Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią. 3 Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach»".

Owo powstrzymanie się czyni ten dzień święty w oczach Boga, który także odpoczął po sześciu dniach stwarzania. Wszelkie jedzenie powinno być przygotowane dzień wcześniej, żadnego gotowania, prania, sprzątania, odkurzania, wynoszenia śmieci i wielu innych zajęć. Myślę, że wliczenie w to naszych hobby nie byłoby pomyłką. Granie w gry komputerowe, w tenisa czy jakiekolwiek inne rozrywki na świeżym powietrzu są wyczerpujące i męczące a naszym celem jest... odpoczynek oraz chwała oddana w ten sposób Bogu.

Biblia zabrania opuszczania naszego miejsca zamieszkania oraz załatwiania naszych spraw w tym dniu. Jest to zrozumiałe, ponieważ jest to stres a stres nie jest częścią odpoczynku.

 Wyjątek stanowią przypadki, jak groźba utraty zdrowia czy nawet życia, tudzież inne poważne problemy, jak pożar, powódź i.t.p. To już jest uznane przez Chrystusa jako rzecz dobrą, która nie łamie sabatu.

Mateusza 12:11 A On im rzekł: Któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? 12 O ileż więcej wart jest człowiek, niż owca! A zatem wolno w sabat dobrze czynić.

Czy wolno oglądać TV w sabat? Myślę, że byłoby to co najmniej błędem, gdybyśmy oglądaniem szatańskich programów wielbili w sabat... Boga, siedząc jak przykuci oglądając stertę filmów, zwłaszcza horrorów czy brudu Hollywoodu. Jest to także forma stresu.

Osobiście uważam, że UMIARKOWANE czytanie Biblii, czy jakieś niezbyt intensywne poszukiwania pewnych doktryn, przekładów biblijnych czy innych zajęć poszukujących Prawdy na Internecie jest czymś, co uświęca Boga, ale nadal powinniśmy pamiętać o tym, żeby nie robić tego godzinami, ponieważ odpoczynek jest naszym głównym celem.

Także szkolenie dzieci w Piśmie - bez przesady, bez wywoływania w nich wyraźniej niechęci do sabatu.

Biblia także przestrzega przed czynami grzesznymi, a zwłaszcza kłótniami podczas sabatu, co jest także oczywistym stresem, bardzo dalekim od odpoczynku.

"...jeżeli nie powstaniesz aby pracować i nie wypowiesz gniewnych słów swoimi ustami", Iz 58:14

Wyjścia 20:8 Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 9 Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, 10 Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. 11 Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

I to wszystko, co Biblia od nas wymaga.

Unikajmy żydowskich zwyczajów religijnych.

Trudno o większy błąd niż wzorowanie się na odstępczych Izraelitach lub na doktrynach Żydów, zwłaszcza syjonistycznych, których Biblia nazywa nie bez przyczyny synagogą szatana.

Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

To źródło jest wrogie Bogu i  głównie z niego pochodzą wszelkie zniekształcenia Biblii i jej Prawa. To oni doszli do wniosku, że sabat zaczyna się wieczorem w piątek. Zupełnie nie biblijny pogląd. Także oni uważają matkę za główną osobę odpowiedzialną za pochodzenie dziecka. Nic gorszego od prawdy.

Mateusza 1:2 Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego.

Ale Biblia mówi nam coś zupełnie przeciwnego. Ojciec jest uważany przez Boga za źródło genetyczne, a nie matka. Z tej przyczyny Isus jest Synem Boga. Matka jedynie wskazuje na proroczą linię rodową, co także oznacza, że Isus nie był Żydem, ponieważ jego Ojcem jest Bóg.

Jedynym źródłem Prawdy jest słowo samego Boga, wypowiedziane osobiście przez Boga oraz Jego Syna, Isusa Chrystusa.

Każde pouczenie czy artykuł trzeba traktować jako wskazówkę ku dalszemu badaniu w Biblii, użyteczną informację a nie jako prawo. Jedyne prawo, jakie jest ważne dla nas to Prawo Boże, które jest w Biblii.

Sprawdź, zbadaj i przemyśl oraz postępuj tak, jak ci sumienie nakazuje.


Napisano 20 Marca 2007
Ostatnie uaktualnienie 2  Marca 2015