Czy powinniśmy obchodzić sabat?

Powtórzonego Prawa 7:(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. [BM]

W świetle ostatnich odkryć oczywistych prawd biblijnych, temat sabatu wymaga poważnego przemyślenia. Fundamentalną prawdą biblijną, chociaż niedawno odkrytą jest to, że Słowianie, głównie Polacy są potomkami Izraela, rzeczywistego Narodu Wybranego przez Boga.

Naród Wybrany nadal istnieje a plan Boga ponownego wyzwolenia Izraela jest nadal aktualny i w każdej chwili będzie realizowany.

Bóg zaprzysiągł swój plan na samego siebie oraz aniołowie przysięgali także na samego Boga. Dlatego możemy być absolutnie pewni, że plan Boga nie został porzucony ani nie został zmieniony.

Bóg w najbliższym czasie ów plan OSOBIŚCIE będzie realizował i nie ma nikogo, kto może powstrzymać Jego rękę i zapytać Go: co czynisz? Bóg także powtórzył ważność swego Prawa, czyli 10-ciu Przykazań jako... Konstytucji nie tylko dla Narodu Wybranego, ale dla całego świata.

Status Słowian jako Narodu Wybranego zmienia całkowicie znaczenie jednego z podstawowych praw Boga, które figuruje w  Przykazaniach.

Ezechiela 20:12 Dałem im także szabaty, aby były znakiem między Mną a nimi, aby poznano, że Ja jestem Pan, który ich uświęca.

Werset ten jednoznacznie utożsamia Izraelitów/Słowian jako Naród Wybrany a podstawą przymierza z Bogiem jest sabat. Jednak Przymierze Mojżeszowe zostało jednostronnie zerwane i w chwili obecnej Bóg nie błogosławi swemu narodowi a naród ten sabatu nie przestrzega z powodu czystej niewiedzy a także z powodu złej woli.

Ale prawo sabatu jest nadal obowiązujące dla Narodu Wybranego.

Izajasza 56:2 Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go, i który strzeże swojej ręki, aby nie czyniła nic złego. 3 Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana: Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi eunuch: Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. 4 Bo tak mówi Pan: Eunuchom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza, 5 Przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte. 6 Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, 7 Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy.

Z tych wersetów wynika jasno, że sabat nie przestał obowiązywać i Bóg wyraźnie zapowiada kontynuację święta sabatu w Królestwie Bożym. Z powyższych wersetów wynika także, że cudzoziemcy także dostąpią zbawienia oraz wywyższenia, właśnie z powodu przestrzegania sabatu oraz... Prawa Przymierza.

Izajasza 58:(13) Jeżeli odwrócisz od sabatu swoją nogę po to, aby sprawiać sobie przyjemność w moim świętym dniu, ale będziesz nazywał sabat rozkoszą, świętem dla Pana; jeżeli nie powstaniesz aby pracować i nie wypowiesz gniewnych słów swoimi ustami, (14) Wtedy będziesz ufał Panu, a On przyprowadzi cię w dobre miejsca na ziemi, i będzie cię karmił dziedzictwem Jakuba, twego ojca: ponieważ usta Pana to wypowiedziały.  (BM)

Powyższe wersety gwarantują wybawienie ludu Bożego, jeżeli ów lud będzie przestrzegał... sabatu.

Jest to obietnica nagrody! Jest to także zgodne z zapowiedzią Boga, że zgromadzi bałwochwalców i innych grzeszników na pustynię i tam odbędzie się sąd oraz oczyszczenie ludu Bożego, wypranie szat w krwi Baranka na mocy krwi Chrystusa. Wtedy rozpocznie się ponowne oraz masowe przestrzeganie sabatu.

W jaki sposób sabat dotyczy Słowian?

Powyższe wersety dotyczą właśnie nas, ponieważ mamy świadomość Prawa Bożego oraz zrozumienie wielu proroctw. Także wielu z nas dostrzega i rozumie niezwykły plan wyzwolenia ludu Bożego z niewoli, w której obecnie się znajdujemy.

W chwili obecnej jest to niezwykle ważne i od tego może zależeć nasze zbawienie oraz życie wieczne. Bóg oczywiście wybaczy swemu narodowi nawet bałwochwalstwo i wiele innych grzechów, ale ci, którzy znają już Boże plany i Boże Prawo, tacy ludzie nie mają absolutnie żadnego wytłumaczenia, aby nie celebrować sabatu czyli aby nie łamać Bożego Prawa. Nie jest ważne, jak to jest trudne czy niewygodne.

Jest to podstawowy wymóg Boga, który nie został zmieniony na przestrzeni tysięcy lat!

Musimy dokładnie to rozważyć bez względu na to, czy posiadane warunki pozwalają nam na swobodną celebrację sabatu, czy też byłoby to związane z dużymi stratami materialnymi.

Jeżeli poznaliśmy Prawdę i uwierzyliśmy Bogu w jego obietnice, które On zaprzysiągł na samego siebie, Bóg wiedząc już, że poznaliśmy Go wystarczająco dobrze, spodziewa się naszego posłuszeństwa wobec 10 Przykazań z sabatem włącznie.

Wszystko sprowadza się do właściwego zrozumienia pojęcia sabatu i wnikliwego zrozumienia tekstów wypowiedzianych przez samego Boga, a nie przez ludzi przedstawiających religijne zrozumienie tematu. Problem z religiami polega na tym, że forsują one szatańskie nauki zupełnie sprzeczne z Biblią i cytują przy tym fałszywego - apostoła - Pawła.

A fałszywi przywódcy religijni rozkazują nam stosowanie się do skażonych doktryn, które nie pochodzą ani z ust Boga, ani z ust Syna.

Jedynie słowa wypowiedziane przez Boga i Syna są Prawdą!

Co to jest sabat!?

Jest to po prostu... odpoczynek.

Rodzaju 2:2 I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. 3 I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu.

Siódmy dzień od po sześciu dniach pracy jest sabatem, czyli dniem odpoczynku.

Nie ma żadnego znaczenia, kiedy rozpocząłeś pracę - siódmego dnia MUSISZ odpoczywać i jest to dla ciebie dzień pobłogosławiony. Żaden werset biblijny nie wskazuje nam na ważność odliczania, ale wszystkie wersety wskazują na obowiązek powstrzymania się od pracy i poświęceniu dla Boga sabatu jako dnia siódmego po 6 dniach pracy.

Izrael i Judejczycy przestrzegali sabat jako naród w sobotę, ponieważ obowiązywał jeden kalendarz księżycowy i wszyscy mogli stosować się do przykazania sabatu w tym samym dniu.

Oddajmy więc głos... Bogu!

Wyjścia 20:8 Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 9 Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, 10 Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. 11 Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

Ani słowa o sobocie czy niedzieli. Zupełnie pominięte liczenie dni tygodnia w jakiejkolwiek formie.

Siódmego dnia jest sabat Pana. Pracowałeś od środy, więc we wtorek masz sabat.

Ale... mamy jeszcze jedno równie ważne wymaganie Boga, które także jest częścią święcenia sabatu. Nie tylko rodzina nie może pracować w sabat ale także nasz sługa czy służebnica. To nie jest przesada i wystarczy pobieżne zbadanie tego tekstu, aby zrozumieć jego intencje i... je zastosować.

Któż dzisiaj ma sługę lub służącą?

Każda osoba pracująca dla ciebie jest twoim sługą lub służebnicą. Jeżeli przychodzi do ciebie pani co tydzień, aby sprzątać czy pan, aby naprawiać ci kanalizację czy samochód, to są twoi opłacani słudzy, którzy dla ciebie pracują w... sabat! Ich prace są pracami usługowymi.

Trzeba zmienić nasze podejście i wołając do domu jakiegoś fachowca, nie wołać go do wykonania pracy w dzień, w którym ty święcisz sabat.

Co prawda oglądanie TV w sabat nie jest zabronione, ale jeżeli to, co oglądamy jest niewłaściwe dla nas, stek kłamstw, czy przekleństwa wobec Boga, czy też sceny są nieprzyzwoite; roznegliżowane panie czy panowie... już wiemy o co chodzi. Taka 'rozrywka' nie jest działalnością, która przynosi chwałę Bogu i nie jest godna... sabatu.

K. Wyjścia 16: (22) Szóstego dnia zbierali pokarm w dwójnasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi. (23) A on rzekł do nich: Tak powiedział Pan: Jutro będzie wypoczynek, poświęcony Panu, dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować. Lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. (24) I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz, i nie zacuchnęło to ani też nie było w tym robactwa. (25) I rzekł Mojżesz: Zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana; dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. (26) Przez sześć dni będziecie to zbierać, ale dnia siódmego jest sabat. W tym dniu tego nie będzie. (27) A dnia siódmego wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. (28I rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? (29) Patrzcie! Pan dał wam sabat. Dlatego daje wam też dnia szóstego chleb na dwa dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w siódmy dzień nie opuszcza swego miejsca.

Sabat był znakiem przymierza pomiędzy Bogiem a Jego ludem, Izraelem.

Nowe Przymierze (tzw. Nowy Testament) dotyczy nas wszystkich, którzy odziedziczyli po Izraelitach tytuł Narodu Wybranego przez Boga. Okazuje się, że właśnie my, Słowianie jesteśmy ludem Bożym, rzekomo zaginionym rzeczywistym Izraelem. Sabat zawsze oznaczał dzień wolny od pracy, nawet przed daniem Prawa Izraelitom.

Religie przestrzegające sabat tłumaczą nam, że ważny jest dzień, czyli sobota, a odpoczynek w niedzielę jest łamaniem sabatu. Niedziela po angielsku to - Sunday. Sun - słońce, day - dzień. Czyli dzień słońca, które jest symbolem Lucyfera.

Sabatyści twierdzą, że świat szatana/Lucyfera wywiera wielka presję na każdego z nas, abyśmy nie pracowali w niedzielę i w ten sposób  czcili... Sunday czyli dzień Lucyfera.

Gdyby oficjalnie tak nazwano niedzielę - mielibyśmy bardzo poważny problem, ale po polsku jest to niedziela; z rosyjskiego - nie diełaj - nie pracuj!

Jeżeli ktoś nie pracuje w niedzielę, nie oznacza to, że automatycznie wielbi Lucyfera.

Dlatego musimy mieć pewność, że jesteśmy posłuszni Bogu, ponieważ nie tylko nie pracujemy, ale wypełniamy jego polecenie w sposób, w jaki powinniśmy uczcić sabat, także wraz z naszą modlitwą.

W większości krajów zachodnich tydzień pracy stanowi pięć dni - od poniedziałku do piątku. Sobota i niedziela to dni wolne od pracy. Owszem, Kościół Katolicki czy inne religie widzą w niedzieli doskonałą okazję do spędzania wolnego czasu na wielbieniu Boga oraz na pomnażaniu pieniędzy kościelnych.

Wpływ KRK w dzisiejszych czasach zmalał dramatycznie, ale świadome pozostawanie w katolicyzmie już jest poważnym krokiem ku wielbieniu szatana. Pisząc - świadome - mam na myśli dogłębną wiedzę biblijną.

Naszym zadaniem jest uczynienie wolnego od pracy dnia dniem świętym.

Nasz odpoczynek czyli sabat powinien być poświęcony wyłącznie Bogu.

Czy to przez modlitwę, czy czytaniu kilku rozdziałów z Biblii czy innej działalności, która wychwala Boga i nie jest uciążliwą pracą. Jak pisanie na blogach, forach i w ten sposób publiczne wielbienie naszego Boga.

Pamiętać musimy także, że nie może to być dla nas udręką ale częścią odpoczynku po 6-cio dniowym tygodniu pracy.

Septuaginta LXX także mówi o 10 przykazaniach

Kolejnym problemem jest wyrywanie z kontekstu wypowiedzi ewangelistów, a w szczególności Mateusza. Powinniśmy zrozumieć, że Mateusz opisywał Isusa misję jako misję do Izraela, Domu Izraela. Isus żył oraz umarł będąc podległy Prawu! Przestrzegał On Prawo w doskonały sposób.

Stare Przymierze Boga z Izraelem było fizycznym prototypem królestwa Chrystusa. Stosunek Boga do narodu izraelskiego nie uległ zmianie (należy odróżnić Izrael jako Naród Wybrany od syjonistycznego Izraela, złożonego głównie z Chazarów, oraz Edomitów zwanych Żydami.)

Celem Boga jest także Nowe Jeruzalem jako stolica Królestwa Bożego.

Interesujący werset:

Mateusza 22:38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Nie możemy także zapominać o niezwykle ważnej rzeczy odnośnie Pomazańca.

Isus będąc Izraelitą według ciała, zrodzony z matki Izraelitki, podlegał Prawu i nie mógł On Prawa łamać.

Wszelkie nauki Chrystusa były kierowane do Izraelitów będących pod Prawem Mojżeszowym, które On sam był zobowiązany ściśle przestrzegać po to, aby dać nam doskonały przykład do naśladowania. Innym problemem były bezpośrednie ataki na Chrystusa - czy to demonów, które zawładnęły ludźmi, czy też faryzeuszy podjudzanych przez demony.

Celami owych ataków była lojalność naszego Pana wobec Prawa oraz wobec jego Ojca a także lojalność Chrystusa wobec cesarza rzymskiego.

Typowym przykładem typowego perfidnego ataku była niezwykle przemyślna próba wymanewrowania Isusa w taki sposób, aby złamał albo Prawo swego Ojca, albo prawo cesarza rzymskiego. Pozornie wyglądało na to, że każda wypowiedź Chrystusa spowoduje oskarżenie Go o złamanie prawa, Bożego lub cesarskiego.

Mateusza 22:15 Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. 16 Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. 17 Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?» 18 Isus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? 19 Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. 20 On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» 21 Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga». 22 Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy Go, odeszli.

Isus wybrnął z tej sytuacji w niezwykle mądry sposób, po raz kolejny dając przeciwnikom odpowiedź, która zamknęła im usta. Chrystus nie mógł więc przestąpić ani jednej litery Zakonu. Isus oczywiście nie unieważnił Zakonu.

Istnieje także opinia, że Syn Boży zmienił Prawo Boże, mówiąc... a ja wam powiadam itp. Jest to częściowa prawda, ale należy ją we właściwy sposób zrozumieć.

Syn Boży został zamianowany przez Ojca Królem Królestwa Bożego na ziemi. Jeszcze przed swą śmiercią pełnił on niektóre obowiązki króla i w ten sposób torował On drogę ku swemu Królestwu. Jest zrozumiałe, że otrzymał on od Boga Prawo, ale w pewnych sytuacjach i okolicznościach nie istniały detaliczne przykazania jak w takiej czy innej sytuacji postąpić.

Jako nasz Król Isus podejmował pewne decyzje nie sprzeczne z Prawem Boga ale dał On nam Prawo uzupełniające według woli Ojca. Sytuacja polityczna Izraela za czasów Isusa Mesjasza była zupełnie inna niż w czasach Mojżesza, za którego był w jednym miejscu wolny naród Izrael pod berłem samego Boga!

Tymczasem za czasów Isusa nie było nawet Izraela ale w niewoli Edomitów żyło jedynie plemię Judy, na które wywierali naciski faryzeusze oraz sam Herod, również Edomita. Za czasów Mojżesza oraz króli Bóg wymagał wypełniania wyroków śmierci na Jego nieprzyjaciołach oraz wrogach Izraelitów.

Ale za czasów Chrystusa, On to zmienił na miłość do naszych nieprzyjaciół, ponieważ Judejczycy żyli razem z Edomitami i MUSIELI ich tolerować aby przeżyć.

Dzisiaj jest dokładnie taka sama sytuacja i nadal nas obowiązuje miłość do naszych wrogów, czyli... władz. W przeciwnym wypadku nas wymordują a Bóg nie będzie interweniował ponieważ złamiemy przykazanie dane przez Syna - miłujcie waszych nieprzyjaciół.

  Jest więc oczywiste, że sabat powinien być stosowany w pierwotnej formie czyli jako dzień naszego odpoczynku i wybór dnia nie jest istotny - Biblia o dniu milczy. Sabat jest dla nas dobrodziejstwem a nie udręką i nawet dla zachowania zdrowia powinniśmy się powstrzymać się od pracy w siódmym dniu, czyli w jakimkolwiek dniu następującym po sześciu dniach pracy.

2. Wyjścia 35:2 "Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią. 3 Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach»".

Sytuacja nasza jest zupełnie inna, niż za czasów Mojżesza. W przypadku tego wersetu wykonywanie pracy w sabat byłoby jaskrawym buntem przeciwko Prawu Boga.

Nowy Testament nie powtarza tak zdecydowanego i jednoznacznego przykazania. Jeżeli Bóg podał Mojżeszowi tę wskazówkę w tak wyraźny sposób, do jakiego stopnia uważa on czwarte przykazanie za ważne, gdyby przykazanie to zachowywało nadal taką ważność, mielibyśmy  w Nowym Testamencie powtórzenie tego właśnie Prawa.

Ale rozważmy taką sytuację.

Dzisiaj każdemu z nas grozi kara śmierci podczas wypadku za drastyczne łamanie zasad ruchu drogowego i... nikt nie protestuje!

Jeszcze inny przykład:

Mateusza 12:(1) W tym czasie szedł Isus w sabat wśród zbóż, a uczniowie jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. (2) A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego: Oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. (3) A On rzekł im: Czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? (4) Jak wszedł do Domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? (5) Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? (6) Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. (7) I gdybyście byli zrozumieli, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. (8) Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu.

Pan sabatu oświadczył wyraźnie...  Miłosierdzia chcę, a nie ofiary!

Jest to Przykazanie Pana sabatu.  Ale... czy jego uczniowie rzeczywiście łamali w tym momencie sabat? Jak Isus jasno wyjaśnił, kapłani naruszający sabat z powody swej służby byli bez winy. Uczniowie Chrystusa mieli stać się kapłanami i królami Królestwa Bożego, czyli jako przyszli kapłani byli niewinni grzechu łamania sabatu.

Jeżeli chcesz być posłusznym Bogu w doskonały sposób - powinieneś święcić sabat jako dzień odpoczynku.

Jeżeli poznaliśmy Boga i Jego Prawo oraz podjęliśmy decyzję posłuszeństwa wobec Boga w celu uzyskania życia wiecznego, w takim przypadku sabat nas całkowicie obowiązuje. Brak uszanowania sabatu może pozbawić nas zbawienia!

Przepisy dotyczące obchodów sabatu.

Przede wszystkim trzeba się powstrzymać od wszelkiej pracy.

Wyjścia 16:29 "Patrzcie! Pan nakazał wam szabat i dlatego w szóstym dniu dał wam pokarm na dwa dni. Każdy przeto z was pozostanie w domu! W dniu siódmym żaden z was niech nie opuszcza swego miejsca zamieszkania»."

Wyjścia 35:2 "Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią. 3 Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach»".

Z pewnością nie chodzi o kuchnię gazową czy elektryczną czy kuchenkę krótkofalową, którą możemy użyć bez... pracy!

Wszelkie jedzenie powinno być przygotowane dzień wcześniej, trzeba unikać gotowania, prania, sprzątania, odkurzania, wynoszenia śmieci i wielu innych prac.

Granie w gry komputerowe, w tenisa czy jakiekolwiek inne rozrywki są wyczerpujące i męczące a naszym celem jest... odpoczynek oraz chwała oddana w ten sposób Bogu.

Biblia zabrania opuszczania naszego miejsca zamieszkania oraz załatwiania naszych spraw w tym dniu. Jest to zrozumiałe, ponieważ jest to stres a stres nie jest częścią odpoczynku.

Wyjątek stanowią przypadki, jak groźba utraty zdrowia czy nawet życia, tudzież inne poważne problemy, jak pożar, powódź itp. To już jest uznane przez Chrystusa jako dobre uczynki, które w takim przypadku nie łamią sabatu.

Mateusza 12:11 A On im rzekł: Któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? 12 O ileż więcej wart jest człowiek, niż owca! A zatem wolno w sabat dobrze czynić.

Czy wolno oglądać TV w sabat? Myślę, że byłoby to co najmniej błędem, gdybyśmy oglądaniem szatańskich programów zrobionych przez satanistów wielbili w sabat Boga siedząc jak przykuci oglądając stertę filmów, zwłaszcza horrorów czy brudu Hollywoodu. Jest to także forma stresu.

Osobiście uważam, że czytanie Biblii, czy poszukiwania wiedzy o Bogu i Prawie, studiowanie przekładów biblijnych czy innych zajęć poszukujących Prawdy jest czymś, co uświęca Boga, ale nadal powinniśmy pamiętać o tym, żeby nie robić tego godzinami, ponieważ odpoczynek jest naszym głównym celem.

Także szkolenie dzieci w Piśmie - bez przesady, bez wywoływania w nich wyraźniej niechęci do sabatu.

Biblia także przestrzega przed czynami grzesznymi, a zwłaszcza kłótniami podczas sabatu, co jest także oczywistym stresem, bardzo dalekim od odpoczynku.

"Izajasza 58:14...jeżeli nie powstaniesz aby pracować i nie wypowiesz gniewnych słów swoimi ustami",

Wyjścia 20:8 Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 9 Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, 10 Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. 11 Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

I to wszystko, co Biblia od nas wymaga.

Unikajmy żydowskich zwyczajów religijnych.

Trudno o większy błąd niż wzorowanie się na odstępczych Izraelitach lub na doktrynach Żydów, zwłaszcza syjonistycznych, których Biblia nazywa nie bez przyczyny synagogą szatana.

Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

To źródło jest wrogie Bogu i  głównie od niego pochodzą wszelkie zniekształcenia Biblii i jej Prawa. To oni doszli do wniosku, że sabat zaczyna się wieczorem w piątek. Zupełnie nie biblijny pogląd.

Mateusza 1:2 Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego.

Ojciec jest uważany przez Boga za źródło genetyczne dzieci, a nie matka pośród Narodu Wybranego. Podobnie było za czasów Mojżesza czy Dawida. Z tej przyczyny Isus jest Synem Boga. Matka jedynie wskazuje na proroczą linię rodową, co także oznacza, że Isus nie był Żydem, ponieważ jego Ojcem jest Bóg.

Rzeczywiści Izraelici to nie Żydzi. Żydzi nie są Izraelitami i Żydzi nie są narodem ale zlepkiem narodów.

Jedynym źródłem Prawdy jest słowo samego Boga, wypowiedziane osobiście przez Boga oraz Jego Syna, Isusa Chrystusa.

Każde pouczenie czy artykuł trzeba traktować jako wskazówkę ku dalszemu badaniu w Biblii, użyteczną informację a nie jako prawo. Jedyne prawo, jakie jest ważne dla nas to Prawo Boże, które jest w Biblii.

Sprawdź, zbadaj i przemyśl oraz postępuj tak, jak ci sumienie nakazuje.

Bardzo potrzebne uaktualnienie... 02-01-2021

Oglądałem film po angielsku bardzo znanej pary Żydów chrześcijan z USA - https://brandnewtube.com/watch/KNEWacq5FLvI5BL

Obejrzałem tą dyskusję celowo, aby sprawdzić, jakie argumenty biblijne zostaną zaprezentowane do poparcia celebracji sabatu. Niestety żydowscy chrześcijanie oboje twierdzili, że Isus Chrystus zniósł sabat raz na zawsze.

Podano absurdalne dowody, nadal stosowane masowo w odstępczym Chrześcijaństwie i z tej przyczyny sprawdziłem te pseudo dowody i umieściłem znane już wielu z nas wiarygodne dowody biblijne, a zwłaszcza najwyraźniej celowo pominięte dowody przedstawione nam przez Isusa, syna Bożego, powtórzone w Apokalipsie czyli Objawieniu, wiele lat po śmierci 'apostoła' Pawła.

Jest zrozumiałe, że w Objawieniu te wersety są umieszczone w określonym celu. W celu udowodnienia zniesienia sabatu posłużono się najpierw wersetem z Mateusza...

Mateusza 5:(17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić. (18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie.

Mamy w powyższym tekście ujawniony plan Boga, który zapowiada przeminięcie nieba i ziemi. Najprawdopodobniej ma to odniesienie do 21 rozdziału Apokalipsy.

Apokalipsa 21:1 I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

Isus nie unieważnił Prawa ale je wypełnił i ten cytowany wcześniej werset rzekomo to udowadnia. Jest to błędna interpretacja, ponieważ Isus miał coś zupełnie innego na myśli, kiedy te słowa wypowiadał. Powiedział przede wszystkim, że Prawa nie unieważnił - to jedna część jego wypowiedzi. Druga część mówi nam, że On przyszedł po to, aby Prawo wypełnić a nie po to, aby Prawo z sabatem włącznie unieważnić.

Owszem Isus nie powiedział aby stosować sabat, ponieważ mówiąc o 10 Przykazaniach do Judejczyków, wiedział On i jego słuchacze, że sabat był nieodłączną częścią Przykazań. Czyli wszyscy słuchacze doskonale rozumieli, o czym Isus mówił i oczywiście nikomu nawet nie przyszło na myśl, że Isus anulował sabat czy całe Prawo.

Jak więc można zrozumieć powyższą wypowiedź Isusa? Proste wyjaśnienie. Karą za grzech jest śmierć.

Isus poniósł śmierć za nas czyli wziął na siebie nasze grzechy i w ten sposób staliśmy się  zbawieni od śmierci, na ściśle określonych warunkach. Szansa na życie wieczne została nam dana ponownie. Oświadczył więc nam, że jego ofiarna śmierć na nasze grzechy ponownie umożliwia nam życie wieczne, ponieważ On, Syn Boży osobiście za nas w ten sposób zapłacił swoim życiem za NASZE GRZECHY, dając nam w ten sposób prawną podstawę, na której zostaliśmy wykupieni od śmierci za nasze grzechy. A mówił to do Narodu Wybranego a nie do wszystkich ludzi.

W poniższym tekście mamy tego pełne potwierdzenie.

Jana 19:(28) Potem Isus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. (29) A stało tam naczynie pełne octu; włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. (30) A gdy Isus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

A ten właśnie sposób to się wykonało. Syn Boży poniósł za nas karę śmierci i to rozwścieczyło straszliwie szatana. Plan Boga i Syna został właśnie wykonany! Tymczasem żydowski mężczyzna na filmie - był to żyd ortodoksyjny - podaje nam wersety z 'apostoła' Pawła.

Kolosan 2:(14) Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża; (15) Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. (16) Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.

Podobnie 'wartościowe' są wersety poniższe. Zwłaszcza

Hebrajczyków 7:(12) Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu.

Oraz...

Hebrajczyków 7:(19) Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. (20) A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, (21) Natomiast Ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi : Przysiągł Pan i nie pożałuje, Tyś kapłanem na wieki. (22) O ileż lepszego przymierza stał się Isus poręczycielem!

Zakon nie dał doskonałości? A aniołowie w niebie, a Syn Boży? A wielu słuchaczy Isusa i apostołów? A 144.000 świętych Boga, którzy żyją w chwili obecnej i część z nich nawet nie wie, że są oni członkami 144.000.

Oczywiście każdy z nich posiada jakieś pomniejsze grzechy czy nieprzemyślane życiowe błędy, jak i Hiob, który protestował, że Bóg najprawdopodobniej go karał za Hioba grzechy młodości. To oznacza, że nie ma ludzi bezgrzesznych na ziemi, ale są tacy, których grzechy są zmazane i wybaczone za pomocą ofiary Isusa, który był i jest nadal całkowicie wolny od grzechu. Nawet w 1000 letnim Królestwie Bożym niektórzy będą popełniali błędy.

Oczywiście Paweł nie wyjaśnił czym jest owa wzbudzona lepsza nadzieja.

Żadna zmiana Prawa Bożego nie jest wymieniona na stronach Biblii. Jest wręcz przeciwnie, Prawo nadal nas obowiązuje i za przestrzeganie Prawa - albo otrzymamy życie wiecznie - albo zostaniemy skazani na wieczną śmierć.

Powyższy tekst zupełna herezja Pawła, którą niezwykle łatwo można udowodnić. Poniżej inne fałszywe twierdzenia tego faryzeusza i fałszywego proroka, który obiecywał Żydom porwanie do nieba na zawsze. Bóg czegoś takiego nigdy Judejczykom a zwłaszcza Żydom nie obiecał!!! Hebrew 8:6,7,13. Heb 9:10. Gal 2:21. Hebrew 4:10-11. Romans 13:9,10

Zupełny nonsens Pawła, którego ani Syn Boży ani nikt z apostołów nie wyznaczył na... apostoła. Sprawdź masę dowodów biblijnych na totalny fałsz Pawła, wroga rzeczywistych apostołów oraz wroga samego Boga. Dowodów ku temu jest olbrzymia masa!

Paweł to typowy następca... Judasza!

Sprawdźmy także oczywiste fakty biblijne, które całkowicie negują Pawła kłamstwa.

Nowy Testament nie daje nam niczego nowego, żadnych nowych przykazań czy praw. Prawo Boga było i jest niezmienne. 10 Przykazań z góry Synaj jest najważniejszym dokumentem oraz Prawem, które było, jest nadal i zawsze będzie obowiązywało; tak w niebie jak i na ziemi.

I to jest przyczyną umieszczenia 10 Przykazań w Arce Przymierza, oraz umieszczenia Arki w najświętszym miejscu Świątyni Jeruzalemskiej. Prawo Boga było, jest i będzie zawsze święte przez tysiące lat.

Bez prawa istnieje tylko... bezprawie.

Sprawdź obszerniejszy artykuł o ważności Prawa Bożego.

Zwróćmy także uwagę na to, że w Biblii w Starym Testamencie nie występuje słowo Żydzi poza jednym rozdziałem Daniela oraz poza fałszywą księgą Estery, o której nie ma ani jednego śladu w historii, że taka osoba kiedykolwiek istniała.

Zapytajmy: czy Bóg jest Bogiem Żydów czy jest Bogiem Izraelitów!?

Czy nadał Bóg imię - Izrael  12 pokoleniom Jakuba (IZRAELA), czy też nazwał ich Żydami?

Jaki byłby sens zmiany imienia Jakuba na Izrael a używania nazwy Żydzi dla jego potomków, czyli Izraelitów?

Czyżby Bóg zmienił zdanie i nazwał ich Żydami? O tym Biblia nie wspomina a Nowy Testament jest wyraźnie negatywnie nastawiony do Żydów i nazywa ich; nasienie węża, plemieniem żmijowym oraz w Objawieniu mamy nazwę nową i bardzo mocną. Synagoga szatana.

I najważniejsze argumenty na wieczną ważność 10 Przykazań.

Mateusza 19:(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? (19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. (20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje? (21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. [BM]

Isus najwyraźniej sparafrazował 10 Przykazań, ponieważ Jego rozmówca doskonale znał Przykazania jak każdy Judejczyk. Powtarzanie ich wszystkich nie miałoby sensu. Jedynie teraz jest inaczej, ponieważ Kościół Katolicki bezprawnie usunął z 10 Przykazań zakaz bałwochwalstwa oraz... sabat!

Modlitwę Ojcze Nasz... podał nam Isus Mesjasz.

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego (szatana); Niech się tak stanie.

Jeżeli nie ma już Przykazań to... jakie winy i za co ma nam odpuszczać nas Ojciec i Bóg? Bez Prawa nie ma żadnej winy!

1 Jana 1:(2) Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy. (3) Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.

Apokalipsa 14:(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.

Apokalipsa 12:(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Apokalipsa 13:15 I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

Ten werset jest nielogiczny jeżeli Przykazania nas nie obowiązują!

Apokalipsa 14:12 Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.

Sąd Ostateczny będzie oparty o Przykazaniach. Właśnie na podstawie Przykazań będą ludzie osądzani, jak wskazuje poniższy tekst z Apokalipsy.

Apokalipsa 20:12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

Jeżeli nie ma Prawa, nie ma grzechu i nie ma potrzeby odpuszczania grzechu oraz ofiary za grzech. Bez Prawa nie może istnieć Sąd Ostateczny oraz wyroki wydawane przez Sąd.

Plan Boga od momentu stworzenia Ziemi oraz Adama i Ewy nie zmienił się ani na jotę. Bóg wkrótce doprowadzi swój plan Królestwa Bożego na Ziemi do pełnego rozkwitu.

Najprostszym dowodem fałszywych nauk religii chrześcijańskich jest modlitwa Pańska, czyli Ojcze Nasz. Syn Boży mówi: przyjdź Królestwo Twoje, ale odmawiający tę modlitwę katolicy odpowiadają - my wolimy iść do nieba.

Czyżby katolicy odrzucali ofiarę Chrystusa i Królestwo Boże na ziemi?

Powrót na stronę główną