Świadkowie Jehowy - krzewiciele prawdy?

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Większość z nas czasami spotyka przyjemnie odnoszących się do nas ludzi, zawsze schludnie ubranych, którzy z uśmiechem i zapałem odwiedzają nas pragnąc podzielić się słowami prawdy zawartej w Słowie Bożym, w Biblii.

Jestem niezwykle daleki od krytyki ich motywów. Sam robiłem to z zapałem wierząc głęboko, że poznałem jedyną słuszną Prawdę i że jestem członkiem jedynej prawdziwej religii, która cieszy się ochroną i błogosławieństwem Boga i posiada ona jedyne właściwe zrozumienie Słowa Bożego.

Trwałem w tej iluzji niemal 20 lat - do roku 1995. W tym właśnie roku odłączyłem się od tej organizacji, ponieważ zorientowałem się, że duch inspirujący wszelkie publikacje Towarzystwa Strażnica (dalej - TS) zbyt często się... myli.

Tymczasem Biblia zapewnia nas o nieomylności Boga oraz Jego Ducha.

Kiedy dotarłem do poważnej zmiany doktrynalnej na temat pokolenia roku 1914, zorientowałem się, że to nie Duch Boży kieruje tą organizacją i nie jest On odpowiedzialny za częste i oczywiste błędy doktrynalne Towarzystwa Strażnica.

Walka z Towarzystwem Strażnica nie jest moim celem.

Celem jest ukazanie odważniejszym Świadkom, do jakiego stopnia są oni poddani kontroli umysłu i do jakiego stopnia TS sprawuje nad nimi nieuczciwą kontrolę. W identyczny sposób funkcjonują wszystkie zorganizowane religie Chrześcijaństwa, dlatego one nigdy nie zmieniają swych doktryn.

Zwrócimy uwagę na jeden bardzo ważny szczegół dotyczący wszystkich religii.

Wszystkie religie są albo pod kontrolą masonerii, albo służb bezpieczeństwa lub obydwu na raz.

Jest to dowodem na to, że celem satanistów jest całkowita kontrola wszystkich religii, które MUSZĄ być zarejestrowane, zwolnione od podatków za cenę współpracy z satanistami, co oznacza aprobatę pewnych 'działaczy religijnych' rodem z UB lub z loż masońskich. Nie ma od tego ucieczki i cały świat religijny jest w ten właśnie sposób kontrolowany przez szatana.

Sprawdź: Kościół pod nadzorem bezpieki.

Oznacza to, że  szatan rzeczywiście rządzi całym światem i religie nie są chronione przez Boga. Owszem, niektórzy członkowie religii są chronieni bezpośrednio przez Boga ale wszystkie religie jako organizacje są pod całkowitą kontrolą szatana. Zawsze takimi były.  Błędy wszystkich religii ze Strażnicą włącznie są tego wystarczającym dowodem.

Oznacza to, że nie jest to organizacja Boża ale organizacja szatańska, jak wszystkie religie na świecie. Każda twierdzi, że jest religią prawdziwą. Każda twierdzi, że jej działania bez Boga nie byłoby możliwe.

Dlaczego Bóg pozwala szatanowi, aby miał pod swoją kontrolą wszystkie religie?

Miernikiem Bożym jest zawsze 10 Przykazań oraz reakcja naszych sumień. Dlatego Bóg na to szatanowi pozwala! Religie niewiele to zmienią.

Artykuł ten jest głównie skierowany do wielu braci i sióstr, którzy najczęściej są traktowani przez otoczenie ŚJ jako bracia i siostry 'nieczynni', 'nieaktywni', cieleśni, ubodzy duchowo, których znajdywałem w niemal każdym zborze. Początkowo sam dawałem się nabierać na akceptację owych nieco okrutnych epitetów czy osądów, do których nikt z nas nie ma biblijnego upoważnienia.

W późniejszym czasie odkryłem rzeczywiste przyczyny takiego zachowania się sporej części społeczności ŚJ.

Wielu starszych 'stażem' zdążyło zauważyć wiele nieścisłości oraz nieprawidłowości w sposobach funkcjonowania tej organizacji. Wielu z nich zorientowało się także, że poważna część dogmatów TS nie ma solidnego poparcia biblijnego. Także w przypadkach pewnych doktryn żadne wersety biblijne nie mają zastosowania, nawet w wielu poważnych kwestiach.

Sprawa transfuzji krwi nadal budzi żywe kontrowersje, zakaz odbywania służby wojskowej także jest tematem intrygującym oraz celebracja dnia urodzin także nie posiada ani jednego jednoznacznego wersetu. Zakaz głosowania w wyborach rządowych czy jakichkolwiek innych wyborach także nie posiada żadnego wersetu biblijnego.

Oznacza to, że TS rozkazuje ŚJ, co muszą czynić a co jest im zabronione, aczkolwiek nie przez Biblię.

Nas obowiązują przykazania Boże i nikt z ludzi nie ma prawa do sądu w imieniu Boga, poza Bogiem i Synem.

Pasmo niespełnionych proroctw jest ciemną plamą na ciele TS i wielu ŚJ doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wiele dogmatów i zakazów czy nakazów TS nie ma żadnego poważnego biblijnego wsparcia.

Większość uważa, że jest to Organizacja Boża i we właściwym czasie Bóg osobiście zajmie się rozwiązaniem wielu problemów.

Z tych właśnie powodów wielu niechętnie udaje się w służbę kaznodziejską, ponieważ sumienie nie pozwala im na głoszenie rzeczy, z którymi trudno jest im się zgodzić. Zwróćmy uwagę na jeden istotny szczegół.

Jakoś tak się dzieje we wszystkich religiach, że kiedykolwiek istnieje okazja zrobienia czegokolwiek dobrego, czy powiedzenia w jakiejś kwestii prawdy, nagle spotykamy się z murem, przez który przebicie się jest rzeczą niemal niemożliwą.  

Wszystkie religie są kontrolowane przez szatański system i nie znając ukrytych celów tej kontroli natrafiamy czasami na ten niezrozumiały przez nas opór. Jako wyjaśnienie podaje się slogan: musimy w tej kwestii poczekać na Jehowę.

W rezultacie powstają więc grupki ŚJ, którzy nieco stoją na uboczu, tworząc grupki hermetycznie zamkniętych kręgów.

Wszelkie próby sygnalizowania poważnych problemów w zborach spotykają się z ostrymi kontratakiem starszych, którzy broniąc swe rodziny, krewnych czy przyjaciół oskarżają braci o wybieganie poza Organizację oraz nazywają ich... synami Koracha.

Innym problemem jest nieustanna pogoń za godzinami w służbie kaznodziejskiej, która powoduje zniechęcenie wielu uczciwych ŚJ.

Z takich właśnie powodów tworzą się grupy w zborach, które nie darzą się wzajemną sympatią.  Z reguły istnieje świecznik zboru, czyli grono starszych oraz ich przyjaciół, a reszta pozostaje albo neutralna nadal gorliwie głosząc i z zapałem uczęszczając na wszystkie zebrania, albo... pewna część okazuje wyraźną niechęć trzymając się raczej na uboczu, nie dając nikomu żadnych biblijnych przyczyn do interwencji starszych oraz ewentualnego wykluczenia.

Wielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, że coś w tej organizacji nie funkcjonuje prawidłowo. Jest także wielu takich, którzy zupełnie nie wierzą ani w Organizację ani w wiele doktryn, ale... posiadanie rodzin w organizacji powoduje u nich wielkie obawy, że mogą oni owe rodzony utracić.

Usunięcie Świadka Jehowy za brak wiary w kierownictwo Ducha Bożego nad Organizacją jest niezwykle realne i najczęściej... permanentne.

Jednak z obawy przed wykluczeniem z szeregów ŚJ oraz utratą wszystkich znajomych a nawet członków najbliższej rodziny nieaktywni ŚJ nadal CZASAMI uczęszczają na zebrania ciesząc się opinią... nie aktywnych, bez Ducha Bożego.

Wykluczenie takie jest niezwykle okrutnym aktem, zupełnie nieuzasadnionym biblijnie i powoduje wiele samobójstw. Jaskrawy przykład łamania największego przykazania - miłuj bliźniego swego. Mamy przecież przykazanie miłowania nawet naszych wrogów!

Wykluczani są ci, którzy przestali wierzyć w ten nie potwierdzony Biblią dogmat. Przecież nie ma takiego Przykazania!

Ci, których przyłapano na cudzołóstwie czy innych wybrykach, jeżeli dochodzi do wykluczenia, usuwa się ich jedynie na kilka miesięcy.

Natomiast największy grzech przeciwko Organizacji (nie przeciwko Bogu!) czyli powątpiewanie w kierownictwo Ducha Bożego jest niewybaczalne i taka osoba praktycznie nie ma szansy na powrót do organizacji i jest ona skazana na wieczną śmierć i nawet własna rodzina MUSI się od niej odizolować. Jest to okrucieństwo oraz jawne łamanie zasad miłości nawet do naszych nieprzyjaciół.

Najważniejszym prawem Towarzystwa Strażnica absolutna lojalność wobec Organizacji. To prawo jest ponad Prawo Boże. Zwłaszcza, że nic nie wskazuje w Biblii na to, że Towarzystwo Strażnica jest Narodem Wybranym przez Boga.

W odwrotności... lojalność ukazywana przez wielu ŚJ może doprowadzić ich w szybkim tempie do coraz wyższych przywilejów. Aby je otrzymać, trzeba być w 100% publicznie lojalnym wobec Organizacji.

Zdolności kaznodziejskie, ilość godzin w służbie, pionierska aktywność czy zdolności w przemawianiu nie mają takiego znaczenia, jakie posiada bezgraniczne publiczne poparcie w każdym aspekcie Organizacji oraz jej hierarchii.

Kiedyś także wierzyłem w kierownictwo Ducha Świętego i wpadłem na pomysł pewnego sloganu. Zacząłem go powtarzać wobec starszych i sług obwodów/okręgów bez jakichkolwiek wrogich zamiarów. Po prostu wierzyłem, że tak powinno być.

Slogan ten brzmiał:

"Jeżeli Organizacja Boża się myli, ja będę się mylił wraz z nią, ponieważ jest to Organizacja Boża."

I dzisiaj także nie uważam tego za błąd! Jeżeli Duch kieruje Organizacją, obowiązuje mnie posłuszeństwo wobec Ducha. Widząc, że owo kierownictwo nie posiada absolutnie żadnych dowodów a nawet poszlak, zorientowałem się z czasem, jak bardzo się myliłem.

Niemniej w ciągu dwóch lat od powtarzania tego zdania zgłoszono moją kandydaturę sługi pomocniczego na starszego. Odmówiłem. Sumienie już mi nie pozwalało na taki krok.

Z powyższego widać, że nieco poznałem tę Organizację i wiem o czym piszę. Poznałem pośród ŚJ wielu uczciwych solidnych braci i sióstr, którzy nie będąc aktywnymi z takich czy innych powodów byli najmocniejszymi filarami w zborach.

Zacznijmy od początku istnienia tej organizacji. Jeżeli znasz te podstawy, możesz je pominąć.

Założycielem Towarzystwa Strażnica był Charles Taze Russell - Mason. Według Fritza, pomysły nie biorą się z niczego, i w tym przypadku pomysł Nowego Porządku Świata także ma swoje zdrowe podwaliny w naukach Masonów. Wielu to zdziwi, ale większość nauk rozpowszechnianych przez Russella to czysto masońskie nauki, poprzeplatane luźno z tekstami biblijnymi oraz masońskimi symbolami.

Co jest najważniejsze w tym wszystkim, Russell był finansowany przez najwyższych rangą Masonów. Wydaje się to nieco dziwne ale bez potężnych sum pieniędzy, potrzebnych na druk setek tysięcy egzemplarzy rozprowadzanej bezpłatnie literatury oraz opłacania tych, którzy zajęli się rozpowszechnianiem tych materiałów, opłacaniem sal i hal, oraz wieloma innymi współpracownikami, którzy nie byli filantropami, nie można było rozpocząć masowej akcji, jaką prowadził Charles Russell posiadając zaledwie kilku tysięczny budżet ze sprzedanego sklepiku.

Zastanawia jedno: jaki był cel ruchu, kierowanego przez 'pastora' Russella.

Zacznijmy od jednej z rycin pierwszych wydań Strażnicy.

Zauważmy masoński symbol falliczny, krzyż w koronie. Widzimy także strażniczą wieżę, z której pada światło, oraz promieniste słońce. Na górnym prawym rogu mamy typowe insygnia żołnierskie, także nie bardzo pasujące do pacyfistycznej pozycji Strażnicy. Owszem, pozornie wygląda to niewinnie, ale wgłębienie się w te rzeczy wyjawia nam rzeczywiste zamiary przedstawiania prawdy w taki właśnie sposób.

Ignorancja lub zupełny brak wiedzy na temat symboliki masońskiej są głównymi przyczynami, które pozwalają na pomijanie milczeniem takich oczywistych połączeń. Proszę sprawdzić ten link, aby pobieżnie zapoznać się z językiem symboli masońsko-globalistycznych, oraz ogólną symboliką ruchu w kierunku Nowego Porządku Świata.

Nawet przy pobieżnym zapoznaniu się z dogmatami masońskimi zauważymy natychmiast, że główną obsesją są piramidy, wszechwidzące oko Horusa (Lucyfera) oraz wszelkie odmiany symboliki Słońca.

Masę dowodów na to, że Russell był Masonem jest podanych w książce "Strażnica i Masoni". Ja jedynie podaję znane już zdjęcia czy ryciny, potwierdzające inne dowody.

Dla niewtajemniczonych wszystko to wydaje się być olbrzymia przesadą. TS jednak uznało w pełni wolę Masona Russella. Został on pochowany w tradycyjny masoński sposób, z masońska piramidą oraz wykutymi masońskimi insygniami. Pomimo powszechnej już wiedzy w tej materii TS nie zamierzała nigdy oraz nadal nie ma zamiaru zmienić tego stanu rzeczy oraz usunąć demoniczne symbole z grobu Russella.

Przecież nawet byli sataniści czy czarownicy (John Todd czy Marquis)  poznali Prawdę i odsunęli się od swoich błędów.

Tymczasem Towarzystwo Strażnica nadal w milczeniu wspiera... błąd Russella i nagrobek nadal istnieje w swej oryginalnej formie.

Poniżej mamy miejsce spoczynku Russella w pobliżu masońskiego ośrodka, przy drodze... Mason!

Poniżej pełny widok nagrobka Russella. Widać wyraźnie masońska piramidę wraz z krzyżem fallicznym oraz typowy wierzchołek piramidy masońskiej. Krzyż falliczny jest szczególnym symbolem Rycerzy Templariuszy. Russell był także członkiem tegoż zakonu.

Poniżej napis na nagrobku. Po polsku - Towarzystwo Strażnica.

Niezwykle ciekawa sytuacja powstała w roku 1939. Celem Masonów było odrzucenie przysięgi ku fladze USA, oraz wszelkich religijnych zwyczajów, stosowanych ówcześnie w szkołach publicznych, jak modlitwa, nauka religii czy inne czysto religijne zwyczaje. Aby rozpocząć właściwy proces sekularyzacji. Mason Delano Roosevelt rozpoczął wyznaczanie Masonów do Najwyższego Sądu USA.

W tym właśnie czasie Świadkowie Jehowy rozpoczęli serię wygranych spraw sądowych właśnie w Sądzie Najwyższym odnośnie swoich praw odmowy w religijnych zwyczajach, stając po stronie... Boga i będąc neutralnymi wobec świata. Nie trzeba być Sherlockiem Holmsem, aby natychmiast zauważyć ciekawe przypadki.

Towarzystwo Strażnica, założone przez 33 stopnia Masona, Russella, oraz przez Masonów sfinansowane, rozpoczęło serię spraw sądowych w sprawach będących na rękę... Masonom, czyli w sytuacji utworzenia tzw. sądowego precedensu, który jest podstawą amerykańskiego prawa. W sprawach sądowych w Sądzie Najwyższym ŚJ wygrali 40 procesów. 14 Czerwca 1943 roku Supreme Court zadecydował w West Virginia Board of Education, że dzieci Świadków nie mogą być usuwani ze szkół publicznych za odmowę salutowania fladze USA.

W tym samym czasie TS zalecało ŚJ wstrzymywanie się od wykształcenia oraz od zakładania rodzin. Identyczne założenia były i są nadal aktualne w lucyferiańskim Nowym Porządku Świata!

Poniżej lista masońskich sędziów US Supreme Court:

W ten oto sposób Masoni rozpoczęli sekularyzację publicznego systemu szkolnictwa, a precedensów do następnych spraw sądowych, których dalekosiężnym celem była walka z Bogiem w klasach szkolnych dostarczyło... Towarzystwo Strażnica.

Wiemy dzisiaj, że prace te praktycznie są bliskie totalnego sukcesu. Masoni przy pomocy Towarzystwa Strażnica usunęli Boga z amerykańskich szkół, zastępując Boga oraz Jego przykazania doktryną lucyferiańską!

Oczywiście Świadkowie wierzą, że Jehowa zadbał o sprawiedliwość i dzięki protekcji Boga świat przeciwny Świadkom Jehowy został skutecznie pokonany. Podobnie, jak było z uwięzieniem zarządu Strażnicy w latach 1914-17.

Inna ciekawa rzecz, Towarzystwo Strażnica wybrało daty 1914, 1925, 1975 oraz rok 2000 jako możliwe daty Armagedonu.

Czy jest zbiegiem okoliczności, że Masoni i Iluminaci zaplanowali I Wojnę Światową na rok 1914 a Teozoficzna Społeczność zaplanowała pojawienie się Mesjasza na rok 1925-26? Dalej, planowano NPŚ na rok 1975-76, a po niepowodzeniach zaplanowano go również na rok 2000!

"Przebudźcie się" z 8 Listopada 1986 roku na stronie 7-8 wydanie angielskie umieściło taki tekst:

"Odnośnie roku 2000 wyobrażam sobie świat zmieniony w prześliczny raj. Ale nie myślę że tak obecny świat czy też obecni władcy będą żyli aby widzieć ten dzień... Żyjemy w ostatnich dniach tego systemu rzeczy".

Postawa Towarzystwa Strażnica do imienia Boga wskazuje na jej rzeczywiste oblicze.

Według TS Bóg ma na imię Jehowa. Po angielsku pisze się Jehovah, a czyta się Dżehowa.

(Więcej na temat Imienia Stwórcy w tym linku... http://www.zbawienie.com/imie-Boga.htm)

Co jest niezwykłe to prosty fakt, że w hebrajskim nie ma słowa "Dże". Nie ma to niczego wspólnego z Yah, (czytaj: Ja) jak np: JeremaYAH, IzaYAH czy znana nam wszystkim forma AlleluJAH. Natomiast znaczenie słowa hovah jest szczególnie niepokojące.

Otóż według Strong Concordance hebrajskie słowo 'hovah" oznacza - ruin, mischief.

Ruin - zburzyć, zniszczyć, zrujnować; doprowadzić do ruiny

hhttp://www.dict.pl/dict?word=ruin&words=&lang=EN

Mischief - szkoda, intryga, figlarność, psota, mąciwoda, podżegacz, krzywda

http://www.dict.pl/dict?word=mischief&words=&lang=EN

Forma Jehowa oznacza niszczycielskiego mąciwodę, podżegacza i krzywdziciela!

Wymowa hebrajskiego imienia Boga, utożsamiająca Go z mąciwodą, podżegaczem i krzywdzicielem jest najwyraźniej świadomym celem przywódców tej organizacji.

Co najciekawsze, TS uważa że imię Yahweh jest najbardziej prawidłową formą imienia Boga (Pomoc w Zrozumieniu Biblii) ale ze względu na to, że świat błędnie nazywa Boga - Jehowa, TS postanowiło także Go w ten sposób nazywać.

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, - (Świadkowie Jehowy), - Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. Strona 23: " While inclining to view the pronunciation "Yahweh" as the more correct way, we have retained the form "Jehovah" because of peoples familiarity with it since 14 th Century". - New World Bible Translation Committee, 9 February 1950. Oryginalny skan w linku - link.

W języku polskim:

" Podczas skłaniając się ku poglądowi wymowy "Yahweh" jako bardziej prawidłowej, my pozostaliśmy przy formie "Jehowa", ponieważ ludzie są zaznajomieni z tą formą od 14 wieku".

Co jest warte wzmianki, w rewizji z 1 stycznia 1985 r. wyd. Watchtower Biblie and Tract Society of New York, INC. mamy manipulatywnie zmieniony tekst:

"While many are inclined to view the pronunciation "Yahweh"as the more correct way, we have retained the form"Jehovah" because of people's familiarity with it for centuries. Moreover, it preserves, equally with other forms, the four letters of the divine name, YHWH (or, JHVH)."

Podczas gdy wielu skłania się ku poglądowi wymowy "Yahweh" jako bardziej prawidłowej, my pozostaliśmy przy formie "Jehowa", ponieważ ludzka znajomość owej formy przez stulecia. Więcej, forma ta przechowuje wraz z innym formami cztery litery świętego imienia, YHWH (lub JHVH)

Ewidentna manipulacja. W pierwszej wersji TS przyznaje, że TS skłania się ku poglądowi, że forma Yahweh jest bardziej prawidłowa.

W 'rewizji' owej przedmowy TS nie skłania się ku temu poglądowi, ale jest aluzja, że nie chodzi o TS ale o ludzi z poza kręgu TS. Skan z wydania z roku 1985 sprawdź - link.

Trudno się zgodzić z taką dziwną argumentacją. Co jest najdziwniejsze, w takiej właśnie formie używają rzekomego imienia Boga Amerykanie (Watchtower Society) oraz cały świat anglojęzyczny.

W tej formie oraz w formie tetragramu używają jej także do czarów sataniści, czarownicy, kabaliści oraz... Masoni.

Poznaj znacznie więcej szczegółów oraz dowodów na to, że Bóg nigdy nie ujawnił nikomu swego imienia. Tzw, 'imię Boga' to czysta próba szatana zasiania trybalnego bożka kananejskiego - JHWH w Biblii.

Obie formy rzekomego imienia - Yahweh czy Jehowa to imiona demonów. Yah to imię egipskiego boga księżyca!

To Bóg ustala imiona, czy swoje, czy Syna Bożego, czy Abrahama i jego żony, Sary.

Zwróćmy szczególną uwagę na postawę Boga w przypadku Abrahama i Sary. Abraham miał imię Abram, a Sara miała imię Saraj. Takie niewielkie różnie ale wszyscy pisarze biblijni posłusznie zaakceptowali Boże decyzję. Także lud boży wywodzący się od Jakuba, nosi imię Jakuba, którego imię Bóg zmienił na... Izrael.

Znacznie więcej dowodów na owe fałszerstwa w tym linku - http://www.zbawienie.com/imie-Boga.htm

Artykuł na temat imienia Boga powstał znacznie później niż ten artykuł. Aby doskonale zrozumieć błąd rzekomego imienia zapoznaj się właśnie z tym artykułem.

Towarzystwo Strażnica odrzuca Syna Bożego jako Króla!

Towarzystwo Strażnica nie uznaje Isus za Króla i praktycznie odrzuca Go jako Króla Królestwa Bożego.

Według TS Królestwo Boże jest... Królestwem Jehowy, pomimo oczywistych wersetów wskazujących Isusa jako Króla i Sędziego oraz głównodowodzącego w finałowej bitwie Armagedonu.

Niewielu ŚJ zdaje sobie sprawę z tego, że termin - Królestwo Jehowy nie jest terminem biblijnym i nigdzie w Biblii nie występuje.

ŚJ zwiastują Królestwo Jehowy czyli... królestwo złośnika, niszczyciela!

Co jest jeszcze mniej zrozumiałe, tzw. tłumaczenie Pisma Świętego Nowego Świata. Tzw. Przekład Nowego Świata. PNŚ.

W wyżej wymienionym dokumencie mamy także takie niezwykle ważne zdanie:

THE DIVINE NAME: One of the remarkable facts, not only about the extant manuscripts of the original Greek text, but of many versions, ancient and modern, is the absence of the divine name.

ŚWIĘTE IMIĘ: Jednym z istotnych faktów jest to, że nie tylko w istniejących manuskryptach oryginalnej greki, ale także w wielu wersjach, starożytnych i nowoczesnych - święte imię nie występuje.

Daje nam to dowód oczywistej manipulacji przekładu Biblii ŚJ Nowego Świata. Skoro w żadnej kopii jakiegokolwiek manuskryptu nie znaleziono imienia Bożego. w jaki sposób owe manuskrypty tłumaczono!?

Cel wydaje się oczywisty. W Rzymian 10:13 mamy taki werset:

(13) Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. - Biblia Warszawska.

Ale w jedynym przekładzie na świecie, PNŚ werset ten jest przedstawiony w taki sposób:

(13) Gdyż "każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony". - PNŚ

Argument wysuwany przez Towarzystwo Strażnica jest taki, że Paweł cytował w tym momencie werset Joela 2:32, gdzie imię Boga rzeczywiście występuje. Trudno się z takim argumentem zgodzić, ponieważ Paweł nie wspomniał w tym momencie że to cytat, a w wielu przypadkach tak właśnie robił, udowadniając w ten sposób spełnienie się Pism Hebrajskich.

Sam kontekst tego rozdziału Rzymian dokładnie wyjaśnia, kogo Paweł miał na myśli pisząc słowo - Pan.

(9) Bo jeśli publicznie wyznasz to 'słowo w twoich ustach', że Isus jest Panem, i w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, to będziesz wybawiony.

Ten cytat rozwiewa wszelkie wątpliwości, co do tożsamości Pana. Panem jest Isus Chrystus i według Pawła każdy, kto wzywa Jego Imienia, imienia Isus a będzie zbawiony, ponieważ Bóg poddał wszystko w ręce Isusa Chrystusa. Postawa Towarzystwa Strażnica, opiera się wyraźnie na oczywistej manipulacji Słowa Bożego i oczywiście, jak we wszystkich religiach - masowo cytuje się heretyka Pawła, a nie Chrystusa. Mówi się najczęściej: a przecież Paweł pisał.

New World Order - NWO!

(NWO po polsku - Nowy Porządek Świata.)

Według ŚJ Jehowa jest Zbawicielem a oni są jego świadkami!  Na okładkach ich Strażnic jest napis. Strażnica zwiastująca Królestwo Jehowy. Towarzystwo Strażnica założył Russell - Mason, czyli lucyferianista. Jego fascynacja piramidami egipskimi i egiptologią jest większości ŚJ doskonale znana.

Symbolika Strażnicy oraz jej nauki posiadają typowo masońskie insygnia.

Przekład Nowego Świata TS Pisma Świętego. Nowy Świat jest terminem masońskim a nie terminem biblijnym. Biblia nazywa Królestwo Chrystusa Królestwem Bożym i z tej prostej przyczyny Isus jej synem Bożym, podporządkowany rozkazom swego Ojca.

W tym właśnie przekładzie mamy imię w niewłaściwej formie w Nowym Testamencie, na przekór powszechnie znanemu faktowi, że w żadnym ze znalezionych manuskryptów Pism Greckich imię Boga nie występuje.

Wersety ST cytowane w NT pochodzą z używanej przez Isusa i apostołów tzw. greckiej Septuaginty LXX. Oto bezpośrednia przyczyna, dlaczego żaden ewangelista nie użył imienia Boga, którego w Septuagincie nigdy nie było. Język ST i NT to język grecki!!!

Jeżeli Bóg o to nie zadbał  i w żadnym greckim manuskrypcie NT imienia Jego nie ma, jest raczej oczywiste że taki był i jest Jego plan! I samo Słowo Boże na to wskazuje, które mówi wyraźnie, że jesteśmy zbawiani krwią Baranka dzięki Jego krwi oraz męczeńskiej śmierci świat zostaniemy zbawieni.

Zbawieni będą ci, którzy akceptują Królestwo, jego Króla, Przykazania oraz Jego autorytet Sędziego oraz wykonawcy wyroków Jego Ojca.

Kolejnym problemem jest masońskie nazewnictwo.

Biblia nazywa to po prostu Królestwem Bożym, które usunie wszystkie rządy świata i je zastąpi.

Szatański termin - Nowy Porządek Świata jest dzisiaj bluźnierstwem w obliczu modlitwy Pańskiej - Przyjdź Królestwo Twoje.

Królestwo Boże nie jest zwyrodniałym szatańskim planem NWO - jest ono Królestwem pod rządami Chrystusa.

Nowy Porządek - nie ma w tym Króla, ale jest... szatan nazywany przez wielu satanistów JHWH. Ale... NWO naśladuje plan Boży Królestwa Bożego na całej ziemi. Odnośnie TS, czyżby pracowało ono dla... szatana i jego planu NWO? Szatan najwyraźniej chroni ŚJ w wielu państwach.

Dużym problemem TS do Imienia Bożego jest łamanie drugiego przykazania Bożego.

Wyjścia 20:7 Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

Już sam fakt nazwania tej Organizacji - Świadkowie Jehowy, zmusza nie tylko samych Świadków do łamania owego przykazania, ale także ci, którzy nie uznają ani ŚJ ani ich nauk są zmuszani do nadużywania Imienia Boga.

Pośród ŚJ istnieje błędne przekonanie, że im bardziej 'uduchowiony' jest jakiś brat czy siostra, tym częściej używa on imienia - Jehowa.

Podsumowując powyższe stajemy przed raczej trudnym do zaakceptowania wnioskiem.

Towarzystwo Strażnica gorliwie rozpowszechnia Stwórcy imię, nazywając Go Królem lucyferiańskiego Nowego Porządku Świata. Król - JHWH - jest właśnie czczony przez Masonów!

Lucyfer jest królem świata i dąży do Nowego Porządku Świata czyli NWO.

TS ogłasza owe 'prawdy' trzymając w ręku Biblię - Przekład Nowego Świata. Ponownie masoński termin królestwa Lucyfera. Dlaczego nie Przekład... Królestwa Bożego?

Strażnica obwieszczająca Królestwo Jehowy - oficjalna nazwa ich głównego miesięcznika.

Kilka rzeczy nie ma najmniejszego sensu.  Królestwo Jehowy - taki błędny termin nie występuje w Biblii. Przede wszystkim jest to Królestwo Isusa! Bóg poddał pod Jego stopy rodzaj ludzki, który Isus wykupił swoja własną krwią. On jest Królem Królestwa Bożego!  (OBJ 14:1)

W owym Nowym Porządku Świata panować ma religia - lucyferianizm, czyli wielbienie Lucyfera.

Poniżej zdjęcie jednej z hal masońskich. Proszę zwrócić uwagę na krzyż w okręgu, identyczny, jaki umieszczał na okładkach Strażnic Russell.


 

Przypadkowa zbieżność? Sprawdźmy inne dowody.

Po angielsku Sala Królestwa nazywana jest Kingdom Hall. (Sala Królestwa). Większość masońskich sal nazywanych jest halami. Na powyższym zdjęciu mamy widok jednej z hal masońskich Nowego Jorku. Na frontowej ścianie, na górze widzimy tzw. Winged Sun Disk (Skrzydlaty Dysk Słońca).

Jest to symbol boga Ra, czyli... Lucyfera!

Poniżej jest napis: Jehowah's Witnesses Assembly Hall - Hala zebrań Świadków Jehowy.

Pod okiem Lucyfera Świadkowie Jehowy modlą się do... podżegacza i krzywdziciela, ku uciesze Lucyfera.

Poniżej reprodukcja strony tytułowej Russella - The Time is At Hand. (Koniec w zasięgu ręki)

Dalsze poszukiwania zaprowadzą nas do niemieckich Illuminatów, którzy używali Winged Sun Disk. Dysk ten jest magicznym symbolem używanym także przez żydowską Kabałę. (Chodzi o zaawansowaną magię żydowską, którą Judejczycy posiedli podczas 70 lat niewolo babilońskiej a nie stawianie kart, czyli tzw. kabały).

Co najciekawsze, Kabaliści używali ten symbol jako portret Je(hovah)!

Ich wyjaśnienia mówią, że Jehovah jest bogiem-słońcem. Gnostycy nazywają go Demiurgus a grecy używają nazwy - Zeus. Dlatego właśnie na wielu obrazach widać tetragram lub imię Jehovah na owym Dysku, lub na tle Gwiazdy Davida, Słońca czy też wszystkich owych symboli na raz.

Zwróćmy uwagę na symbolizm tych rycin. Światłość słoneczna oświetlająca tetragram umieszczony w sześcioramiennej gwieździe syjonistycznego Izraela. Zdjęć tego typu jest cała masa. Wystarczy nieco się rozejrzeć.

Innym ciekawym zjawiskiem jest obranie sobie wieży strażniczej jako symbolu. Pozornie nie ma to najmniejszego znaczenia, ale warto wspomnieć, że cztery Strażnice to element enochiańskiej magii, która czerpie energię z 4 elementów lub raczej aniołów. Kiedyś używano to w enochiańskiej tradycji, teraz jest to rozpowszechnione szeroko na Zachodzie. owi 'aniołowie' są połączeni w elementy oraz kierunki posiadając pewne atrybuty.

Wszystkie te elementy są widzialne jak i niewidzialne. Owe duchy są wywoływane podczas enochiańskich rytuałów jako Okrąg Mocy lub jako doradcy.

Ta część magii nosi nazwę - Guardians of Watchtowers - Opiekunowie Strażnic - Upadłe anioły!

Inną czysto masońską nauką jest nauka o Lucyferze oraz jego bracie, archaniele Michale. Masoni wierzą, że Archanioł Michał był bratem Lucyfera i podczas pobytu na ziemi jako Isus miał za zadanie zwyciężyć Lucyfera. Został jednak według nich pokonany.

Taki jest powód wiary Masonów a w szczególności Illuminatów w Lucyfera. Uważają oni, że Lucyfer jest zwycięzcą w walce a Archaniołem Michałem i że jest on w stanie zapewnić im życie wieczne. Jak dotychczas nie ma najmniejszych podstaw aby Lucyferowi wierzyć, skoro nawet Bogu nie dotrzymał on słowa w posłuszeństwie.

Isus = archanioł Michał?

Niemniej nauka o Archaniele Michale, rzekomo będącym Isusem jest czysto masońską herezją, nie posiadającą żadnego gruntu biblijnego. Niewątpliwie Archanioł Michał jest potężnym i posłusznym Bogu Archaniołem ale nie ma w Biblii ani jednego wersetu, który mówiłby nam, że Michał i Isus to ta sama osoba. Michał jest opiekunem Ludu Bożego. Isus jest jego Królem!

Zwłaszcza, że Biblia wyraźnie określa Isusa jako Syna Bożego, także Syna Człowieczego i nigdzie nie mamy w Biblii tytułu Chrystusa jako Archanioła.

Dotarliśmy w ten sposób do sedna sprawy.

Towarzystwo Strażnica posiada jeszcze jedną doktrynę, która nie ma żadnego oparcia w Słowie Bożym.

Doktryna ta jest najważniejszą doktryną Towarzystwa Strażnica!

Doktryna ta oznajmia, że...

Towarzystwo Strażnica jest kierowane Duchem Bożym.

Jako dowód TS podaje werset o słudze wiernym i rozumnym.

45 Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

Werset ten można to dopasować niemal do KAŻDEJ religii. Nawet do mnie!

Werset ten jest wersetem bardzo ogólnym i TS nie posiada ani jednej cechy charakterystycznej bezbłędnie wskazującej na TS, jako organizację wypełniającą ów werset.

TS twierdzi w książce "Objawienie" że Jehowa z Chrystusem przybyli do Nowego Jorku i tam osobiście namaścili Ciało Kierownicze na owego sługę.

Nie ma na to żadnego dowodu! Rzekomym dowodem jest jedno zdanie w owej książce i kilka dwuznacznych wzmianek w wielu innych publikacjach. TS kategorycznie odmawia wyjaśnienia różnicy pomiędzy kierownictwem Ducha Bożego a natchnieniem Duchem Bożym.

Pomimo braku podstaw wszelkie publikacje TS traktuje się albo na równi z Biblią albo nawet ponad Słowo Boże. Niektóre teksty ze Strażnic czy "Przebudźcie się!" wychodzą daleko ponad Słowo Boże.

Świadkowie Jehowy są zobowiązani przestrzegania owych tekstów w taki rygorystyczny sposób, jakby były one natchnionym tekstem biblijnym.

Jest to naturalna i logiczna kolej rzeczy, jeżeli wszystkie publikacje TS pochodzą od Ducha Bożego.

W obecności Ducha Bożego czy też mocy samego Boga nie ma oczywiście mowy o jakimkolwiek błędzie. Tak to Bóg traktował podczas wyjścia Izraelitów z Egiptu. Z powodu sprzeciwów i nieposłuszeństwa pokolenie, które wyszło z Egiptu nie weszło do Ziemi Obiecanej.

Różnica pomiędzy Izraelitami z Exodusu a TS polega na tym, że nie widać nigdzie nawet śladu Boga. Właśnie Bóg oraz Syn Boży, król Królestwa Bożego mają władzę nad ludzkością i tylko i wyłącznie oni posiadają nad nami władzę. Nawet i to jeszcze nie jest aktualne, ponieważ owa władza została przekazana szatanowi i niedługo Bóg i Syn przejmą tę władzę na wieki.

Nikt z ludzi na ziemi nie posiada Bożej władzy nad drugim człowiekiem.

Wszelkie dostępne materiały Towarzystwa Strażnica są przepełnione masą olbrzymich błędów. Ilustracje w publikacjach TS są obficie 'ozdobione' wieloma obrazami podprogowymi, pomimo rzekomej ścisłej kontroli.

Wielu z nas zna wiele fałszywych prorockich dat, stwierdzeń, pomyłek i zwykłych kłamstw oraz masy ilustracji z demonicznymi materiałami podprogowymi. Na pytania w określonych sytuacjach na podium pokazuje się używanie Indeksu publikacji TS, za pomocą którego można znaleźć... poradę TS.

Czyż nie powinno się ukazywać wersetów biblijnych zamiast artykułu z indeksu, zwłaszcza, że w starszych publikacjach jest masa błędów? Albo znajdzie się tzw. materiał 'na czasie' z tzw. 'obecnym światłem' albo trafi się na czystą herezję, którą TS uznało za stare światło. Duch Boży kierował TS podając mu stare światło? Nie będę wnikał w dowody na te tematy, ponieważ jest tego masa na Internecie.

Najbardziej znany link w języku polskim: http://watchtower.org.pl/start.php

Wewnętrzne źródła zgromadzone w nowojorskim Biurze Głównym Świadków Jehowy odsłaniają akta 23,720 zgłoszonych/niezgłoszonych osób seksualnie molestujących dzieci. To jest plaga podobna do plagi Watykanu Wielkiej Nierządnicy!

Sprawdź. Dlaczego świat milczy?

Od pewnego czasu witryna Ciche Owce w języku polskim nie istnieje. Ale istnieje angielska witryna. Silent ambs. [PL]

Liczba pedofilów przekraczająca 23.000 jest przez TS przemilczana.

Dlaczego pośród ludzi studiujących Słowo Boże szerzy się taka ohyda na taką masową skalę?

Co gorsza, liczba ta jest najprawdopodobniej dużo wyższa, ponieważ większość ofiar takiego okrutnego przestępstwa nie ma odwagi oraz wiary w sprawiedliwość, aby po gwałtach na sobie czy na swoim potomstwie walczyć ze starszymi, których chroni Boża Organizacja jednym wersetem, który w takim przypadku jest mylnie interpretowany i nie jest to słowo samego Boga.

"Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków będzie się opierała każda sprawa" - pisał Paweł.

TS uważa, że jeżeli podczas pedofilii nie ma więcej niż jednego świadka, nie ma sprawy i problemu.

Znam przypadek jednego zboru w Australii, że matki i ojcowie swoich pociech wiedząc, co się działo w zborze i kto był pedofilem, przezornie wychodzili ze swoimi pociechami do ubikacji, dla zwykłej ich protekcji.

TS ignorując owe ohydne przestępstwa wyjaśnia to... atakami szatana na Bożą Organizację.

Pedofilia jest niezwykle rozpowszechniona. Świat dąży systematycznie do zmniejszenia kar za takie wyczyny. Ostatnio Francja zalegalizowała pedofilię! Obniża się coraz bardziej legalny wiek seksu. Rozpowszechnia się i popularyzuje zawzięcie homoseksualizm który jest preludium do pedofilii.

Istnieje wiele witryn i wiele ofiar takich procederów. Istnieją osoby jak Brice Taylor, Cathryn O'Brian oraz Svali - trzy kobiety, które były ofiarami takich wyczynów oraz nieludzkich tortur, które były zapoczątkowane przez znanego hitlerowskiego zbrodniarza dr. Mengele. Celem tortur rytualnych,jest umożliwianie opętania demonicznego poprzez kilka demonów. Osoby takie są przygotowywane do tych rzeczy już w wieku lat trzech!

Svali wyjawia, że w USA jest 1 procent ludzi w ten sposób 'przygotowanych' na wypadek Nowego Świata Porządku. To wynosi ponad 3 miliony. Systemy te noszą nazwę -  M-Kultra lub Monarch. (Linki po angielsku! )

Oczywiście Strażnice o owych szatańskich rytuałach, znanych na Zachodzie a więc Ciału Kierowniczemu także, jakoś nie wspominają. Zwłaszcza, że cele tych rytuałów są wysoce interesujące.

Osoby zainfestowane w ten sposób demonami piastują wysokie pozycje w wielu chrześcijańskich kościołach bez obawy ujawnienia czy usunięcia.

Zdaję sobie sprawę z tego, jak to wszystko brzmi.

Dowodów na wiele oskarżeń jest masa! I z tego właśnie powodu TS jest tak obsesyjna w aplikowaniu Świadkom zakazu czytania tzw. materiałów 'odstępczych', jak niniejszy.

Ponieważ Prawda, jaką głosi TS mogłaby się okazać poważnie przybrudzoną a 'duch' prowadzący tę organizację mógłby nieoczekiwanie ukazać swe rzeczywiste oblicze!

Z tego względu plaga pedofilii u ŚJ wydaje się mieć określony cel. Powiązanie pedofilii z szatańskimi rytuałami jest oczywiste. Pedofile to sataniści nasienia węża! Nie są to normalni ludzie. Sprawdź temat nasienia węża a zrozumiesz głębię mądrości Boga, który to zapowiedział już w ogrodzie Eden.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Potomstwo węża to właśnie nasienie węża, w zależności od przekładu Biblii.

TS jest firmą drukującą największą ilość materiału na świecie

Kiedyś byłem pod dużym wrażeniem czytając na Zachodzie wydaną po polsku książkę "Bądź wola twoja", w której znalazłem dosadne określenia komunistycznego systemu totalitarnego oraz wyraźne implikacje modnego w tym czasie języka Radia Wolnej Europy, które atakowało komunistyczny system używając identycznych określeń.

Oczywiście było łatwo i bezpiecznie pisać owe materiały z Brooklynu, ponieważ dystans do systemu totalitarnego wynosił niemal 15 tysięcy kilometrów. Siły polityczne uległy jednak poważnym zmianom od tamtych czasów. Należy sprawdzić, czy TS jest nadal takie odważne i nadal z taką ochotą głosi dzisiejsze prawdy polityczne!

Ku mojemu zdumieniu, TS owszem nazywa szatana bogiem tego systemy rzeczy (świata?) ale unika wszelkich dalszych komentarzy na ten jakże żywotny temat. TS nie nazywa polityki USA po imieniu i unika łączenia Masonerii, Czaszek i Piszczeli z władzami USA. Tym samym TS nie wyposaża swoich członków do walki duchowej przeciwko światu szatana.

Znając doskonale Biblię zdaję sobie sprawę z tego, że każdy uczeń Chrystusa powinien być wyposażony do tej walki. Aby nie zostać pokonanym w owej walce, każdy chrześcijanin musi poznać wroga.

Wysłanie żołnierza bez właściwego uzbrojenia na pole walki jest wysłaniem go na pewną śmierć! Świadkowie Jehowy nie zdają sobie sprawy z wielu pułapek szatańskich i nie mają zielonego pojęcia o ich wrogu - Lucyferze.

Dlaczego było łatwo im pisać o totalitarnym systemie sowieckim, ale o niemal identycznym systemie w czasach obecnych w USA jakoś się nic nie pisze? Obawa przed władzami? Brak zaufania do Boga? Groźba utracenia przywilejów podatkowych za obnażanie satanizmu w USA? Czy ŚJ wiedzą o tym że większość prezydentów USA była Masonami. Czy wiedzą, że Bush ojciec jak i syn to członkowie Kości & Piszczeli, oraz Masonerii, ostro okultystycznych organizacji?

Czy ŚJ mają pojecie o gorliwie rozpowszechnianej przez media i władze doktrynie Lucyfera? Czy ŚJ wiedzą o czymkolwiek z tejże witryny? Ktoś może powiedzieć, że wystarczy znajomość Słowa Bożego. Bez znajomości dzisiejszej przerażającej rzeczywistości sama znajomość Słowa Bożego nie wystarczy! Isus  wyraźnie nakazał nam obserwować wydarzenia światowe, po to, aby rozpoznawać czasy końca!

Tymczasem ŚJ głoszą czasy końca już od 1876 roku a końca jak nie było tak nie ma, wiele dat się nie ziściło.

Od daty 1914 roku mamy już ponad 100 lat w roku 2021!

Kim są ludzie, którzy zabraniają studiowania chrześcijańskiej literatury, jak np: ta witryna, która niemal całkowicie obnaża podstępne działania szatana!?

Tacy właśnie ludzie, zaprzedani  Lucyferowi powołują sobie podobnych jego sług, którzy to z kolei penetrują zbory chrześcijańskie w celu zaakceptowania NPŚ.

Objawienie 16:(13) "I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; (14) a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w *Wielkim Dniu wszechmogącego Boga*...(16) I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku *Har-Magedon*. (17) A siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: " Stało się! " (BT)

Najwyraźniej Słowo Boże wspomina o propagandzie politycznej. Nasuwają się więc wielce niepokojące pytania.

Czy mówi się polityce pro syjonistycznej, o propagandzie globalizmu, o wykształcaniu młodzieży w nienawiści do małżeństwa i potomstwa, czy mówi się o zakazie publicznego cytowania Słowa Bożego w Kanadzie i w USA? Czy mówi się o grabieży, jaka stosują Globaliści ograbiając za pomocą lichwy całe narody, lichwy, która jest surowo zabroniona przez Biblię? Czy mówi się cokolwiek o nasieniu węża?

Ale pamiętam jak dziś wykład w roku 1987, aby nie planować rodziny, ponieważ czas już jest tak bliski.

Obok mnie oraz mojej żony siedziała chrześcijanka w wieku około 22 lat w zaawansowanej ciąży. Mimo woli spojrzałem w jej stronę i żal mi się jej zrobiło. Policzki ją musiały strasznie piec ze wstydu. Większość pobliskich braci odwracała się ku niej patrząc mniej lub więcej niemile w jej kierunku. Jakim prawem ktokolwiek wkraczał w jej życie!?

Być może inna wersja owej niechęci do powiększania rodziny jest bardziej trafna? Oprawcy Nowego Porządku Świata planują poważne wyniszczenie ludzkości i redukcję do 500 milionów! Wnioski pozostawiam czytelnikom.

Słowo Boże mówi nam o królach, królestwach, organizacjach religijnych czy politycznych, o kupcach (przemyśle), armiach, straszliwych broniach a nawet cudach szatańskich. Tymczasem publikacje TS podają zaledwie niewielkie skrawki informacji lakonicznie tłumacząc, że przecież cały 'stary system' jest w rękach Szatana, a więc będzie najlepiej, aby wszyscy Świadkowie bezgranicznie ufali Strażnicy, ponieważ jest ona kierowana Duchem Bożym.

Niestety ów 'duch' zadziwiająco często się myli i religia ta, czy też raczej kult trwa już co najmniej 4 pokolenia. Tak więc patrząc na tę organizację nieco z dystansu widzę wyraźnie, że jest ona kontrolowana przez Masonów.  

Masoni są gałęzią Wielkiej Nierządnicy czyli KRK! Jest chyba oczywiste, że Lucyfer totalnie kontroluje wszystkie religie!

Pomimo braku najmniejszego dowodu na powyższe, TS domaga się kategorycznie, żeby WSZYSTKIE informacje z jego publikacji traktować jako prawdy biblijne.

Dogmat Bożej Organizacji, kierowanej Duchem Bożym jest najważniejszym dogmatem Towarzystwa Strażnica.

ŚJ może grzeszyć ponad wszelkie granice - cudzołożyć, kraść, uprawiać bałwochwalstwo i łamać wszystkie przykazania Boże. Wystarczy nieco skruchy i błąd jest natychmiast wybaczony przez TS!. Nie neguję, że nie należy wybaczać takich grzechów! ŚJ praktycznie wolno dopuszczać się większości grzechów. W wypadku okazania skruchy najczęściej można uniknąć kary tymczasowego usunięcia z Organizacji. Dlatego wielu ŚJ nie jest wykluczanych - zwłaszcza starszych! Dlaczego?

Ponieważ oni nadal są lojalni wobec Organizacji.

Prawa do skazywania na wieczną śmierć nie ma nigdzie w Biblii! Jedynie Bóg oraz Syn posiadają takie Prawo!

Skoro takie Prawo nie istnieje, grzech także nie istnieje i kara usunięcia publicznego, także od rodziny jest w oczach Boga bezprawna i niezwykle okrutna!

Wynika z tego oczywisty wniosek.

Prawo Towarzystwa Strażnica jest ponad Prawem Boga!

Czy istnieje jakikolwiek werset biblijny nakazujący bezwarunkowe popieranie wszystkiego, co drukuje Towarzystwo Strażnica. Krytyka TS jest traktowana na równi z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu! Według Biblii grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie jest wybaczalny!

Teoretycznie ŚJ może być mordercą, pedofilem, czy innym potworem i TS wybaczy mu w imieniu Boga wszystkie grzechy, jeżeli osobnik taki okaże... udawaną skruchę.

Zakwestionowanie niczym nigdy nie wspartego autorytetu Bożego Strażnicy skaże takiego nieszczęśnika na wieczną śmierć z ręki Boga, z której nie ma już zmartwychwstania!

Jeżeli nie jest to praniem mózgu i totalną kontrolą, to co nią jest!?

Zaznaczę, że część omawiającą masońskie pochodzenie tej organizacji zaczerpnąłem z książki Fritza Sprigmeiera - The Watchtower and the Masons (Strażnica i Masoni). Dowodów jest na 240 stron. Ja przedstawiłem zaledwie kilka ważniejszych punktów oraz dodałem kilka własnych osobistych obserwacji.

Wielu ŚJ natychmiast zapyta: jeżeli nasza organizacja jest nieprawdziwa, która jest? Dokąd pójdziemy?

Odpowiem na to pytaniem.

Którą religię rekomenduje Biblia a zwłaszcza księga Objawienia? Żadnej ponieważ Bóg nie załozył żadnej religii ale zorganizował swój Naród Wybrany

I teraz zadam bardzo ważne pytanie.

Czy Strażnica zna główny temat Biblii?

Najdziwniejsze jest to, że Towarzystwo Strażnica nie ma pojęcia, czym jest w rzeczywistości Królestwo Boże, kto jest jego Królem, kim są 12 pokoleń Izraela i czy rzeczywisty Izrael istnieje w dzisiejszych czasach.

Nikt na świecie nie rozumie planu wyzwolenia Izraela ze szponów nasienia węża.

Zwróć uwagę niezwykle ważne szczegóły.

Czy Bóg z powodu działalności szatana i upadłych aniołów zrezygnował z Królestwa Bożego, z przywilejów Narodu Wybranego do objęcia Ziemi Obiecanej jeszcze Abrahamowi? Czy Bóg poddał się knowaniom szatana?

Oczywiście że nie, a tłumaczenie Pawła, że teraz chodzi o Izrael duchowy nie ma potwierdzenia w słowach Boga i Syna, króla Narodu Wybranego.

Sprawdź te linki i poznaj rzeczywiste plany Boga oraz dowiedz się, że w chwili obecnej trwa obnażanie nagości Wielkiej Nierządnicy oraz Babilonu Wielkiego.

Koniecznie sprawdź. Jest tego masa i nie ma mowy o jakiekolwiek pomyłce.

Ale pamiętaj. Jeżeli poznasz Prawdę o planach Boga, będzie to jak połkniecie czerwonej pigułki Prawdy. Sumienie już nie pozwoli tobie, abyś Prawdę ignorował, ponieważ nie jest to prawda oparta na jednym niepewnym wersecie.

Bóg kilkakrotnie przysiągł na samego siebie, że Naród Wybrany wyzwoli oraz wprowadzi go ponownie do ziemi Obiecanej!

Sprawdź uważnie dowody w podanych powyżej linkach!


Czy Świadkowie Jehowy zostaną zbawieni?

Wszyscy uczciwi ŚJ zostaną zbawieni, podobnie jak zostaną zbawieni uczciwi członkowie wszystkich innych religii chrześcijańskich. Po porwaniu wybranych do nieba otworzą się ich oczy z woli Boga i wtedy dopiero poznają oni Prawdę.

Trzeba zrozumieć, że Bogu są potrzebni ludzie, którzy Go miłują i są gotowi aby być Mu służyć i przestrzegać Jego przykazań. Większość ludzi to... grzesznicy i dlatego będą oni musieli wyprać symbolicznie swe szaty w krwi Baranka.

Dlatego wyprać, ponieważ szaty ich będą zbrudzone mnóstwem grzechów.

Wiele grzechów jest popełnianych w wyniku niewiedzy czy z powodu kłamliwych doktryn fałszywych pastorów, księży czy starszych. Wiele grzechów to wynik naszego skażonego sumienia. Ale skrucha przez Bogiem i posłuszeństwo pojedna nas z Nim.

Bycie zwiedzonym czyli nieświadomym nie jest grzechem.

Ale świadome wprowadzanie innych w błąd jest wielkim grzechem, aczkolwiek ŚJ nie wiedzą, że są zwiedzeni. Ale zbrodniarze i pedofile zostaną z tego świata usunięci na zawsze.

Mateusza 7:(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Kłamliwi nauczyciele masońscy nie zostaną zbawieni i zostaną pozbawieni życia.

Chodzi o tych, którzy są świadomi tego, że okłamują drugich.

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że pośród starszych i pastorów różnych religii na świecie jest co najmniej 40 tysięcy masonów a w Polsce działa duża ilość agentów SB i najprawdopodobniej masonów także?

Sprawdź ten artykuł: Kościół pod nadzorem bezpieki. Jest tam także o pedofilii!

Uzyskasz zbawienie, nawet jeżeli nie jesteś w stanie zrozumieć tego, że jesteś manipulowany przez Organizację oraz całą hierarchie tę organizacji. Jesteś definitywnie zwiedziony i twój umysł nie pozwala tobie na rozpoznanie czystej Prawdy biblijnej. Nie jest to istotne dla Boga czy to rozumiesz czy nie.

Istotne jest twe serce a Bóg zna je doskonale i osądzi cię według twego serca oraz Prawa Bożego.

Bóg nie ukarze człowieka za to, że został zwiedziony czy oszukany

Tego także nie mogę pominąć. Koncept Królestwa 'Jehowy' jest także zupełnie błędny i to nie tylko ze względu na błędne imię Boga.

Armagedon w wydaniu Towarzystwa Strażnica, w którym zginą wszyscy, którzy nie są świadkami Jehowy to niebiblijne proroctwo!

Armagedon to bitwa sił Boga z armiami świata a nie ze zwykłymi ludźmi. Część świata będzie żyć jako Wielka Rzesza.

Biada tym, którzy świadomie oszukują ciebie i miliony innych. Jeżeli już wiesz, że jesteś oszukiwany, nie musisz odchodzić od rodziny, organizacji i przyjaciół. Stań się mniej aktywny i unikaj fałszywego imienia Boga,

Możesz BARDZO ostrożnie mówić o tych rzeczach niektórym członkom swej rodziny. Najlepiej podaj link - Dobra Nowina - plan wyzwolenia ludu Bożego.

Unikaj za wszelką cenę dyskusji na temat niechęci do zebrań. Możesz powiedzieć, że upadłeś w wierze, kochasz braci i siostry, ale Jehowa zbytnio zwleka Armagedonem i to cię bardzo zniechęca i nie chcesz o tym rozmawiać, ale chcesz sam się z tym uporać o własnych siłach z modlitwą do Boga i we właściwym dla ciebie czasie.

Z powodu braku z twojej strony zagrożenia dla Organizacji i innych braci, pozostawią cię w spokoju i nie zostaniesz wykluczony.

W ten sposób unikniesz wielu drastycznych problemów. Nawet twoje małżeństwo może się rozbić z tego właśnie powodu. Wielu starszych radzi wierzącym współmałżonkom, aby porzucili kogoś, kto 'nienawidzi' Jehowy! Uwierz mi, znam wiele przypadków rozbitych małżeństw z takich powodów oraz wiem o kilku samobójstwach.

Jeżeli jesteś 'świeżym' świadkiem, nie wahaj się z odejściem, ponieważ niewiele stracisz. Ale najpierw pokaż im Prawdę. Możesz tym wiele zyskać u Boga.

Nie wierz mi!

Wierz dowodom biblijnym. Ja nie mam w tym żadnego ukrytego celu. Nie zarabiam na Prawdzie, nie pracuję dla nikogo innego, poza... Bogiem i Synem. Nie stworzyłem żadnej religii czy sekty.

Zwróć uwagę, że to, o czym pisuję kwalifikuje mnie do utraty życia. Ale ja oddałem życie Bogu i jeżeli SB czy masoni zadecydują że należy moje życie zakończyć, nie mam nic przeciwko temu. Ale... mam sumienie czyste przez Bogiem i przed Synem.

Nie proszę o wsparcie czy datki. Proszę jedynie o gromadzenie wiedzy, którą ja posiadłem i dzielenie się nią z innymi.

Przemyśl poniższe zdania.

A przecież wiesz ponad wszelką wątpliwość, że nasz wspaniały Bóg oraz Jego Syn są niezwykle hojni dla tych, którzy Ich miłują! Nie czekaj! Zacznij już teraz pogłębiać swoją wiedzę i dziel się nią z innymi. Pracuj dla Boga, nie pracuj dla Organizacji!

Powrót na stronę główną