Szaleństwa religii

II Ezdrasza 6:((26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. [BM]

Dlaczego musimy być posłuszni Bogu?

Zastanówmy się nad niezwykłą postacią, jaką jest nasz Bóg Wszechmogący.

On jest niezwykłym Bogiem, który posiada olbrzymią wiedzę. W parze z wiedzą istnieje niepojęta przez nas niezwykła moc, której Bóg użył stwarzając Niebo oraz ziemię. W niebie Bóg stworzył olbrzymią ilość jej mieszkańców. Adam i Ewa otrzymali zadanie napełnienia ziemi swoim potomstwem.

W niebie żyje wielomilionowa ilość aniołów, archaniołów oraz wiele innych i nieznanych nam istot, które nadzorują niebo oraz ziemię. Wszystkie istoty żywe w niebie i na ziemi są stworzone przez samego Boga, poza... ziemskim nasieniem węża. A to ukazuje się nam Boga jako rzeczywistą, niezwykłą Osobę, o której grzesznicy często milczą!

Największy krytyk Boga, szatan, jeszcze niczego nigdy po Bogu nie poprawił!

Moc i wiedza Boga

WSZYSTKO, co Bóg stworzył, musiał On doskonale zaplanować. Każde ziarno piasku, kroplę wody, powietrze, wszystkie elementy materii, gwiazd, słońca, księżyca, cechy i możliwości wszystkich pierwiastków oraz wszystkie ich szczególne cechy. Dzieła Boga budzą w nas absolutne uwielbienie Boga.

Bóg także stworzył ludzkość i oznajmił nam, co jest dla nas dobre a co jest złe.

Jest oczywiste, że Bóg zna doskonale nie tylko każdą komórkę naszego ciała oraz naszą mentalność. To On stworzył dla nas śmiech, płacz, radość a także ból dla naszej ochrony. Niewielu z nas wkłada palec do ognia. Bóg zna cele WSZYSTKIEGO, cokolwiek On stworzył.

Bóg jest doskonały i jest On absolutnym fachowcem w każdym temacie; elektryczności, atomów, zwierząt, logistyce, roślin, ludzi, matematyce, chemii oraz w masie informacji we wszystkich dziedzinach naukowych, o niektórych my często nie wiemy, że one istnieją.

Żadna osoba na Ziemi i w Niebie nie jest w stanie nawet rozmawiać z Bogiem.

Przykład duszy ludzkiej. Niemal nic o niej nie wiemy a jest niewidoczna i może żyć wiecznie! Bóg zna doskonale każdy pierwiastek, każdą komórkę oraz najmniej zrozumiałe dla nas części DNA, atomów, wszelkich praw fizycznych we wszystkim, co Bóg stworzył.

To budzi u wielu ludzi absolutne uwielbienie Boga, który może wszystko, także poza naszymi zrozumieniem. Dlatego powinniśmy zawsze ufać Bogu!

Bóg zna wszystko tak dokładnie, że nie jesteśmy w stanie pojąć tego naszymi umysłami.

Mnóstwo niemądrych zamiast wielbić Boga Stwórcę WSZYSTKIEGO, wielbią oni martwą od kilkuset lat Marię, która z polecenia Boga urodziła Syna Bożego, Isusa i go wychowała. Maria nawet nie nauczyła Isusa tego, o czym On nas uczył, ponieważ Bóg posłał Syna na ziemię po to, aby Isus przygotował nas na Boże plany.

Biblia - dzieło Boga jest niezwykłym źródłem Bożej niezwykłej mądrości i przenikliwości. Jest ona dla nas kopalnią złota duchowego oraz drogą do życia wiecznego. Biblia mówi nam w wielu detalach, jak mamy żyć, abyśmy uzyskali życie wieczne na Ziemi.

Bóg nie stworzył nigdy żadnej religii, ale dał nam Przykazania, które otworzą nam drogę do życia wiecznego. Warunek jest jeden. Musisz być posłuszny wyłącznie Bogu oraz Jego Synowi, Isusowi. MUSISZ także przestrzegać Bożego Prawa!

Posłuszeństwo wobec Boga i Jego Prawa jest dla nas najważniejsze, podobnie jest ważna umiejętność jazdy samochodem oraz stosowanie się do zasad ruchu drogowego. Jazda niewłaściwą stroną może zabić ciebie i inne osoby. Musisz poznać zasady ruchu i nauczyć się jeździć. Jest to dla nas konieczne!

Z poznaniem Prawa Bożego jest identycznie. Musimy poznać Boże plany dla nas  i przestrzegać je dla naszego dobra i dla dobra innych osób.

Zapytasz, jaka jest moja rola i dlaczego śmiem cię pouczać! Dobre pytanie i odpowiedź jest prosta oraz logiczna.

Nie posiadam Bożej autoryzacji - ani ja, ani nikt inny na ziemi, aby wydawać tobie polecenia w imieniu Boga. Ale przywódcy religijni kłamliwie twierdzą, że musisz ich słuchać, aby uzyskać życie wieczne, zamiast być posłusznym Bogu oraz Prawu Bożemu.

Czy na ziemi istnieje człowiek, który posiada wiedzę Boga?

Absolutnie nie! Dlatego nie musisz nikogo o Boga pytać. Zacznij od źródła wiedzy czyli Słów Boga w Biblii i bądź posłuszny Bożym Przykazaniom! Módl się do Boga o pomoc w zrozumieniu wszystkiego! Jest to polecenie samego Boga. Ja jedynie wskazuję na wolę Boga.

Naszym celem życiowym jest poznanie Boga, Jego Przykazań oraz życie zgodne z Boga Przykazaniami. Będąc posłusznym Prawu czyli Przykazaniom, uzyskasz życie wieczne!

Oto Przykazania Boże. Przeczytaj je bardzo uważnie!

Wyjścia 20:(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną. (4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. (8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. (12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. (13) Nie zabijaj. (14) Nie cudzołóż. (15) Nie kradnij. (16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. (17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Przeczytaj nieco dalej ten tekst.

Na Internecie są szeroko dostępne różne wersje Biblii. Jakąkolwiek Biblię wybierzesz, zwróć uwagę na szczególny jej język. Za pomocą Biblii poucza nas sam Bóg oraz Syn Boży, upoważniony przez Ojca do nauczania nas.

Nikt inny nie ma prawa do nauczania nas, ponieważ Bóg i Syn Boży są doskonali.

Jedna moja przestroga. Biblia nie jest łatwa w czytaniu. Aby ją poznać, MUSISZ prosić Boga o zrozumienie. Ja studiuję Słowa Boga od roku 1973! Dopiero od kilku lat, a zwłaszcza w ostatnim roku zacząłem bardzo wiele rozumieć z Biblii. Ale i tak wszystkiego jeszcze nie rozumiem.

Dla większości z nas najważniejsza jest prosta wiedza, która pozwoli nam uzyskać życie wieczne. Trzeba po prostu przestrzegać Boże Przykazania.

Biblia to słowa samego Boga

Poniższa informacja jest najważniejsza. Przeczytaj uważnie poniższy tekst!

Nikt w Biblii nas nie naucza, poza samym Bogiem oraz Synem Bożym.

Jeżeli to pisze Mateusz, on nas nie naucza ale naucza nas sam Bóg, albo wysłany przez Boga anioł, albo naucza nas Syn Boży Isus, wysłany przez Boga na ziemię. Nikt inny nie ma prawa uczyć nas a zwłaszcza czegokolwiek od nas wymagać. Ja jedynie wskazuję drogę do Boga według Jego woli i Słowa.

Niczego nie żądam, niczego nie wymagam, nie proszę o wsparcie finansowe. Pracuję ochotniczo dla ciebie, abyś zrozumiał, kim jest Bóg i że nie ma we wszechświecie osoby tak mocnej, tak doskonałej, tak inteligentnej, jaką jest nasz Bóg Wszechmogący.

Niestety Biblia została skażona przez szatana, który dodał nam 'apostołów'; Pawła, Łukasza i Marka.

Ci fałszerze w bluźnierczy sposób uczą nas, zamiast kierować nas ku Bogu.

W ten sposób wielu fałszywych ludzi zwodzi wielu innych, odciągając ich od Boga oraz od planów Bożych. Sprawdź ten artykuł! Są w nim podane przyczyny, aby zawsze unikać słów, które nie są słowami Boga lub Syna Bożego. Poznanie treści Biblii i porównanie z Pawłem otworzy nasze oczy bardzo szeroko!

Moc i wiedza Boga są nie do pojęcia dla jakiekolwiek człowieka na ziemi.

Biblia jest skierowana do nas, dlatego jest napisana prosto. Co jest warte zastanowienia się o Pawle, Łukaszu i Marku. Wbrew pozorom ci ludzie nie napisali dosłownie niczego za życia ktokolwiek, kto znał osobiście Isusa i apostołów. Skąd taka pewność? Jest to bardzo proste! 

Te księgi były dodane do Biblii już po śmierci apostołów.

Gdyby Paweł, Lukasz i Marek napisali swoje kłamstwa za czasów uczni Isusa, uczniowie skorygowali by ich kłamstwa oraz by nas ostrzegli.

Aby to dostrzec samemu, wystarczy przeczytać Objawienie i porównać jego treść z listami i proroctwami Pawła oraz z Ewangelią Łukasza i Dziejami Apostolskimi. Treść listów Pawła i teksty Łukasza są całkowicie sprzeczne z księgą Objawienia.

Paweł i Łukasz piszą o pójściu ludzi do nieba oraz popierają oni Żydów i ich wybielają, pomimo, że Mateusz i Jan, który pisał także Objawienie, piszą o Żydach bardzo negatywnie. Sam Isus nazwał Żydów i faryzeuszy... nasieniem węża, które zginie w ogniu Gehenny!

Mateusza 23:(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? (34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. (35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi - od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. (36) Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród.

Teraz wiemy, dlaczego Żydzi tak nienawidzą Isusa i niedługo ich zbrodnie spadną na ich ród. Isus wypowiedział te słowa do współczesnych jemu Żydów. Oni rzeczywiście wszyscy zginęli podczas zburzenia Jerozolimy w roku 70 n.e. Proroctwo Isusa wypełniło się co do joty!

Objawienie 2:(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Powyższy tekst apostoł Jan napisał około roku 100 n.e. Teksty Pawła i Łukasza są ewidentnie całkowicie sprzeczne z naukami Boga i Isusa, którzy nigdy nie mieli i nadal nie mają pozytywnej opinii o Żydach.

Nawet poza Biblią większość Słowian oraz ludzi rasy białej także wie, że dzisiejsi Żydzi to ta sama synagoga szatana, która  w większości masowo wielbi Lucyfera.

Nauki fałszywych religii nie są biblijne

Biblia nie wspomina o żadnej religii i nie używa tego słowa.  Poniżej moja definicja każdej religii.

Religia jest systemem wierzeń opartym na wierzeniach ich liderów, a nie na Bogu.

A w tym linku są znane wielu z nas inne definicje religii. Gdyby liderzy stosowali wiedzę biblijną, istniałaby jedna religia. Wierzenia liderów posiadają pozorne oparcie na Biblii. Nie ma na ziemi religii chrześcijańskiej, opartej na Słowie Bożym, ponieważ one są kontrolowane przez szatana.

Dogmaty biblijne są zwykle tak zagmatwane, że nawet liderzy religijni nie wszystko rozumieją.

Najgorsze religie to katolicyzm oraz kościół ortodoksyjny, ponieważ one prowadzą ludzi ku śmierci za uprawianie bałwochwalstwa.

Są to najbardziej ohydne i szkalujące Boga i Syna religie, które nie rozumieją absolutnie niczego z Biblii, ale nazywają Biblię Słowem Bożym, w ogóle nie wierząc w to, czego oni  'nauczają' wiernych. Religie są absolutnym dziełem szatana, z Rzymem/Watykanem na czele.

Czy wiesz, że katolicyzm (Watykan) oficjalnie wielbi Lucyfera?

Wymienione religie anulują ważne Boże Przykazania i zmuszają wielbienie wykonanych przez ludzi bałwanów, które są jaskrawą obrazą Boga i Syna. Są one drastycznym łamaniem Przykazań Bożych. Szczytem grzesznym jest 'wielbienie' Syna Bożego, niemal nagiego na krzyżu.

Biblia nigdzie nie nakazuje, abyśmy wielbili Syna Bożego jako Boga!

Biblia naucza posłuszeństwa wobec Isusa (prawdziwe imię Syna Bożego) ponieważ Bóg Ojciec wyznaczył Syna na Króla całej ziemi. Nawet Isus nie wymagał, abyśmy Go wielbili. On sam publicznie modlił się do Boga Ojca.

Isus Mesjasz i Król jest władcą ziemi, ale On nie jest nigdzie nazwany 'bogiem'. Nazwa - Matka Boska jest więc także bluźnierstwem uwłaczającym Bogu oraz uwłaczającym Synowi Bożemu.

Ani Bóg ani Isus - Syn Boży nie są przedstawiani przez religie we właściwy sposób i podstawowe informacje pochodzące od religii prowadzą ludzi wierzącym wprost ku śmierci. Katolicyzm nazywa Syna Jezusem, aczkolwiek kościół ortodoksyjny nazywa go Isusem.

Bóg jest jeden i On stworzył wszystko co istnieje. Bóg stworzył także Syna, Isusa jako pierwszego człowieka. Drugimi osobami stworzonymi przez Boga byli Adam i Ewa. Isus oraz pierwsza para ludzka byli ludźmi stworzonymi przez samego Boga. Adam z Ewą zbuntowali się przeciwko Bogu.

Isus oddał swoje życie po to, aby uratować część potomstwa Adama i Ewy.

Isus oraz Adam i Ewa byli stworzeni przez Boga. Syn Boży jest zawsze Bogu wierny i posłuszny. Ale Adam i Ewa zaprzepaścili swoje życie. Słowiański lud Boży czyli Naród Wybrany ma także przywilej, jaki posiadał Adam i Ewa oraz posiada także sam Isus.

Słowianie mają więc szanse na życie wieczne.

Adam z Ewą wybrali nieposłuszeństwo i śmierć. Ale Isus oddał swoje życie, aby nas odkupić od grzechu i śmierci.

Buntownik szatan wypowiedział Bogu posłuszeństwo i stał się ojcem tzw. nasienia węża - grupy hybryd ludzko - szatańskich i ludzko - anielskich, którzy żyją na ziemi, ale nie posiadają oni ludzkich sumień. To oni rządzą obecnie światem i  oni są odpowiedzialni za morze zbrodni.

Jest ich na ziemi przeważająca ilość, dochodzi ona do 70% populacji ziemi.

Naród Wybrany - Lud Boży

Narodem Wybranym przez Boga są potomkowie Adama i Ewy, czyli Słowianie. Dlatego jest to najbardziej znienawidzona przez świat szatana grupa ludzi. Oni i nasienie węża z pasją nienawidzą Słowian. To oni są twórcami wszystkich religii na świecie. Oni zawsze mordowali Słowian a dwie wojny światowe są tego oczywistym dowodem!

Jedynie ich strach przed naszym Bogiem powoduje, że jeszcze żyjemy. Bóg zareagowałby natychmiast w przypadku masowych ataków na Lud Boży. Bóg dąży do realizacji swego celu, czyli ponownego zaludnienia swoim ludem całej ziemi. Taki był cel Adama i Ewy.

Bóg zaplanował także stworzenie nowego nieba i nowej ziemi.

Przyczyną Bożego planu są nieznane nam problemy w niebie, a miał dostęp do nieba szatan i jego zbuntowani aniołowie. Problem naszej ziemi; przed potopem ziemia, fauna, flora oraz powietrze były zupełnie inne. Ludzie niedoskonali żyli aż do 1000 lat.

Po potopie, kiedy na ziemię spadła ochronna woda w postaci wielkiej ulewy, warunki życia się drastycznie zmieniły. Nie można obecnie żyć na ziemi wiecznie z powodu braku owej ochrony.

Ale brak drzewa żywota powoduje to, że nawet, gdybyśmy mieli ponownie wodę pod niebem, nie żylibyśmy wiecznie. Życie wieczne nastąpi dopiero po 1000 letnim Królestwie Bożym.

Objawienie 21:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Bardzo niewiele religii ujawnia nam te wersety i niemal żadna religia tego fragmentu nam nie cytuje. Zdecydowana większość religii uczy nas zupełnego absurdu, że wszyscy pójdziemy do nieba po Sądzie Ostatecznym  i będziemy żyli wiecznie w niebie. Nic dalszego od prawdy!

Watykan dążył do usunięcia księgi Objawienia!

Szatańskie religie twierdzą, żeby zasłużyć sobie na zbawienie, ludzie muszą słuchać ich pastorów czy księży, muszą wielbić posążki tzw, Matki Boskiej oraz wielbić zbrodniczy krzyż z ohydną rzeźbą zmasakrowanego Isusa! Takie wielbienie nie jest objawem miłości ludzi do Boga i do Syna.

Czynienie bałwanów oraz ich wielbienie jest kategorycznie zakazane przez Boga. Maryja w katolicyzmie jest praktycznie stawiana ponad Bogiem. Katolicyzm naucza, że Maryja wstawi się za nami przed Bogiem i WSZYSCY modlący się do Maryi i do jej bałwana zostaną zbawieni. Absolutny absurd!

W Biblii na temat matki Isusa, Marii, jest zaledwie kilka krótkich zdań! Przeczytaj je!

Mateusza 1:16 A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Isus, zwany Chrystusem... (18) A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. (19) A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. (20) I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło jest z Ducha Świętego. (21) A urodzi syna i nadasz mu imię Isus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. (22) A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: (23) Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. (24_ A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. (25) Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.

Ani słowa o nonsensach wygłaszanych przez katolicyzm i kościół ortodoksyjny.

Mateusza 13:(55) Czy to nie jest syn cieśli? Czy matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda?

Józef miał seks z Marią i dlatego Isus miał czworo braci. Seks w małżeństwie nie jest grzechem! Maria nie była wieczną dziewicą, skoro urodziła pięcioro dzieci!

Po za tym, Maria nie urodziła Boga, ale urodziła pięcioro dzieci, z Isusem, Synem Bożym włącznie. Niemal nikt nie nie bierze pod uwagę faktu, że Isus żył długo w niebie, zanim Maria Go urodziła na ziemi!

Teraz drogi katoliku lub ortodoksyjny chrześcijaninie - zastanów. Czy 'księża' czerpią wiedzę z Biblii czy od szatana? Pamiętaj o niezwykle ważnej rzeczy. Jedyną Osobą, której powinieneś być posłuszny jest Bóg. Prawa Boże, które powinniśmy przestrzegać są podane w Biblii.

Jest ona dzięki Bogu dostępna dla niemal każdego człowieka. Sprawdź! Ponieważ najmądrzejsza i najlepiej nam życząca Osoba chce nas nauczyć posłuszeństwa wobec Jego Prawa oraz zrozumienia po to, abyśmy mogli żyć wiecznie w świecie, który Bóg dla nas stworzył.

Kategoryczny zakaz bałwochwalstwa!

Sprawdź następną prawdę o bałwochwalstwie i przeczytaj słowa samego Boga.

Wyjścia 20:(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: (2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. (4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

3 werset podaje nam absolutny zakaz wielbienia kogokolwiek poza Bogiem. Są ku temu bardzo ważne powody. Wyłącznie Bóg jest Stwórcą absolutnie wszystkiego, co istnieje w niebie i na ziemi. On to wszystko stworzył i dał wszystkim Prawo oparte na tym, co On stworzył; niebo, ziemię aniołów i ludzi.

Człowiek otrzymał od Boga polecenia oraz zakazy. Polecenia posłuszeństwa oraz jego przyczyny. Podał nam także zakaz uczynienia jakiekolwiek podobizny czegokolwiek, co jest w niebie i na ziemi oraz stanowczy zakaz wielbienia innej osoby oprócz Boga i Stworzyciela.

Kara za bałwochwalstwo trwać będzie na ojcach i synach aż do czwartego pokolenia. Łaska dla posłusznych będzie trwała do tysięcznego pokolenia. Wszyscy oddający się bałwochwalstwu stracą życie z wyroku Boga!

Bałwochwalstwo można porównać do człowieka głupiego, który zamiast szanować swego ojca, modli się do jego figury, aby bałwanowi podziękować za dobro swego ojca. Dlatego bałwochwalstwo jest ohydnym grzechem przeciwko Bogu, który dał nam życie.

Każdego bałwochwalcę, który nie zaprzestanie tego grzechu, wcześniej czy później spotka śmierć z ręki Boga lub Syna.

Dlatego unikaj religii, które są narzędziem szatana. Jeżeli ludzie cytują 'apostoła' Pawła, trzymaj się od nich z daleka. Teksty Pawła i Łukasza to trucizna umieszczona przez szatana w Biblii. Wszystkie religie głównie cytują Pawła i w ten sposób unieważniają Prawo Boga.

Aby żyć wiecznie musisz porzucić bałwochwalstwo. Jeżeli go nie odrzucisz, utracisz z powodu bałwochwalstwa swoje życie na zawsze.

Podsumowanie...

Watykan jest najbardziej szatańską organizacją, jaka kiedykolwiek istniała na ziemi. Pracuje on dla szatana i spełnia wszelkie jego rozkazy, z morderstwami Covidem-19 włącznie. To Rzym organizował wojny i masowe rzezie chrześcijan, ataki na Polskę i Polaków począwszy od bitwy pod Grunwaldem a skończywszy na zbrodniczych wydarzeniach świata, jakie widzimy obecnie.

Watykan nadal w pełni popiera szatańskie działania na całym świecie!

Rzym/Watykan ma wyrok wydany przez Boga, który już jest realizowany. Ten szatański kościół szybko upada. Biblijne proroctwa mówią nam nie tylko o jego upadku ale także mówią nam o jego całkowitym zniszczeniu.

Jeżeli chcesz być zbawionym, MUSISZ wielbić wyłącznie tylko Boga i Bogu musisz być posłuszny!

Innej drogi do życia wiecznego nie ma!