Trafiłeś na witrynę Prawdy!

Ozeasza 3:(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Prawda ukrywana przez szatana, religie i władze!

Bóg posiada Naród Wybrany. Są to Polacy i Słowianie, którzy są przez Boga wyznaczonymi mieszkańcami dla całej Ziemi, która należy do nich.

Niedługo Polacy będą przez Boga osądzeni na pustyni oraz umieszczeni ponownie w ziemi Izraela. Żydzi wiedząc o tym wcześniej, zajęli Izrael w roku 1948 podając siebie jako Naród Wybrany! Oni także znają te proroctwa, ale już niedługą zostaną oni usunięci z ziemi izraelskiej!

Żydowski 'naród wybrany' jest to jedno olbrzymie kłamstwo! Żydowski Izrael jest uznawany przez cały świat za Naród Wybrany przez Boga, pomimo, że świat Boga oficjalnie nienawidzi Żydów a powodu Prawa Bożego., Żydzi nie są ludem Bożym - jest to kłamstwo, które cały szatański świat akceptuje!

Większość 'autorytetów' twierdzi, że Bóg nie istnieje a Biblia jest luźnym zlepkiem mitów. Ale ci 'autoryteci' wierzą w Naród Wybrany, czyli w Żydów jako Naród Wybrany według zlepka mitów! Czy uwierzymy w to, że sam Bóg wybrał żydowski Izrael, którego świat aż tak wielce nienawidzi!?

Zastanówmy się nieco. Dlaczego Bóg nie dał im 10 Przykazań, ale rzekomo dał im fałszywe tzw. prawa noachidzkie, których w Biblii nie ma, ale one istnieją tylko w szatańskim Talmudzie, którego nie wolno nam czytać. Wystarczy nieco poznać Biblię, a zauważymy jej główny temat.

Istnieje Naród wybrany przez Boga!

Historia Narodu Wybranego to temat całej Biblii, od Księgi Rodzaju aż do Objawienia. Dlaczego wszystkie religie chrześcijaństwa o tym milczą!?

Plan wybawienia Narodu Wybranego - ten artykuł dokładnie wyjaśnia niezwykły plan Boga Wszechmogącego wobec Narodu Wybranego i ukazuje nam mnóstwo bezspornych i mocnych biblijnych dowodów. Poniżej najciekawszy werset z księgi II Ezdrasza, która została usunięta z Biblii  z powodu dokładnego opisu Prawdy.

Dlaczego II Ezdrasza została usunięta? Przeczytaj ją i postaraj się znaleźć jakiekolwiek nieścisłości!

Poniższy tekst to największy dowód istnienia Narodu Wybranego w obecnych czasach!

Objawienie 7:(3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. (4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: (5) Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, (6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, (7) Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, (8) Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

W tym cytacie jest także omówione nie zmieniające się od wielu wieków miejsce zamieszkiwania Polaków od około 700 roku przed naszą erą aż do dnia dzisiejszego.

II Ezdrasza 13:(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat, (44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth. (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni. (49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali, (50) i wtedy ukaże im bardzo wiele cudów." [BM]

Powyższy fragment jest jedynym tekstem biblijnym, który o istnieniu Polaków w tym właśnie miejscu wyraźnie nam mówi! Spójrz uważnie na poniższą mapę.

Ten zaznaczony na czerwono obszar po prawej to góry Kaukazu. Spójrzmy na słowiańskie kraje i porównajmy to z opisem Ezdrasza, który nam mówi, że będą mieszkali w tym samym miejscu aż do czasu ostatecznego.

Poniżej kolejny dowód istnienia 12 pełnych pokoleń Ludu Bożego, czyli głównie Polaków.

Jakuba 1:(1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu. [BM]

Nie nalegam, abyś w to wierzył, ale nalegam, abyś dokładnie przeczytał i sprawdził wiele dowodów, występujących w tych artykułach. Temat ten jest obficie udokumentowany cytatami z Biblii oraz wieloma dowodami historycznymi. Naród Wybrany przez Boga nigdy nie zaginął.

Ale niemal nikt na Ziemi o tym nie wie, poza częścią Żydów!

Polacy są rzeczywistym Narodem Wybranym przez Boga!

Obfite dowody; nie tylko biblijne, są podane w poniższych linkach.

Jedynie Biblia jest źródłem prawdy!

Biblia mówi nam, że Ziemia jest płaska oraz podaje nam proroctwa, które realizują się nawet po tysiącach lat. Wikipedia okłamuje nas mówiąc, że jest kulą i jako dowód podaje nam fałszywe zdjęcie, znane całemu światu.

Oto 'dowód' ze statku kosmicznego, Apollo 17, który nigdy nie był na Księżycu!

Poniższy 'zdjęcie' jest błędnym oszustwem, ponieważ Słońce nigdy nie oświetla całej powierzchni Ziemi, ale jedynie jej część. Z tego powodu mamy zawsze na Ziemi i dzień i noc. Wystarczy poszukać trochę na Internecie, a nie znajdziemy Ziemi kuli oraz jej prawidłowego oświetlenia.

Poniższy obraz Ziemi pokazuje na prawidłowo Słońce i Księżyc oraz część Ziemi oświetlonej Słońcem oraz ciemność na tej części Ziemi, która jest pod Księżycem. To jest prawidłowo pokazane nawet dla Ziemi kuli!

Światem nadal rządzi szatan, który zawsze oraz we wszystkim nas oszukuje. Jeżeli szatan i władze świata są aż takie mądre, dlaczego mamy ciągle wojny, ohydne i masowe przelewy krwi niewinnych ludzi? Ponieważ... szatan nadal rządzi całym światem i posługuje się zbrodniczymi rządami!

Aby Biblię zmienić, Kościół Katolicki dodał do niej trzech fałszywych apostołów; trzech Żydów i na nich opiera się całe chrześcijaństwo z Kościołem Katolickim na czele. Każda religia czyta głównie listy Pawła oraz ewangelię Łukasza, który nie był niczego świadkiem i nawet Chrystusa on nigdy nie widział, podobnie jak i Paweł, który podobno miał jedynie Jego rzekomą wizję!

Fałszywi pisarze to: Apostoł Paweł, Ewangelista Łukasz oraz Ewangelista Marek. Oto przyczyna najczęściej cytowanych wersetów z Biblii. Cytuje się listy Pawła oraz Ewangelię Łukasza i w szczególności Dzieje Apostolskie, także pióra Łukasza. Sprawdź szczegóły w przedmowie do Biblii Mesjańskiej.

Chrystus nigdy nie widział tych pisarzy, ani oni Jego nigdy nie widzieli!

Ci trzej Żydzi w Biblii darzą wszystkich Żydów szacunkiem. Ale Bóg ani Chrystus tego nigdy nie robili!

Chrystus w rozdziale 23 Mateusza poświęcił  ten rozdział na niezwykle ostrą i słuszną krytykę Żydów. Chrystus zginął na krzyżu z powodu kłamliwych oskarżeń Żydów. Jest to jeden z wielu dowodów rzeczywistego stosunku Żydów do Boga i do Syna; Żydów, którzy zamordowali rękoma Rzymian Isusa.

Wystarczy pominąć w Nowym Testamencie żydowskie księgi Pawła i Łukasza, a czysta Prawda Boża nagle staje się bardzo logiczna i jest ona prosta i łatwo rozumiana! Sprzeczności są właśnie u Pawła i Łukasz. Istnieje znacznie więcej dowodów fałszu Pawła i Łukasza, a najważniejszy masz poniżej.

Paweł jak i Łukasz pisali swe dzieła jeszcze przed spisaniem Objawienia czyli Apokalipsy. Dlatego 'Apostoła' Pawła powinniśmy mieć i czytać w Objawieniu, ponieważ jest tam opis siedem zborów, które Paweł rzekomo założył, czyli powinien on tę część Objawienia osobiście napisać!

Dlaczego Isus, Jan, który napisał Objawienie oraz żaden z omawianych zborów nie wspomniał ani słowem o Pawle, który rzekomo te zbory założył?

Prawda biblijna jest zupełnie inna, niż przedstawiają ją kłamliwe religie. One wszystkie są fałszywe i mówią nam o pójściu do Nieba lub do Piekła a w Niebie  zbawienie podobno czeka na wszystkich. Świadkowie Jehowy podają jedynie część prawdy o życiu na Ziemi, ale oni także straszliwie kłamią i używają szatańskie imiona jako rzekome imiona samego Boga!

Dlatego są one 'rzekome' ponieważ w Nowym Testamencie nie mamy żadnych szatańskich imion naszego Stworzyciela. Istnieje jedynie Bóg! Chrześcijaństwo światowe także okłamuje nas, że prawie wszyscy pójdziemy do Nieba! Ale Biblia mówi nam coś zupełnie odwrotnego.

Niebo jest mieszkaniem dla Boga i dla aniołów, a płaska i okrągła ale nie kulista Ziemia jest przeznaczona dla ludzi.

Adam i Ewa mieli rozmnożyć swoje wieczne potomstwo na Ziemi. O pójściu do Nieba nie ma nawet wzmianki. Poniżej mamy fundamentalny dowód biblijny o planowanym przez Boga życiu człowieka na Nowej Ziemi. Śmierć i łzy zostaną usunięte wraz ze smutkiem i mozołem.

Objawienie 21:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Co jest bardzo interesujące, nawet w 1000 letnim Królestwie na Ziemi ludzie nie będą żyli wiecznie a limitem długości ich życia będzie 120 lat.

Życie wieczne dla ludzi Bożych nastąpi dopiero na nowej Ziemi!

Objawienie 22:(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą.

Nie ma na świecie ani jednej religii opartej na Biblii, która ujawnia tą ultymatywną prawdę.

Biblia podaje nam wyraźnie, że istnieją jedynie znane nam dwie grupy osób wybranych przez Boga i Syna, którzy będą żyli wiecznie.

Reszta ludzi otrzyma życie wieczne dopiero na Nowej Ziemi. Taka jest biblijna Prawda Boża. Jeżeli wierzysz inaczej, zostałeś oszukany. Sprawdzaj dowody z Biblii, a może będziesz wzięty do Nieba lub zostaniesz mianowanym wiecznie żyjącym członkiem 144 tysięcy współkróli Chrystusa.

Znane nam kłamstwa rozsiewa sam szatan dla wszystkich religii chrześcijańskich na Ziemi, które on w pełni kontroluje i kontrolował je od wydarzeń w ogrodzie Eden.

Religie szatańskie obiecują życie wieczne w Niebie dla niemal każdej osoby.

Biblia nikomu Nieba nie obiecuje, poza wybranymi w małej ilości do Nieba oraz wybranymi w liczbie 144.000 przez Chrystusa.

Czy zauważyłeś, że nikt nie kwestionuje Biblii jako niezgodnej z faktami? Jest wręcz odwrotnie! Biblia podaje nam olbrzymią masę dowodów na istnienie Izraela i jego historii. Istnieje nadal wiele zbudowanych pałaców czy innych budowli w Izraelu, które istnieją poza granicami Izraela! Jest także mnóstwo pisemnych dowodów poza biblijnych. Duża ich część jest przed nami nadal ukrywana.

Niezwykła doktryna Boga!

Bóg i Syn planują zbawienie Narodu Wybranego w Królestwie Bożym na Ziemi oraz obdarzą go życiem wiecznym, pod warunkiem podporządkowania się 10-Przykazaniom.

Paweł i Łukasz głoszą zbawienie z łaski, wzięcie wszystkich do Nieba, anulowanie Przykazań Bożych i Królestwa Bożego. Obaj odrzucają Naród Wybrany gloryfikując... Żydów, wrogów Boga oraz Isusa.

Chrześcijaństwo naucza doktrynę Pawła, że wystarczy jedynie uwierzyć, aby być zbawionym! Wszystkie trzy cytaty poniżej to ohydne kłamstwa, których Biblia nie potwierdza. Jest całkowicie odwrotnie, niż na podanych poniżej cytatach Pawła.

Efezjan 2:8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 9 Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Rzymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Ale rzeczywisty pisarz i cielesny brat Isusa tak napisał.

Jakuba 2:26 Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

Poniżej mamy największe kłamstwo Pawła.

Rzymian 5:13 Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdyż zakonu nie ma;

Powyższy werset Pawła jest największym bluźnierstwem!!!

To szatan złamał prawo mówienia Prawdy i oszukał Ewę. Zakon to Prawo. Jeżeli nie mamy Prawa (Zakonu), to wolno nam mordować, gwałcić, kraść, kłamać, oszukiwać i robić wszystko, co nasze najdziksze marzenia nam mówią, a kary nigdy nie będzie!

Isus wskazuje nam kłamliwą drogę Pawła chrześcijaństwa

Mateusza 7:13 ...szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

Droga bez posłuszeństwa Prawa jest szeroka i łatwa, ale wiedzie nas na śmierć!

Cytowany powyższy werset Mateusza przekreśla całkowicie naukę Pawła i Łukasza ponieważ większość wierzących w tą kłamliwą doktrynę idzie na... zatracenie!!!

Rzekomy apostoł Paweł praktycznie anulował cały Stary Testament a także odrzucił Naród Wybrany przez Boga. Ale Bóg obiecał ponowne zgromadzenie Narodu Wybranego w Ziemi Obiecanej, a Bóg zaprzysiągł to wielokrotnie na swoje święte imię.

Czy w rozmowie z Bogiem także ośmieliłbyś się zacytować... Pawła?

Tutaj mamy wielki problem! Albo Bóg się myli, albo okłamuje nas... Paweł. Tylko jedna opcja jest zgodna z Prawdą.

Nie ma w Biblii żadnych dowodów, że Bóg porzucił plany Królestwa Bożego na Ziemi.

Dlaczego więc Chrześcijaństwo odrzuca słowa Boga oraz Syna ale wierzy w... kłamstwa Pawła?

Kto oddał swoje życie za nasze grzechy? Paweł czy... Syn Boży?

Jedyne Osoby, których słowa są dla nas ważne, to słowa Boga i Syna. Każdy apostoł i prorok cytował albo Boga albo Syna, za wyjątkiem tych trzech oszustów. Oni nikogo nie cytowali. Cytując proroków i ewangelistów cytujemy tak Boga jak i Syna, ponieważ są oni przez ewangelistów potwierdzeni!

Cytując Pawła cytujemy... szatańskiego oszusta!

Oto artykuł o rzekomym uwiarygodnieniu 'apostoła" Pawła przez rzeczywistego apostoła Piotra. Proszę to sprawdzić! Link - Wersety Piotra o Pawle.

Szczegółowe dowody ujawniające te oszustwa biblijne są w artykule - Sprzeczne doktryny w Biblii

Niemal wszystko, co wiesz z nauk religii o Biblii oraz o Bogu, o Isusie Chrystusie, oraz o Narodzie Wybranym przez Boga to jedno wielkie kłamstwo. Także niemal wszystko, co wiesz o świecie i o jego historii to także stek kłamstw. Wszystkie religie oraz cały świat to jedno mega kłamstwo.

Historia świata w jednym zdaniu

Od poniższego wersetu zaczęła się historia świata! Mamy zdanie wypowiedziane przez Boga w ogrodzie Eden, które omawia całą Biblię oraz historię świata. Jest to oszałamiająca mądrość Boga, który tysiące lat temu wypowiedział te szczególne słowa.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę. [BM]

Zwróć uwagę na nienawiść Chazarów do Polaków i Słowian! Obecnie proroctwo jest bliskie spełnienia się. Jest to pierwsza prorocza zapowiedź powstania Królestwa Bożego na Ziemi, o które modlimy się mówiąc: ..."przyjdź Królestwo Twoje." Czy można aż tak znane proroctwo pomijać?

Bez znajomości prawdy o Narodzie Wybranym oraz wiedzy o nasieniu węża nie można absolutnie niczego z Biblii zrozumieć. Dlatego świat szatana oraz kontrolowane przez niego religie ukrywają to przed wszystkimi narodami.

Całe światowe Chrześcijaństwo niczego z Biblii nie rozumie, ponieważ rzadko cytuje słowa Boga czy Syna, ale cytuje ono faryzeusza Pawła, członka kłamliwej sekty, którą Chrystus drastycznie potępił w Mateusza 23 rozdziale. Sprawdź!

Nie ma religii, która omawia proroctwa biblijne o ponownym umieszczeniu rzeczywistego Izraela w Ziemi Obiecanej.

Dzisiejszy Izrael to szatańskie oszustwo, które jest popierane przez cały świat z fałszywymi religiami włącznie! Ale istnienie Izraela jest kluczem do poznania Biblii. Istnienie fałszywego Izraela jest dowodem na rzeczywisty biblijny plan istnienia Narodu Wybranego.

Biblia zapowiada, że Izrael powróci do Ziemi Obiecanej - Palestyny i  pod berłem Isusa przejmie on całą władzę nad całą Ziemią.

Dwa wydarzenia, które cię zaskoczą!

1. Drugie zburzenie Jerozolimy w roku 70 naszej ery. Zginęło w nim 1.1 miliona Żydów, ale żaden z apostołów w tej rzezi nie zginął. Była to zapowiedziana kara Boża dla Żydów za śmierć Syna Bożego. Dlatego niewielu ludzi cokolwiek wie o tej karze! Sprawdź artykuł w Wikipedii. O karze Boga ani słowa!

2. Holokaust Żydów w II Wojnie Światowej. To wydarzenie jest bardzo dziwaczne, ponieważ według Żydów, to oni są 'narodem wybranym' i zajęli oni Palestynę w roku 1948. Nasuwa się więc wielce niewygodne pytanie dla Żydów.

Dlaczego na 3 lata przez spełnieniem się proroctw biblijnych Bóg nie ochronił Żydów i w Holokauście zginęło ich 6 milionów oraz w rzezi Jerozolimy 1.1 mln!?

Izrael miał być wprowadzony do Palestyny przez samego Boga oraz Syna Bożego. Dlaczego Bóg i Syn odmówili tego błogosławieństwa dla Żydów?

Te kilka przykładów świadczą bardzo wymownie, że w religiach to wszystko do siebie w żaden sposób nie pasuje! Wszelkie roszczenia Żydów do Ziemi Obiecanej oraz ich roszczenia jako władców tego świata są wielkim kłamstwem! Żydzi odbierają ten przywilej od Polaków i Słowian!

Nieprzyjaźń pomiędzy kobietą a nasieniem węża to światowa walka dobra ze złem. Kobieta to lud Boga, nazywana także Narodem Wybranym czyli Polakami i Słowianami.

Potomstwo szatana nadal istnieje na Ziemi, znane jako nasienie węża. Jeden z potomków Narodu Wybranego ukręci głowę szatanowi pozbawiając go życia, ale szatan zdąży ukąsić Go w piętę. Ten potomek to Syn Boży, który wykona wyrok śmierci wydany przez Boga na szatanie. Syn Boży już został ukąszony w piętę, czyli zginął na krzyżu, ale po śmierci zmartwychwstał.

Nasienie węża sprawuje władzę szatana nad całym światem z religiami włącznie. Dlatego szatan proponował Isusowi:

Mateusza 4:(8) Zabrał go wtedy diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę. (9) I rzekł do niego: To wszystko tobie dam, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon. (10) Wtedy odpowiedział mu Isus: odejdź stąd szatanie! ponieważ napisano: Panu Bogu swemu będziesz pokłon oddawał i tylko jemu służyć będziesz. [BM]

W dalszym ciągu szatan rządzi całym światem i kontroluje większość informacji. Dlatego prawda opisywana w tym artykule oraz w tych dwóch witrynach jeszcze nie dotarła do wielu, ale wkrótce ona zostanie ujawniona całemu światu. Nastąpi to po wzięciu do Nieba małej grupy Polaków.

Szatan nie kontroluje wszystkich informacji. Dlatego o tym teraz czytasz. Szatan kontroluje cały świat za pomocą rządów, korporacji, banków i przede wszystkim za pomocą... religii kontrolując w ten sposób ludzkie sumienia.

Biblia jest skażona księgami szatańskimi, które skutecznie zakrywają czystą prawdę o Bogu, o Synu Bożym oraz o planie Boga zjednoczenia 12 pokoleń Izraela w Ziemi Obiecanej, zwanej także Palestyną. Problemem jest niechęć ludzka do sprawdzania wielu dowodów biblijnych.

Jeżeli chcesz zrozumieć Biblię, poproś Boga o jej zrozumienie!

Przeczytaj bardzo UWAŻNIE dwa poniższe zdania i przemyśl je DOKŁADNIE!

Fałszywy Izrael jest dowodem planu, który rzeczywiście w Biblii istnieje. Jest to plan, który Bóg zaprzysiągł na samego siebie!

Realizacja planu wywyższy Boga, kiedy rzeczywisty Izrael, czyli Polacy i Słowianie zostanie wyprowadzony przez Boga i Syna z Europy na pustynię oraz zostanie wprowadzony na ziemię Izraela. Szatan przegra te zmagania i z czasem utraci swoje życie oraz utracą życie upadli aniołowie.

Gra toczy się o bardzo wysoką stawkę.

Oto przyczyny istnienia tak wielu fałszywych religii, sfałszowanych ksiąg biblijnych oraz całkowitej i szczelnej kontroli szatana nad wszystkimi religiami. Ale w wielu religiach istnieje wielu ludzi bogobojnych, uczciwych i oddanych Bogu. Oni są nadal kontrolowani przez satanistów i nawet nie zdają sobie z tego sprawy!

Historia ataków na Naród Wybrany

Pierwszy raz nasienie węża spowodowało potop rękami Boga. Atak upadłych aniołów, ich potomstwa oraz potomstwa szatana spowodował śmierć niemal całej ludzkość oraz zwierząt. Na ziemi pozostała zaledwie jedna rodzina Noego, którą Bóg uratował w arce. Cała grupa nasienia węża zginęła w potopie, zgodnie z Bożym wyrokiem.

Czy to powstrzymało szatana?

Upadli aniołowie, którzy wzięli w tym udział zostali uwięzieni pod ziemią, ale pojawiła się nowa horda anielska, także przekonana przez szatana do buntu przeciwko Bogu. Oto mamy niezwykle tajemniczy werset biblijny.

Daniela 12:(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który nadzoruje dzieci twojego ludu i nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nie było od czasu, gdy naród powstał na ziemi aż do tego czasu: w tym czasie twój lud zostanie wyzwolony, [nawet] każdy, który jest zapisany w księdze.

Michał jest archaniołem, który opiekuje się z polecenia Boga Narodem Wybranym, czy Izraelem. Ostatni okres władzy szatana na świecie jest także nazywany czasami końca.

Wielki Ucisk to prześladowanie Narodu Wybranego przez potomstwo szatana.

Ludem Bożym są Polacy oraz pewna część rasy białej, która także pochodzi od Słowian. To Lud Boży udał się do Egiptu i powrócił po 400 latach do Ziemi Obiecanej przez Boga, zajętej wcześniej przez Kananejczyków czyli... nasienie węża. Potem Izrael żył kilkadziesiąt lat w wielkim dobrobycie, ale ataki nasienia węża czyli Edomitów nie ustawały.

W wyniku łamania zakazu bratania się Izraelitów z nasieniem węża, 10 pokoleń Izraela zostało przez Boga usuniętych poza Kaukaz około roku 722 roku p.n.e. W ten sposób geny Polaków zostały przez Boga uratowane. Słowianie i Polacy nadal istnieją, pomimo ciągłych i morderczych ataków satanistów byłego chazarskiego królestwa.

Ataki nasienia węża na rasę białą trwają w całej Europie, USA/Kanadzie, w Australii czy Nowej Zelandii i zwiększyły się od ostatnich kilku lat. Sprawdź masę dowodów w artykule o realizacji zbrodniczego planu Kalergiego, a zbrodniarze są tak pewni swej propagandy, że nawet się z tym już nie ukrywają. Trwa także od kilku lat atak na wszelkie religie Chrześcijaństwa.

Kiedy nastąpi bezpośredni atak nasienia węża na Polaków i Słowian, Bóg oraz Syn Boży wystąpią w naszej obronie!

Nasienie węża doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

Bardzo ciekawy opis czasów końca ujawnił Isus (Jezus) Chrystus w rozdziale 24 Mateusza - przeczytaj cały rozdział. Jest ewidentne, że Chrystus mówił te słowa do Izraelitów (Judejczyków) a nie do faryzeuszy, którzy byli i są nadal nasieniem węża, czyli Edomitami.

Jak wyraźnie widzimy, nieprzyjaźń pomiędzy Ludem Bożym a nasieniem węża trwa nadal i w ostatnich kilku latach nastąpiła wyraźna eskalacja ze strony nasienia węża! My nasienia węża nie atakujemy. To słudzy szatana nas ciągle atakują!

Nasienie węża oskarża rasę białą o swe zbrodnie!

Owe perfidne i kłamliwe oskarżenia nazywane są na Zachodzie białą supremacją. W tym linku Wikipedia ukrywa rzeczywistą supremację. Jest to kłamstwo, ale jest ono potwierdzeniem, że taki termin istnieje i jest on stosowany oraz bardzo powszechny na Zachodzie.

Rozpowszechnia się równie kłamliwy termin - przywilej białych.

Ukrywana prawda ukazuje nam ohydne i perfidne manipulacje nasienia węża, wyniszczające rasę białą, które samo się do tego przyznaje z dumą w planie Kalergiego. Dlaczego nasienie węża tak jaskrawo o nas kłamie? Ponieważ dąży ono do naszej eksterminacji!

Nasienie węża rządzi od wieków całym światem!

Dużo rozkazów idzie z Tel-Avivu i z USA - Trump jest krypto Żydem. Cała administracja świata zachodniego z USA włącznie stosuje ścisłą cenzurę chroniąc w ten sposób Żydów. Wszystkich ludzi na Ziemi można krytykować, poza Żydami. Czyli istnieje żydowska supremacja!

Wiele jest wyjaśnione w artykule - nasienie węża.

Kontrola systemu edukacyjnego pozwala im w pełni kontrolować całą młodzież. Nawet rządowa prawica jest także lewacka, ponieważ jest to kontrolowana opozycja. Oni nigdy nie walczą przeciwko nasieniu węża, ale ujawniają jedynie rzeczy powszechnie znane lub nieistotne!

Myślisz, że głosujesz? Ja myślę, że... nie myślisz, jeżeli głosujesz, bo żadne głosowanie nie ma absolutnie żadnego znaczenia!

Poniżej rzeczywisty suprematyzm nasienia węża   - oni są biali - którzy za swoje zbrodnie zrzucają winę na ludzi, na których ich zbrodnie są popełniane. Polacy nie mają żadnego wyboru, poza ścisłym podporządkowaniem się lewackim władzom. Lewactwo można rozpoznać po wielu dowodach, jeżeli spojrzymy na nie we właściwym świetle.

Wygląda znajomo? Biali suprematyści? Katolicy?

Na pewno nie są oni Chrześcijanami, ponieważ Chrześcijanie nie noszą jarmułek. Szatańskie władze boją się Boga wiedząc, co ich czeka za jakąkolwiek próbę kolejnego ataku na Polaków.  Sprawdź sposób realizacji ich planu w Protokołach Mędrców Syjonu z roku 1903. Syjoniści twierdzą, że Protokoły to hoax.

Jeżeli to rzeczywisty hoax, to są one najdokładniejszymi proroctwami na Ziemi!

Syjoniści doskonale znają Boże proroctwa o Narodzie Wybranym i dlatego ONI uzurpują sobie prawo do tytułu Ludu Boga, który rządzi nad Polakami rzekomo z polecenia Boga. Ale oni wiedzą doskonale, że ich rządy nad nami wkrótce się skończą.

Dlatego Polska czy inne kraje Słowian nie są przez nich w tak niszczycielski sposób traktowane i mamy niewielką imigrację, aczkolwiek nasienie węża nadal stopniowo wyniszcza populację Polski (n.p. szczepieniami), co jest łamaniem praw Bożych.

Jest jeszcze jedna cecha, która występuje tylko u nich. Jest to pedofilia i wszelkie inne dewiacje. Jest to ich najohydniejszy stygmat, którego oni nie są w stanie opanować.

Zacznij przeszukiwać ten temat, to znajdziesz masę dowodów. Jest to światowy trend, ponieważ wyłącznie oni rządzą całym światem i chcą nam zaaplikować szatańskie prawa noachidzkie!! Koniecznie sprawdź, jeżeli nic o tych prawach nie wiesz!

Czy słyszałeś kiedykolwiek o planowanej walce rządu przeciwko pedofilii, walce przeciwko imigracji i integracji białej rasy z innymi rasami? Czy ktokolwiek ujawnia i zwalcza syjonistyczną supremację? Rządzą ci, których nie wolno nam krytykować.

Jesteśmy w szponach nasienia węża, które jedynie boi się Boga. Mają oni także ukryte plany poświęcenia grupy syjonistów po to, aby druga grupa nasienia węża uzyskała wiarygodność.

Jest to wojna dobra przeciwko ultymatywnemu złu - walka Ludu Boga przeciwko nasieniu szatana. Polacy ich nie atakują. Nasienie węża atakuje białych, czyli... głównie Polaków.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę. [BM]

Co jest najciekawsze, Żydzi doskonale wiedzą, że muszą wcześniej czy później opuścić Izrael.

Żydzi bardziej wierzą w Biblię niż chrześcijanie, a istnienie Izraela jest tego dowodem!

Przeczytaj uważnie poniższe pytanie.

Dlaczego żydowski Izrael, który zaistniał z powodów biblijnych według rzekomej woli Boga, nagle chce to wszystko porzucić i zmienia całkowicie taktykę nazywając Polskę... a nie Palestynę Ziemią Obiecaną?

Na pewno słyszałeś o planach powrotu Izraela do Polski i na Ukrainę.

Sprawdź koniecznie szczegóły ich planów a uwierzysz na 100% w to, że Polacy są Narodem Wybranym a nie Żydzi. Oni wyjdą z Izraela i pójdą do Polski i na Ukrainę wtedy, kiedy my opuścimy te ziemie, zaprowadzeni przez Boga na pustynię.

Żydzi o tym doskonale wiedzą! Oni więcej wiedzą o Bogu i Biblii niż polscy katolicy!

Poznałeś właściwe zrozumienie największego biblijnego proroctwa. Szatana czeka jeszcze... ukręcenie mu głowy przez Syna Bożego. Celem przedstawiania tych informacji jest informowanie Polaków o rzeczywistości tego świata, która jest ściśle oparta na Biblii. Jest to przed nami sprytnie ukrywane. Sprawdź - Jarmułka!

Poparcie całego świata dla istnienie Izraela w Palestynie jest tego wymownym dowodem!

Mateusza 5:43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

Czy powinniśmy obawiać się nasienia węża?

Raczej nie, aczkolwiek wielu skojarzy te fakty i zorientuje się, że bez pomocy Boga pozostałaby po nas jedynie pusta plama na mapie świata.

W dwóch rewolucjach w Rosji, w II Wojnie Światowej, w mordach w Polsce powojennej, bandach UPA i w zagłodzeniu 11 mln Ukraińców, zginęło z rąk nasienia węża co najmniej 90 mln Słowian.

Naród Wybrany to Słowianie i Polacy uciskani w przeszłości przez nasienie węża po władzą Lenina, Stalina, Hitlera (potomek Rothschildów) czy obecnych rządów nasienia węża. Jesteśmy nadal pod uciskiem, ale teraz oni boją się reakcji Boga za ich zbyt drastyczne posunięcia.

W tym linku jest artykuł bardzo dokładnie wyjaśniający naszą miłość do naszych nieprzyjaciół. Przeczytaj go uważnie, ponieważ oni tylko czekają na jakikolwiek ruch wyzwoleńczy Słowian!

Plan Boga wyzwolenia Narodu Wybranego jest tematem całej Biblii. Zaczyna się on od II Księgi Mojżeszowej a kończy się na Apokalipsie!

Isus tego także nauczał i za ów plan On właśnie poniósł ofiarną śmierć!

W tym linku masz listę wersetów biblijnych owego Planu, o którym do tej pory jeszcze nigdy nie słyszałeś. Boży plan wyzwolenia Narodu Wybranego. Większość tych wersetów jest przed światem ukrywana! Zastanów się, sprawdź wersety i poproś w modlitwie Boga o pomoc!

Dlaczego Bóg do ukrycia tej Dobrej Nowiny dopuścił?

Czas jej wypełnienia się jest bliski, dlatego ten plan został niedawno ujawniony!

Wiele odpowiedzi na wiele pytań znajdziesz na tej witrynie oraz na witrynach tych, którzy także znaleźli odpowiedzi na te niezwykle ważne pytania. Linki znajdziesz na samym dole tej strony!

Największe tabu - szatańska tajemnica

Powyższe informacje są pieczołowicie ukrywane przez satanistów.

Z tych przyczyn usunięto obie księgi 1Henocha i 2Henocha z Biblii. Sprawdź najdokładniejszą Biblię w języku polskim, Biblię Mesjańską. Jest to jedyny przekład zawierający II Księgę Ezdrasza, która była także w przekładzie ks.Wujka 1599 roku, oraz zawierający obie księgi Henocha.

Obecność upadłych aniołów w czasach dzisiejszych jest także głęboko przed nami ukryta.

Nie wierzysz, że był potop na ziemi i giganci prześladowali ludzkość?

Sprawdź ten film, który ukazuje nam skamieniałe postacie gigantów czyli nefilimów, którzy rzeczywiście istnieli i być może niektórzy nadal istnieją. Dotychczas nie zwracaliśmy na nie uwagi a władze nam w tym nie pomogły!

Sprawdź także inne filmy i zdjęcia!

Po potopie zaczęto więc od początku. Ale buntowniczy aniołowie nadal skażali rodzaj ludzki i ponownie mnożyła się przemoc. Bóg wybrał czysty genetycznie Naród Wybrany i zamierzał z małego Izraela utworzyć światowe Królestwo Boże. Upadli aniołowie i szatan stali na przeszkodzie i świat staczał się ponownie do okropnego stanu, tak, jak przed potopem.

Szatan zaczął kopiować plan Bożego Królestwa i nazwał szatańskie królestwo NWO czy też globalizacją.

W chwili obecnej jesteśmy ponownie w sytuacji przypominającej czasy przed potopem, na skraju finałowej walki dobra Bożego ze złem szatana, upadłych aniołów oraz demonów czyli dusz zmarłych gigantów, zwanych także Nefilimami.

Istoty nazywane nasieniem węża nie są ludźmi! Oni tylko wyglądają jak ludzie, ale ich działania są nieludzkie. Ich nazwa bierze się z tego tekstu wypowiedzianego przez samego Boga do szatana.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem (nasieniem) a jej potomstwem (nasieniem); jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

To oni są bezpośrednio odpowiedzialni za największe zbrodnie świata i największe okrucieństwa, jak Auschwitz, Hiroszima, Nagasaki, 2 wojny światowe i wiele innych zbrodni. Także dzisiaj owo nasienie powoduje masowe przelewy niewinnej krwi - w Iraku, Libii, Syrii, Jemenie, Afganistanie, na Ukrainie, w Serbii, w Izraelu i wielu innych miejscach na ziemi.

Zwróć szczególną uwagę, że media nie potępiają wojen. Dlaczego? Ponieważ tak media jak i wszystkie wyżej wymienione organizacje to wszystko nasienie węża, pracujące pod ścisłym nadzorem szatana.

To właśnie oni czynią ludzkość padołem jednego wielkiego nieszczęścia.

Nasienie węża oficjalnie wielbi szatana nazywając go Lucyperem. W USA wielbienie szatana to już mainstream. Stosowana jest na świecie tzw. doktryna lucyferiańska. Jest to odwrotność Przykazań Bożych.

Istnieje wielka wrogość rządów do rasy białej, wrogość ku rodzinie - ku mężczyznom i kobietom, których sataniści zastępują rodzinami gejowskimi oraz propagują ohydną, niebezpieczną i śmiertelną dla ludzkości doktrynę gender. Celem jest zniszczenie rasy białej a być może i całej populacji ziemi.

Podsumowanie... 

Skażone księgi skutecznie zniekształcają biblijny koncept przywrócenia życia wiecznego w Królestwie Bożym na Ziemi. Chrześcijański koncept zbawienia jest bardzo zagmatwany i nasz umysł nie akceptuje śmierci do bezcielesnego życia wiecznego w Niebie.

Bóg w Biblii mówi nam o czymś zupełnie innym, ponieważ Bóg zaplanował dla nas Królestwo Boże na Ziemi.

"Apostoł" Żyd o imieniu Saul nazwał się Pawłem i anulował Prawo, Naród Wybrany a zamiast Królestwa Bożego na Ziemi kieruje on Chrześcijan ku grobowi oraz ku niebu po śmierci. Naród Wybrany według Pawła to 'duchowy' Izrael i Boże obietnice zjednoczenia Izraela to obietnice duchowe. Nic dalszego od prawdy! Apokalipsa to w pełni ujawnia.

Królestwo Boże jest głównym tematem Biblii a jedno szczególne proroctwo o Królestwie wszyscy znamy, ale niewielu z nas je rozumie.

Ojcze Nas... przyjdź Królestwo Twoje.  - to są słowa Boga, przekazane nam przez Syna Bożego! Owo Królestwo przyjdzie do nas!

Ale Zdrowaś Mario to tekst z Ew. Łukasza, rzekomo pochodzący od anioła. Łukasz sam przyznaje się, że nie z natchnienia Duchem Bożym napisał on swą Ewangelię Łukasza 1:3

Ewangelia to Dobra Nowina o nadchodzącym Królestwie Bożym na Ziemi.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj wszystko na tej witrynie oraz czytaj wszystko we wszystkich podanych linkach. Liczba ludzi poznających Prawdę stale wzrasta.

Przeczytaj także inny otwierający oczy artykuł - Wstęp do Prawdy.