Upadek szatańskiego planu

Powtórzonego Prawa 7:(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. [BM]

 

Wystarczy nieco pożeglować na Internecie, aby z wielkim zdumieniem zaobserwować niezwykłe dla nas zjawisko. Niemal cały świat chrześcijaństwa traktuje żydowski Izrael jako Naród Wybrany przez Boga, aczkolwiek ten świat jest znany z tego, że jest on kontrolowany przez szatana, którego on wielbi.

Izrael jako rzekomy lud Boży to największe kłamstwo świata.

Czy szatan wielbi w ten sposób Boga i honoruje Naród Wybrany przez Boga?

Jest to największe i najstarsze oszustwo na Ziemi. Artykuł w Wikipedii - Kodeks Leningradzki podaje nam fałszywe dowody. Sprawdź także zrzutę z Wikipedii. Ale... przeczytaj przedmowę do Biblii Mesjańskiej aby poznać solidne dowody, że jest to największe kłamstwo światowe, które jest bardzo łatwe do ujawnienia.

Mamy tutaj artykuł przetłumaczony na język polski - Wrogowie Izraela w czasie podboju Ziemi Obiecanej. Jest to bardzo dokładny artykuł o ciągłych atakach nasienia węża na rzeczywisty Naród Wybrany przez Boga. Ta lista wsparta bogato wersetami z Biblii podaje nam mnóstwo dowodów na to, że wszystkie wymienione narody stanowiły wtedy i stanowią teraz... nasienie węża!

Większość z nas doskonale wie, że niemal wszystko, co wiemy od władz, mediów oraz wszystkich religii to jedno wielkie pasmo ohydnych kłamstw nasienia węża, w które niestety wiele osób nadal wierzy. Ale to wszystko w niedługim czasie się skończy, w momencie upadku 'żydowskiego' chazarskiego Izraela.

Upadek obecnego Izraela będzie olbrzymim dowodem ich kłamstwa!

Dlaczego Żydzi okłamali cały świat?

Szatan zaplanował żydowski Izrael jako Izrael rzeczywisty i w tym celu Żydzi usunęli z ziemi izraelskiej Palestyńczyków i zajęli ziemię Izraela jako rzekomą własną ziemię, na której Żydzi rzeczywiście mieszkali za czasów Isusa Mesjasza, aczkolwiek nie byli on rzeczywistymi Izraelitami. Jednak za takich się uważali.

Wystarczy przeczytać cały rozdział 23 Mateusza, aby rozpoznać całe to ohydne kłamstwo! Jest tam szczegółowe omówienie rzeczywistego stosunku Chrystusa oraz jego uczni i Judejczyków do Żydów. Trudno o bardziej poważną i mocniejszą informację od samego Isusa. Żydzi z pasją Isusa nienawidzą !

Mateusza 23:(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

Isus jest opisany w wielu miejscach w Biblii jako obiecany Syn Boży i Mesjasz, potwierdzony wielokrotnie przez samego Boga Wszechmogącego. 23 rozdział Mateusza ukazuje nam rzeczywistą postawę Isusa i rzeczywistych Izraelitów (Judejczyków) do Żydów.  Reszta Biblii to w pełni potwierdza.

Rzeczywiści Izraelici Narodu Wybranego przez Boga nigdy nie byli Żydami! Bóg nigdy nie wybrał Żydów na Naród Wybrany. Wybrał ich szatan!

Zastanówmy się nad światem, który to w pełni akceptuje. Dlaczego cały świat tak ochoczo akceptuje fałszywy, żydowski Izrael w Palestynie i popiera wszystkie jego zbrodnie? Czyżby cały świat stanowili Żydzi? Czyż oni aż tak gorliwie wielbili Boga?

Jest oczywiste, że cały świat polityczno syjonistyczny doskonale wie, że jest to kłamstwem. Obecny 'Izrael' jest  oszustwem, a świat także wie, że istnieje rzeczywisty Izrael wybrany osobiście przez samego Boga. Szatan także zna te proroctwa!

To oszustwo dzisiejszego Izraela potwierdza nam, że Naród Wybrany rzeczywiście istnieje, ale nie są to Żydzi chazarscy mieszkający w Izraelu; czyli krewni Ukraińców. Żydzi z Izraela wspomagają morderczych współbraci, Ukraińców.

Szatan jest autorem tego oszustwa światowego i aby to dobrze zorganizować, wybrał on Żydów jako  rzekomy naród wybrany. W roku 1948 po krótkiej wojnie Żydzi podbili Palestynę zajmując miejsce rzeczywistego Izraela i podali się oni za rzeczywistych Izraelitów.

Samo zajęcie Palestyny także nie było zgodnie z Biblią. Zajęcie jej miał spowodować sam Bóg!

Szatan spowodował masę kłamstw, aby zwieść cały świat, który w ten sposób uznał fałszywy żydowski Izrael za Izrael rzeczywisty. Uznali go także chrześcijanie. Została ohydnie zbezczeszczona Jerozolima, w której zamordowano Isusa i dlatego Bóg nie pozwolił na to, aby była ona obecną stolicą fałszywego Izraela.

Większość chrześcijańskich religii w pełni popiera fałszywy Izrael!

Proroctwa biblijne tego kłamstwa nie zapowiedziały, ponieważ mówią one o Bogu i Isusie, którzy zgromadzą na tej samej pustyni rzeczywisty Lud Boży za Mojżesza i po oczyszczeniu ich z grzesznych i bałwochwalców, rzeczywisty Izrael zostanie wprowadzony na rzeczywisty Izrael, gdzie Królem będzie Isus.

To jest jedynie mały fragment ostatnich kilkudziesięciu lat szatańskich prób udaremnienia Bożego planu ustanowienia rzeczywistego Narodu Wybranego na ziemi w Izraelu. Czy Żydzi tę wojnę wygrają?

Szatan dąży do opanowania całej Ziemi oraz do zniszczenia rzeczywistego Ludu Bożego. W ten sposób mógłby on wygrać całą wojnę przeciwko Bogu. Ale przeciwko Bogu nikt nie jest w stanie wygrać. Bóg jest niezwykle mądry, inteligentny, cierpliwy i wyrozumiały i kontroluje On wszystko, co stworzył.

Ciągłe ataki szatańskich plemion na rzeczywisty Izrael

Ta wojna zaczęła się już w Edenie! Kain, syn szatana zamordował Abla! Temat o Edenie jest bardzo obszerny oraz bardzo skomplikowany. Szczegóły są w dużym artykule. Kain synem Lucypera.

Trzeba zrozumieć jeden najważniejszy szczegół, aby poznać prawdę o Ludzie Bożym. Szczegół ten pojawił się w ogrodzie Eden a dokonał tego Lucyfer, zwany także szatanem. To nam wskazuje, jak bardzo ceni sobie to kłamstwo szatan, który od Edenu jedzie na tym samym wózku, kłamiąc identycznie od samego  początku.

Szatan zapłodnił Ewę i spłodził swego potomka, Kaina. Była to ohydna zbrodnia i Bóg wiedział, jakie ona będzie miała konsekwencje. Problem z Kainem polegał na braku ludzkiego sumienia. Ta cecha jest powodem wszystkich zbrodni nasienia węża, którzy nie mając sumień niszczą brutalnie Lud Boży.

W czasach obecnych absolutnie nic się nie zmieniło i szatan kierujący żydowskim Izraelem nadal sprzedaje światu swoje kłamstwo, że nasienie węża - głownie Żydzi jest rzeczywistym ludem Bożym. Jest to zacięta walka szatana z Bogiem, a ofiarami są głównie Słowianie, Polacy oraz rasa biała.

Na tym oszustwie polega cała polityka światowa od  czasów Edenu.

Atak na Lud Boży rozpoczęty jeszcze w Edenie trwa nadal. Większość wszystkich wojen na Ziemi była i jest nadal skierowana przeciwko rasie białej, głównie przeciwko Słowianom, szczególnie z Polską włącznie. Historia Słowian to historia ciągłych ataków na Słowian przez siły szatańskie nasienia węża.

Obietnica Boża dana Adamowi i Abrahamowi

Od tego momentu zaczyna się olbrzymie kłamstwo niemal wszystkich religii na świecie. Przeczytajmy uważnie te wersety, które doprowadzają niemal wszystkie religie do wielkiego gniewu.

Księga Rodzaju 1:(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. (27) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. (28) I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!

Jesteśmy stworzeni na obraz Boga i do nas należy cała Ziemia oraz wszystko, co na niej istnieje.

Działanie Boga jest niezwykle proste i zrozumiałe. Bóg tworzył Ziemię, a na niej stworzył piękny ogród Eden. Sam Bóg poddał parze - Ewie i Adamowi Ziemię oraz podał władzę przyszłemu ich potomstwu. Bóg polecił im rozradzanie się i napełnianie Bożej Ziemi swoim Bożym potomstwem. Taki był plan Boga i on nie uległ zmianie!

Ziemia została przeznaczona jako mieszkanie dla Adama i Ewy oraz dla przyszłego ich potomstwa.

Bóg nie planował nigdy żadnych innych ludzi i ich nigdy nie stworzył. Ziemia należała wyłącznie do Adama i Ewy. Grzech szatana oraz grzech pierworodny spowodował olbrzymi problem dla Boga oraz dla przyszłego potomstwa Adama i Ewy. Pojawiło się więc potomstwo szatana, które zaczęło się gwałtownie rozrastać. 

Potomstwo szatana i potomstwo upadłych aniołów przed potopem nie miało prawa do istnienia. Dlatego potomstwo szatana i upadłych aniołów zostało zniszczone przez Boga jeszcze przed potopem. Kiedy narodził się wyjątkowo uczciwy Abram, Bóg także obiecał mu całą Ziemię, jak obiecał ją Adamowi i Ewie.

Księga Rodzaju 17:(1) A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały! (2) Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. (3) Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił: (4) Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów. (5) Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. (6) Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. (7) I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. (8) Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. (9) Nadto rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego. (10) A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować: obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna.

To wszystko wyjaśnia nam fundamentalną prawdę Boga, która niszczy wszelkie plany szatana, który od od czasu ogrodu Eden dąży do objęcia całej widzialnej władzy na Ziemi. Szatan dążył i dąży nadal do wymordowania wszystkich Ludzi Bożych. Oto przyczyna kontroli szatańskiej nad całą Europą, Rosją i Polską.

Na próbie zniszczenia Narodu Wybranego, czyli Słowian - głównie Polaków, oraz na masowych mordach i wyniszczaniu innych białych, znienawidzonych przez szatana opiera się największa zbrodnia szatańska. Szatan, upadli aniołowie wraz z ich morderczym potomstwem to około 80% populacji całej Ziemi.

Na Ziemi, na której mieszka głównie 80% nasienia węża, ich roszczenia do władzy i Ziemi są bardzo agresywne. Ich celem jest zniszczenie Bożych ludzi, czyli białych oraz rzeczywistego Narodu Bożego, który także jest prześladowany. Ten atak trwa nadal i w tej chwili on stopniowo narasta!

Wszystkie wojny w dziejach świata to dzieła szatana i nasienia węża!

Dlaczego ten temat jest taki ważny?

Istnieje wielki powód, który jest minimalizowany przez cały świat. Pozornie plan Boga jest okrutny i nieludzki, ponieważ Bóg usunie z Ziemi niemal wszystkie ludy, które się nie podporządkują Bogu i Jego 10 Przykazaniom. Karę śmierci otrzyma prawie 80% ludzi żyjących obecnie na Ziemi.

Objawienie 9:(14) Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. (15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi.

Powyżej to tylko początek. Ale nasienie węża nie zaprzestanie swych zbrodni i nie zaczną oni nagle przestrzegać 10 Przykazań. Jest pewne, że zdecydowana większość nasienia węża, czyli potomstwa szatana i upadłych aniołów wybierze świadomie śmierć, ale swoich grzechów ono nie porzuci.

Dlatego wszyscy zbrodniarze, pedofile, gwałciciele, okrutnicy, złodzieje, oszuści i kłamcy będą musieli zginąć. Wiele detali o nasieniu węża jest w tym linku.

W bardzo bliskim już czasie zobaczy świat wzięcie do Nieba grupę wybranych ludzi; mężczyzn i kobiet. Ich droga do Nieba odbędzie się w taki sposób, że cały świat będzie to widział! Ukaże się wtedy Syn Boży, Isus i także ukarze się moc Boga Wszechmogącego, który rozpocznie zbieranie swego Narodu Wybranego.

Celem będzie zaprowadzenie go na tę samą pustynię, na której przebywał Izrael za czasów Mojżesza.

Celem pobytu na tej pustyni będzie Sąd Boży nad Słowianami. Dopiero po oczyszczeniu Ludu Bożego z zatwardziałych bałwochwalców i wielbicieli Maryi, pozostali ludzie wejdą do Ziemi Obiecanej, którą przejmą z rozkazu Boga pod berłem Isusa. Obecnie Ziemię Obiecaną zajmuje fałszywy Izrael, złożony z Żydów.

Nastąpi to już po sądzie Bożym nad Słowianami po wykonaniu wyroku Bożego oraz po usunięciu rządów Bestii z całej Ziemi! Dopiero od tego momentu rozpocznie się rzeczywiste pokojowe życie rzeczywistego Ludu Bożego.

Podsumowanie

Tak wygląda w rzeczywistości cel szatana i upadłych aniołów. Ta szatańska grupka dąży do odebrania Bogu Ziemi oraz dąży do zniszczenia całej rasy białej. Zamiast Słowian zaplanowali oni nasienie węża jako mieszkańców Ziemi. Już jest widoczne, że ten plan szatana nie zostanie zrealizowany i już poniósł on klęskę.

Widzimy bardzo wyraźnie, że obecny świat nie jest światem stworzonym przez Boga, ale światem drastycznie zniszczonym przez szatana, jego aniołów i nasienia węża. Ludzkość niemal zupełnie upadła pod każdym względem, moralnym i fizycznym i często jest trudne odróżnienie kobiety od mężczyzny.

Szatan chciał objąć Ziemię, usunąć z niej Lud Boży oraz panować nad nasieniem węża. Szatan już poniósł więlką klęskę i jest oczywiste, że szatan już wszystko stracił. Dlatego wkrótce on odda swą władzę Bestii, która jednak będzie całkowicie kontrolowana przez Boga.

Nie ma wątpliwości, że nasienie węża nie jest w stanie istnieć na Ziemi Bożej a szatan nie jest w stanie ich zmienić. Na Ziemi żyje poniżej 20% rzeczywistych genetycznie ludzi, stworzonych przez Boga. Jeżeli w najbliższym czasie Bóg nie wystąpi w obronie swego Narodu, to szatan go całkowicie zniszczy.

Nie jest winą Boga, że niemal całe nasienie węża musi zginąć. Odpowiedzialną osobą za ich śmierć jest szatan oraz banda upadłych aniołów. Ta zbrodnicza grupa spowodowała wszystkie wojny na ziemi przelewając olbrzymie morza krwi.

Wyrok Boży na nich oraz na ich potomstwie jest bardzo sprawiedliwym wyrokiem i zostanie on zrealizowany. Niemal całe potomstwo szatana i upadłych aniołów zginie z ręki Boga. Jedynie ci, którzy się ukorzą przez Bogiem i zobowiązują się do przestrzegania 10-ciu Przykazań, jedynie oni zostaną oszczędzeni przez Boga.

Szatan i upadli aniołowie także zostaną ukarani wieczną śmiercią!

Żyjący obecnie Lud Boży będzie umierał po przeżyciu ponad 100 lat w pierwszym tysiącleciu władzy Boga i Syna na Ziemi. Dopiero nowe Niebo i nowa Ziemia spowodują warunki na życie wieczne dla wszystkich posłusznych ludzi Bogu i Jego Prawu oraz Isusowi. Jedynie 144.000 oraz wybrani w Niebie będą żyli wiecznie.

Całkowite podporządkowanie się Bogu i Jego Prawu spowoduje z czasem, że każda osoba będzie żyła wieczne na Nowej Ziemi. Jeżeli ktokolwiek zginie, będzie to wyłącznie jego wina. Bóg zawsze był, jest i zawsze będzie sprawiedliwy i... miłosierny.

Jego miłosierdzie będzie chroniło tylko tych, którzy staną całkowicie po stronie Boga, Isusa i Prawa!

Poniżej kilka linków artykułów, które poszerzają głębiej ten temat. Aby otworzyć drugi artykuł w nowym oknie, na myszy naciśnij na kółko tej myszy, albo naciśnij prawą część myszy i wybierz: otwórz nowy tab.