Władza szatana

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Jedynie Biblia ujawnia przyczyny zupełnego zdziczenia dużej części ludzkości. Istnieje ku temu bardzo ważny powód. Zbrodniarze sprawujący władzę na ziemi ukrywają swoją tożsamość przed nami i jedynie Biblia ujawnia nie tylko ich tożsamość ale także ich motywy oraz metody. Piszę - zbrodniarze - ponieważ rządzący nad nami spowodowali ponad 400 milionów ofiar w 3 rewolucjach, 2 wojnach światowych oraz wielu wojnach po II WŚ.

Najważniejsze informacje i najbardziej dla nas korzystne są umieszczone tylko i wyłącznie w Biblii, bez której nie mielibyśmy żadnych szans na zrozumienie naszej ohydnej rzeczywistości oraz przerażających przyczyn obecnego zła.

Powodem szczelnej tajemnicy oszustw szatana i upadłych aniołów w sprawowaniu władzy nad nami jest prosty. Zbyt wielu ludzi jest normalnych i wierzy w Boga oraz wierzy Bogu. Ale informacje ze strony satanistów są zupełnie sprzeczne z informacjami od Boga i są dla nas niemal we wszystkim szkodliwe.

Z tej przyczyny tajemnica gwarantuje im ukrywanie przed nami wszelkich informacji, które mogłyby ich ujawnić oraz ukazać ich rzeczywiste motywy i ich skompromitować, co ograniczyłoby poważnie ich władzę oraz przybliżyło by wielu ludzi do Boga i do Syna.

Kto rządzi światem?

Jana14:30 ... nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie;

Ten i wiele innych tekstów Biblii ujawnia nam władzę szatana nad ziemią. To o nim mówił Isus Mesjasz.

Światem rządzi szatan, grupa upadłych aniołów, wielka grupa niewidzialnych demonów oraz ich ziemskie potomstwo - nasienie węża, oraz... Watykan.

Mas media także to nam pośrednio potwierdzają szatana i upadłych aniołów jako władców. W szczególności potwierdza to inspirowana satanizmem muzyka, zwłaszcza szatański rock. To nie jest jedynie rozrywka, jak nam się to wydaje. Świat wielbi szatana na poważnie. Dlatego szatan daje im sławę, seks wszelkiego rodzaju z pedofilią włącznie oraz olbrzymią ilość pieniędzy.

Jednakże wiara w szatana i służenie mu jest szczytem ludzkiej głupoty oraz niegodziwości.

Wielbiąc szatana i służąc mu człowiek skazuje sam siebie na wieczną śmierć bez szansy na zmartwychwstanie.

Ów wyrok Boga jest bardzo mądry i sprawiedliwy. Wielbisz szatana? Proś szatana o życie wieczne, bo Bóg tobie go na pewno nie da! A szatan nie da tobie żadnego życia wiecznego, ponieważ on sam nie posiada jego oraz mocy, aby tobie daż życie wieczne.

Wielbiąc szatana wielbisz jego oraz swoją śmierć!

Większość Chrześcijan wie, że szatan i demony rządzą naszym światem. Głównymi pomocnikami szatana w zbrodniach przeciwko ludzkości są upadli aniołowie.

Rodzaju 6:1 A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, 2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.

Największym problemem dla nich jest możliwość... śmierci. Upadli aniołowie (synowie Boży) przybrawszy ciała mężczyzn na okres pobytu na ziemi są na ziemi istotami śmiertelnymi i mogą życie utracić. Powszechna wiedza ludzka o ich masowych zbrodniach na ludzkości jest dla nich bardzo niebezpieczna i mogłaby spowodować wielki bunt ludzkości przeciwko ich władzy.

Olbrzymią kopalnią wiedzy o upadłych aniołach oraz ich przed potopowymi zbrodniami są obie księgi Henocha, które zostały usunięte z Biblii właśnie ze względu na dużą ilość detalicznych informacji o nich. Księgi Henocha także uzasadniają sprawiedliwy wyrok wydany na nich przez Boga oraz na ich nieprawe potomstwo plemienia żmijowego. 1 Henocha, 2 Henocha. 1 Henocha mówi o nich w wielu detalach nazywając ich imiennie w rozdziale 6-tym. W rozdziale 10 Henocha jest Boży wyrok na ich potomstwie gigantów, który został wykonany na długo przed potopem.

1 Henocha 10:9 Pan powiedział do Gabriela: "Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana. 10 Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat". 11 A do Michaela (Michała) Pan powiedział: "Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością. 12 Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność. 13 W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność.

Wbrew powszechnej wiedzy fałszywych religii, giganci sami się wymordowali w wojnach a tuż przed potopem sama ludzkość była tak już zepsuta przez szatana i upadłych aniołów, że Bóg wydał na ludzi wyrok śmierci. Bezprawie tych ludzi było przyczyną potopu. Ludzkość została także zdziesiątkowana przez upadłych aniołów oraz ich potomstwo. Po potopie pozostało na ziemi zaledwie 8 osób, które były czyste genetycznie, czyli posiadały dusze i sumienia ludzkie.

Drugą przyczyną takiego wyroku był brak ofiary Syna Bożego. Najprawdopodobniej część z tych ludzi mogłaby mieć wybaczone przez Boga błedy i grzechy, ale bez ofiary Syna Bożego, Isusa Mesjasza Bóg nie mógł złamać swojego Prawa. Dlatego szatan spowodował grzech w Edenie, a ów grzech zrodził śmierć Adama i Ewy a także spowodował śmierć ich potomstwa. Dopiero po ofiarnej śmierci Isusa Mesjasza (Jezusa) Bóg może wybaczać nam nasze grzechy.

Mateusza 24:37 Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. 38 Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, 39 I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

Nie ma w tym wersecie ani słowa o gigantach, których wtedy już nie było na ziemi. Potop Bóg spowodował z powodu ludzi a nie z powodu gigantów. Zwróćmy także uwagę na to, że Rodzaju 6 rozdział nam to potwierdza, aczkolwiek jest on także błędnie interpretowany przez religie kontrolowane przez szatana.

Rodzaju 6:(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, (6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim. (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem. (8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. [BM]

Jak wyraźnie Bóg powiedział - zgładzę człowieka - ani słowa o gigantach. Z tej przyczyny sataniści kontrolujący wszystkie religie usunęli z Biblii dwie księgi Henocha.

1 Henocha dokładnie opisuje ową nieludzką zbrodnię przeciwko Bogu oraz Jego stworzeniom, ludzkim i zwierzęcym.

Armią szatana i upadłych aniołów są demony

Są to dusze zmarłych podczas potopu gigantów, czyli Nefilimów - potomstwa upadłych aniołów, którzy uprawiali seks z kobietami ludzkimi, a one płodziły im potomstwo Nefilimów czyli gigantów. Aniołowie są nazywani w Biblii synami Bożymi.

Nie można także nie doceniać użyteczności niewidzialnych dla oka ludzkiego demonów współpracujących w owym 'rodzinnym' biznesie.

Nie istnieje lepszy system inwigilacji ludzkości niż usługi niewidzialnych demonów.

Wobec takiej kolosalnej przewagi ludzkość nie ma zbyt wielkich szans na przetrwanie.

'Ludzka' część władzy szatana

Na domiar złego, oprócz szatana, upadłych aniołów i hord demonów istnieje także część ludzkości, która... nie zalicza się do homo sapiens, czyli stworzeń Bożych.

Owa grupa to tzw. rządy ludzkie, które w sumie są rządami marionetkowymi, które wykonują polecenia i plany szatana oraz upadłych aniołów. 

To jest grupa - rządów, korporacji, mas mediów, wszelkiego większego biznesu oraz wszelkie siły militarne i wywiadowcze świata, na czele której stoi Watykan wraz ze wszystkimi religiami.

Grupa owych hybryd szatańskich nie posiada ludzkich sumień oraz moralności.

Według biblijnej nomenklatury... nasienie węża to żyjące na ziemi hybrydy spłodzone z kobietami ludzkimi przez szatana oraz upadłych aniołów. Główną ich część stanowią ludzie nazywani Żydami, których charakteryzuje ślepe oddanie szatanowi, upadłym aniołom oraz demonom. To oni są głównymi postaciami w rządach, korporacjach, wszelkich wyższych pozycjach w mediach, armii oraz... we wszystkich religiach świata, które są głównym celem szatana.

Najwyższa hierarchia nasienia węża to Iluminaci, czyli istoty bezpośrednio spłodzone z kobiet ludzkich oraz oświecone doktryną Lucyfera, zawsze stojący po jego stronie oraz oddający mu hołd i składający ofiary z ludzi a zwłaszcza z dzieci. Są to tzw. rodziny 13 rodów 'nobliwych' Iluminatów.

Co jest niezwykle ważne, wbrew pozorom owe rodziny szatańskie nie zrobiły jeszcze nigdy niczego dobrego dla ludzkości. Ze względu na ich pochodzenie, są oni inteligentnymi mówcami, ale nie są w żadnym wypadku kreatywni i twórczy. Dlatego nigdy nie otrzymują oni nagród Nobla z powodu braku zdolności twórczych. Zdarzają się jednak wyjątki, jak były pracownik biura patentowego, Einstein, który splagiatował pewne raporty ludzi rzeczywiście zdolnych, którzy opublikowali czy zarejestrowali swe odkrycia. W przypadku teorii względności był to plagiat a owa teoria jest już dawna zupełnie zdyskredytowana.

Reszta nasienia węża jest mieszaniną potomstwa Iluminatów oraz upadłych aniołów i szatana.

Większość nasienia węża to mniej lub bardziej wtajemniczeni wielbiciele szatana. Oni pogardzają Bogiem oraz wszelkimi Jego dziełami. wraz ze stworzonym przez Boga człowiekiem włącznie. Ani szatan ani upadli aniołowie nie są zdolni do stworzenia czegokolwiek, ani niczego usprawnić, co mogłoby rzucić jakikolwiek cień na dzieła twórcze Boga.

Owa czteroczęściowa grupa: szatan, upadli aniołowie, demony oraz nasienie węża. Jest to trzon totalitarnej i niezwykle okrutnej władzy nad światem, która niszczy naszą cywilizację. Ich jednym 'twórczym' dziełem jest niszczenie wszystkiego, co stworzył Bóg!

Ludzkości wmawia się niezwykłe zbrodnie wojenne, rewolucje czy inne zbrodnie jako nasze, ludzkie wrodzone problemy. Nic dalszego od prawdy. Jeszcze nie zdarzyło się, aby jakiś naród błagał króla o zajęcie innego państwa i wymordowanie większości jego mieszkańców. Takie pomysły zawsze wychodziły od tej niewidzialnej dla świata grupy istot, a plany ich były i są nadal realizowane przez satanistów nasienia węża.

Oto przyczyna wszystkich nieszczęść na ziemi, wszystkich wojen, rewolucji, zbrodni, przestępstw i bezbożnego stylu życia. Przyczyną są rządy szatana i jego nasienia!

Po potopie, pomimo uwięzienia winnych upadłych aniołów oraz wydaniu na nich kary śmierci, nie powstrzymało to innych aniołów przed identycznymi zbrodniami na ludzkości, na zwierzętach a nawet na ziemskiej florze.

Ta zbrodnicza władza jest także i dzisiaj w pełni odpowiedzialna za zatruwanie nas wszelkimi możliwymi sposobami, za wszelkie idiotyzmy oraz jaskrawą głupotę wszystkich niemal rządów świata, jak najbardziej zboczony w ostatnich czasach styl życia i wyniszczania rodzaju ludzkiego przez aborcję, zatruwanie wody i żywności, feminizm, LGBTQ, ideologię gender, homoseksualizm, masową pedofilię, pornografię, satanizm, deprawowanie naszych dzieci w szkołach a nawet przedszkolach, składanie ludzi a zwłaszcza dzieci w torturach na ofiarę upadłym aniołom i szatanowi. Stygmatem nasienia węża jest ich szczególne zamiłowanie do pedofilii.

Władze zatruwają nas we wszelki możliwy sposób, niszcząc w ten sposób także naszą inteligencję, ponieważ owa szatańska władza dąży do całkowitego wytępienia wszystkich istot, stworzonych przez Boga.

Oto rzeczywisty obraz naszego całkowicie szalonego świata, którym rządzą nadprzyrodzone i zdegenerowane istoty, reprezentujące ultymatywne zło.

Kiedy już dotrzemy na pewien stopień owej świadomości i wiedzy, jesteśmy nadal okłamywani. Wtedy zrzuca się winę za wszystko na rodziny Iluminatów i rodów królewskich, które pośrednio powodują owe niezwykłe nieszczęścia, ponieważ rzekomo To ONI dążą do NWO, czyli Nowego Porządku Świata.

NWO to nie jest ich pomysł. Nam się wtłacza w głowy, jakimi niezwykle uzdolnionymi ludźmi są ci, którzy służą szatanowi. Jest to także kłamstwem. Oni nie są na takim intelektualnym poziomie, na jakim są szatan i upadli aniołowie. Oni żyją za krótko, aby posiadać szatańską i anielską wiedzę. Wszystkie te programy NWO, strategie, doktryny, nazewnictwo i plany są czynione albo przez samego szatana albo przez upadłe anioły, którzy także popełniają wiele błędów.

Czy widziałeś kiedykolwiek listę osiągnięć dla świata przez Rockefellerów, Rothschildów, Kissingera, królowej brytyjskiej Elżbiety, papieża czy kogokolwiek innego z tej grupy wrogów Boga i ludzkości?

Weźmy plan trzech wojen światowych. To jest plan uczyniony przez szatana i upadłych aniołów, którzy żyją znacznie dłużej od ludzi i ono wprowadzają wszelkie plany na tajnych spotkaniach z ich zaufanymi sługami, jak... Kissinger czy inni. Najprawdopodobniej w spotkaniach w Bilderberg.

Z pewnością Protokoły Mędrców Syjonu są także dziełem szatana grupy, a dziełem super inteligentnych ludzi. Bardzo łatwo to udowodnić.

Czy widziałeś kiedykolwiek jakiegokolwiek męża stanu, który potrafiłby mówić na żywo w tak inteligentny sposób, w jaki zostały napisane Protokoły czy Plan Trzech Wojen? Nasienie węża nigdy tak mądrze nie mówi a przemówienia (napisane także przez szatana) to oni czytają z kartek albo z ekranów, ponieważ nawet tego nie są w stanie prawidłowo powtórzyć.

Wszystkie NWO organizacje jak Bilderberg, CFR, masoneria i kilka innych są jedynie pionkami w tej grze a wydającymi im rozkazy są oczywiście upadli aniołowie oraz sam szatan.

Oznacza to także, że rządy są także ogłupiane i same nie wiedzą jakie wydarzenie nastąpi dzisiaj, jutro czy za... pół roku, ponieważ rządy także nie są dokładnie informowane o wielu detalach a nawet są także oszukiwane przez nich.

Ziemskie siły otrzymują swoje rozkazy także bez wiedzy, jakie polecenia otrzymały inne rządy. To niewidoczne demony nadzorują jakość wykonywania rozkazów szatana oraz upadłych aniołów i biada tym nieposłusznym. W ten sposób oni wszystko wiedzą o nas a my o nich wiemy tak niewiele.

NWO jest nazywany lucyferiańskim Porządkiem Świata, ponieważ jest on oparty na doktrynie Lucyfera oraz jego planie oficjalnego rządu nad ziemią. Reszta tej maszyny po prostu realizuje ów ukrywany przed nami diaboliczny plan.  Przywódcy państw, jak Putin, Merkel, Trump czy... Duda to zwykłe pionki wykonujący posłusznie rozkazy szatana i upadłych.

Ta szatańska grupa władców dąży do unicestwienia rasy białej i już tego nikt nawet nie ukrywa przed nami. Najwyraźniej celowo ponieważ dążą oni do wywołania III Wojny Światowej.

Ów plan jest wyłuszczony w planie Kalergiego. Największą ich radością byłoby zniszczenie reszty ludzkości rękami samego Boga za łamanie przez nas Prawa Bożego. Większość z nich jest gotowa oddać za to swoje życie!

Dlatego już niedługo zostanie sporządzony posąg Bestii, który będzie wskazywał na nadprzyrodzone cechy jego posągu i ludzkość będzie pod groźbą kary śmierci ścięcia głowy na gilotynie, zmuszana do wyrzeczenia się Boga przez wzięcie na rękę i czoło znaku Bestii - 666 - za krótką chwilę 'beztroskiego życia' pod władzą szatana oraz owej Bestii apokaliptycznej czyli grupy upadłych aniołów.

Objawienie 13:15 I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. 16 On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, 17 I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. 18 Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Dzieje się to dlatego, ponieważ biała rasa pochodzi wprost od Adama i Ewy, których szatan wprowadził w błąd powodując ich śmierć. Nie znaczy to, że jedynie rasa biała uzyska zbawienie, ponieważ część Narodu Wybranego to ludzie niekoniecznie biali! Dziełem szatana było doprowadzenie pierwszej pary ludzkiej do śmierci i do potopu. Wieża Babel oraz niemal wszystkie wojny na ziemi na przestrzeni kilku tysięcy lat to także ich dzieło.

Struktura rządów na ziemi

Niemal wszystkie państwa na świecie posiadają rządy złożone z nasienia węża.

Szczególną 'opieką' cieszą się wszystkie państwa Europy, Ameryki Północnej, Australii i Nowej Zelandii, czyli państwa rasy białej a zwłaszcza Słowian.

Mężczyzn rasy białej oskarża się o stosowanie tzw. przywileju rasy białej. Twierdzi się że najwyższe stanowiska we wszelkich dziedzinach biznesów, korporacji z rządem otrzymują uprzywilejowani ludzie biali, posiadający rzekomy specjalny przywilej z powodu... białego koloru skóry, który jest stosowany kosztem nie uprzywilejowanych ras.

Jest to w szczególności widoczne w państwach posiadających grupy innych ras, jak np. w USA, Francji, Anglii, Australii, Niemczech, Szwecji czy innych, jak: czarnych Amerykanów, Arabów, Chińczyków, Koreańczyków, Wietnamczyków, Hindusów, Aborygenów czy ludzi jeszcze innych ras, których świat szatana zalewa anty białą propagandą i przekonuje ich do rzekomego, rasistowskiego przywileju rasy białej.

Wbrew pozorom przywilej rasy białej istnieje i nie jest to żadną fikcją, ale nie są to rządy ludzi białych!

Są to rządy białego syjonistycznego nasienia węża, nazywane przez wieki... lichwiarskimi niszczycielami naszej cywilizacji.

Nasienie węża ukrywające się pod fałszywymi nazwiskami sprawuje okrutne rządy nad narodami rasy białej używając  kłamliwego rzekomego przywileju białych.

Przywilej białych to przywilej białego szatańskiego nasienia węża

To nasienie węża zrzuca winę za swoje zbrodnie na tych, którzy są największymi ofiarami wielu wojennych zbrodni czy rewolucji.

Jakim przywilejem były rządy białego cara Mikołaja? Syjonistyczni zbrodniarze rozstrzelali jego oraz całą jego rodzinę bez jakiegokolwiek sądu czy nawet podania im przyczyn tej kary śmierci.

Przykładem ich zbrodni jest zbrodnia w Katyniu czy też największa zbrodnia świata - Rewolucja Październikowa, w której nasienie węża wymordowało 66 milionów niewinnych chrześcijańskich Rosjan, czyli Słowian. Także oni wymordowali w Chinach 60 mln ludzi w tzw. Rewolucji Kulturalnej, często stosując nieludzkie tortury.

Te zbrodnie nie są absolutnie żadnymi karami.

Jest to wynik uwielbiania masowych mordów i tortur... Chrześcijaństwa, czyli ludzi wielbiących Boga i Syna.

Nasienie węża działa pod rozkazami wielbionego przez nich szatana i upadłych aniołów. Otrzymują oni stałą pomoc ze strony demonów, docierających do niemal wszystkich naszych tajemnic. Taka taktyka gwarantuje totalną władzę szatana, upadłych aniołów oraz nasienia węża nad całą ziemią. Jest także cena dla tych, którzy pracują dla szatana i upadłych aniołów. Muszą oni składać za swoje przywileje władzy ofiary z ludzi oraz z dzieci.

Dowody

Istnieje masa dowodów na niemal każde napisane powyżej zdanie i większość owych dowodów jest nam znana. Największym problemem jest poukładanie wszystkich elementów owej układanki w jedną harmonijną całość, która ukarze nam całkowitą nagą prawdę.

Grupa nasienia węża wywołała wszystkie wojny i rewolucje oraz popełniła wszystkie masowe zbrodnie i rzezie we wszystkich wojnach na całym świecie.

Ale zwykli ludzie wierzący w Boga i posiadający sumienia oraz moralność są obarczani odpowiedzialnością za popełnianie owych rzezi i tortur.

To oni, sataniści nadal realizują Plan trzech wojen światowych. Strategia rządowa nasienia węża jest ujawniona w słynnych i znienawidzonych przez nich Protokołach Mędrców Syjonu. Nienawidzą Protokołów z powodu naszego dostępu do tej wiedzy o nich.

Nasze władze (oraz wszelkie władze świata) sypiają z Protokołami pod poduszkami. Widać to po ich działaniach, że znają je i stosują owe protokoły rządzenia w doskonały wręcz sposób. Nie ważne czy Protokoły są autentyczne czy nie - ważne jest, że władze je stosują i uwielbiają.

W tym linku mamy obszerny opis mentalności oraz tożsamości nasienia węża oraz masę łatwo rozpoznawalnych dowodów oraz sposobów ich rozpoznania.

Znani są oni także z ślepego oddania dla współczesnego Izraela.

Ich władza na nami to znana doskonale wielu z nas władza idei: lewactwa, komunizmu, socjalizmu, demokracji, postępu społecznego, progresywności, tolerancji, demokracji, lewactwa, anty chrześcijaństwa pod każdym względem, wsparcia dla wszelkich zboczeń, jak pedofilii (to wyłącznie ich stygmat), genderyzmu, homoseksualizmu, LGBTQ i wszelkich innych zboczeń, redukcji populacji, depopulacji, modernizmu, oraz wszelkich innych najdzikszych programów rządów.

Nasienie węża nienawidzi z pasją Słowian. Nienawiść jest tak olbrzymia, że mają oni olbrzymie trudności z jej ukrywaniem. Komunizm oraz wszelkie jego odłamy jest ich satanizmem i prawem szatana.

Święto I Maja jest czystym komunistycznym świętem celebrowanym niemal na całym świecie, z Polską włącznie. A to jest dowodem władzy komunistycznego nasienia węża nad całym światem.

Przyczyną ich nienawiści do reszty świata jest nasza olbrzymia nadzieja na zbawienie, czyli życie wieczne, której oni praktycznie nie posiadają i mają nikłe szanse na życie wieczne.

Dlatego nienawidzą oni Boga i wszystkich, którzy Boga i Syna miłują i wielbią.

To jest wyjaśnienie nieustannych ataków na Chrześcijan z każdej niemal strony. To oni kontrolują szczelnie wszystkie religie świata. Zdecydowana większość pastorów, księży, starszych czy innych pozycji w religiach to właśnie oni, pozujący na Chrześcijan i torpedujących wszystkie możliwe drogi ku rzeczywistej PRAWDZIE biblijnej.

Poniższy film w pełni potwierdza ich świadomość tego, że są oni nasieniem węża i szans na życie wieczne to oni nie posiadają z powodu ich olbrzymich zbrodni oraz z powodu nienawiści do Chrześcijaństwa a przede wszystkim do Słowian. A przecież to nie jesteśmy winni temu, że ich spłodzili ich wrogowie, czyli albo szatan albo upadli aniołowie lub bliscy potomkowie tej szatańskiej linii rodowej.

Poniżej jest dosadny film ukazujący nam różnicę pomiędzy nasieniem węża a normalnymi ludźmi.

Nasienie węża panicznie boi się śmierci wiedząc, ze oprócz kary z rąk Boga po śmierci nic dobrego na nich nie oczekuje.

Oni także mają szanse na zbawienie, jeżeli porzucą grzeszny i nienawistny do Boga i do nas styl życia i zaczną żyć i postępować jak wszyscy normalni ludzie. Nie będzie to łatwe, ale cena życia wiecznego i nowa genetyka obiecana przez Boga jest warta każdego poświęcenia!

Upadli aniołowie

Najtrudniejsze do udowodnienia są dowody na działalność tzw. Bestii, czyli grona upadłych aniołów, ponieważ informacje na ich temat są szczególnie szczelnie chronione z powodu... śmiertelności upadłych aniołów, które muszą na ziemi przebywać w ciałach ludzkich, które są... śmiertelne!

Przez wiele lat poszukiwań znalazłem kilka fragmentarycznych dowodów na ich działalność, ale bez wskazówek wziętych z Biblii nie mógłbym zajść za daleko.

Pierwszym poważniejszym śladem był tekst tajemniczego Przymierza. Nie jest to udowodnione wyznanie upadłego anioła, aczkolwiek jest to w wielkim stopniu możliwe. Być może ktoś z kręgu znających osobiście upadłych aniołów i to znających ich bardzo dobrze ich oraz ich cele, w ten sposób stara się nas przed nimi ostrzec oraz ujawnić nam kulisy zmagań na ziemi.

Niewielu ludzi na świecie posiada aż takie detaliczne zrozumienie tego tekstu i nieliczni mogliby coś takiego dokładnie napisać.

Z powodu niezwykle trafnego opisu ich mentalności oraz celów jest to ważny moim zdaniem dowód, równie ważny jak Protokoły Mędrców Syjonu. Oba te teksty otworzyły mi oczy na rzeczywistość w jakiej żyjemy i co pewien czas nadal mnożą się potwierdzenia obu dokumentów w niemal każdym aspekcie.

Innym potężnym sygnałem dla mnie był film Alexa Jonesa, który filmował przygotowania do jednego z zebrań grupy Bilderberg. Stosowano niezwykle środki bezpieczeństwa, zakaz zbliżania się nawet do stalowych ogrodzeń w sporej odległości od budynku, gdzie miało odbyć się to zebranie. Agenci pilnujący tego budynku byli bliscy paranoi.

Najciekawsze było wyklejanie w budynku wszystkich okien nieprzezroczystą folią. Najprawdopodobniej z obawy, że ktoś może z dalszych budynków fotografować lub sfilmować przez teleobiektywy osoby wygłaszające przemówienia. A to mogłoby nam wiele ujawnić - zwłaszcza osoby, o których nikt nigdy i niczego nie wiedział!

Najdziwniejsze było to, że lista uczestników owego zebrania była zawsze oficjalnie opublikowana na co najmniej miesiąc przed zgromadzeniem się członków tej grupy. Nasuwają się więc pytania.

Aż tak szczelną ochronę posiadali ci, którzy nie byli na liście gości! Dlaczego? Dlaczego aż taka obsesyjna protekcja? Czyżby w owych spotkaniach brali udział upadli aniołowie?

Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ grupa upadłych aniołów jest kontrolowana (ujeżdżana) przez Watykan.

Kolejnym dowodem jest wypełniony wywiad Williama Pawelca. Warto obejrzeć dwie części 2 x 30 min oraz przeczytać najciekawsze teksty tego wywiadu.

Poniżej niezwykle ważna informacja wprost z Biblii, ale niemal całkowicie przemilczana przez wszystkie niemal religie na świecie. Jest to więc potwierdzone w pełni w Biblii. Przeczytajmy!

Objawienie 17:(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.

Ten werset, doskonale wielu z nas znany ujawnia nam, że zwierzę czyli Bestia w innych przekładach Biblii nosi kobietę, czyli Wielką Nierządnicę na sobie. Bestia jest więc ujarzmiona jak koń i musi dla Nierządnicy pracować. To może oznaczać fakt, że Bestia złożona z upadłych aniołów nie otrzymała jeszcze pozwolenia od Boga na rządy oficjalne nad światem, ale rządzi nieoficjalnie. Bestia daje rady Watykanowi w zamian za ukrywanie jej w bezpieczeństwie przez ludźmi na ziemi.

Jest to teoria, ale bardzo prawdopodobna i zgodna z Biblią. To wyjaśniałoby niektóre niezwykle inteligentne posunięcia Watykanu w rządach nad światem. Z drugiej strony Bestia podaje także taktyki, które raczej pasowałyby dla niej a nie dla Watykanu.

Objawienie 17:16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. 17 Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.18 A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

Ostateczny los Kobiety czyli Wielkiej Nierządnicy - spustoszenie i spalenie jej w ogniu. Ale to nie wszystko.

Mamy ostatnio bardzo ciekawą wypowiedź Davida Wilcocka na filmie umieszczonym w bardzo interesującym artykule na witrynie www.veteranstoday.com. Artykuł jest przetłumaczony w Google na język polski.

Najpierw film i wyjaśnienie po polsku poniżej.

Owo wyjaśnienie jest niezwykle ważne i otwierające nam oczy na temat pozakulisowych kontaktów szatana oraz upadłych aniołów z Bogiem. Jak doskonale wiemy - oni mają nadal dostęp do Boga. Szatan jest nazywany w Objawieniu oskarżycielem braci naszych (Obj 12:10 BM) Także w Objawieniu mamy detaliczne wersety mówiące o tym, na co Bóg pozwoli Bestii.

Objawienie 13:5 I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. (BM)

Takich wersetów jest znacznie więcej. David ujawnił coś bardzo niezwykłego - ujawnił sposób realizacji planów szatańskich, który jest także ukazany w Biblii.

Według jego słów.

Władcy tego świata MUSZĄ pracować według pewnych żelaznych przepisów. Oni wiedzą doskonale, że istnieją pozytywne siły, które dyktują im warunki istnienia. Owe warunki polegają na tym, że sataniści (Iluminaci itp.) MUSZĄ ujawniać swoje plany ludzkości. Jeżeli ludzkość nie wyraża sprzeciwu, oni mają pozwolenie na realizację swoich planów. Dlatego mamy szeroko dostępne Protokoły Mędrców Syjonu, a oni mogą je stosować we wszystkich rządach, jeżeli nie ma na to sprzeciwu ludzkości. Dlatego Protokoły są nadal dostępne. Ponieważ nikt nie protestuje przeciwko nim i dlatego są one przez władze, z 'polskimi' władzami włącznie, drobiazgowo realizowane. Podobnie jest z Planem 3 Wojen Światowych. Jest on zawsze dostępny dla każdego i z powodu braku sprzeciwu odbyły się już dwie pierwsze wojny. Grozi nam III WŚ i jeżeli protesty, które już istnieją, zaczną się wzmagać, Bóg do owej wojny nie dopuści. Podobnie jest z rytuałami okultystycznymi, które muszą być drobiazgowo przestrzegane. Najprawdopodobniej drobiazgowe rytuały istnieją po to, aby nikt w niebie nie miał żadnych złudzeń odnośnie intencji tych, którzy wzywają określone demony do współpracy.

I to nam wyjaśnia w doskonały i logiczny sposób cytowane wcześniej wersety z Objawienia. Gdyby nie interwencje i zakazy Boga, dawno by już nas na ziemi nie było. Oto dlaczego oni wszyscy tak nienawidzą Boga. Chociażby dlatego, że oni doskonale wiedzą, że nie mają żadnej szansy wygrać przeciwko Bogu!

Przemyślmy dokładnie poniższy fragment artykułu!

Napisałem krótki artykuł 4 lata temu (2016) p.t. Plany odbudowy świątyń Baala. Na forum podałem także informację o tych planach wybudowania jednego łuku w Londynie. I to się wydarzyło.

Uroczystość odsłonięcia łuku Baala w Londynie.

Niemal na końcu tego artykułu podałem taką informację, zgodną z prawdą.

... "ci sataniści dążą do wybudowania około 1000 takich łuków Baala."

Było sporo protestów w tej sprawie i do 1000 łuków Baala nie doszło!!!

W Polsce było kilka większych protestów przeciwko imigracji Islamistów. Nie ma imigracji Islamu do Polski. Sataniści są w szoku. Był także potężny protest z pieśnią - My chcemy Boga. I Bóg słuchał Narodu Wybranego z wielką uwagą!

Bardzo liczono w USA na gwałtowny wzrost satanizmu, ale satanizm nie wzrasta i liczba 'świątyń' szatana także nie wzrasta.

Było także kilka pozytywnych sądowych spraw, w których Chrześcijanie zdołali wygrać przeciwko rasowej antybiałej i chrześcijańskiej dyskryminacji.

Aktywne i publiczne popieranie Boga i Jego Przykazań przynosi wiele pozytywnych rezultatów.

Valiant Thor

Istnieje fotografia upadłego anioła lub Nefilima pod nazwiskiem - Valiant Thor.

Opublikował ją znany, ale zamordowany za wiele ujawnień - Phil Shneider. Poniżej film, w którym ukazuje on powyższe zdjęcie oraz ujawnia wiele innych niezwykłych rzeczy. Nie wszystko, co on ujawnia jest w 100% zgodne z prawdą. Podobnie byłoby z pracownikiem NASA czy innej agencji. W takim skorumpowanym świecie wiedza tych, którzy pracują w ściśle tajnych projektach rzadko jest pełna. Link do artykułu w którym jest poniższy film. Warto go przeczytać, a są tam także linki do innych wykładów Phila.

Ten link - hhttps://www.youtube.com/watch?v=33w5pWAzMY0 pokazuje nam moment z powyższego filmu, w którym Phil pokazuje ową fotografię, nie edytowaną i ujawnia, że:

W ostatnich 58 latach w Pentagonie pracuje Valiant Thor, to ten tutaj. Z tyłu jest mój ojciec (na powyższym zdjęciu jest strzałka wskazująca ojca Phila) a całe to pomieszczenie jest wypełnione ekspertami broni jądrowej i mam tutaj ich listę. Zdjęcie z Sierpnia 1953 roku. A ten facet nie zmienił się ani na jotę przez 58 lat. Rozpoczął swą pracę w 1937. On mówi, że ma ponad 400 lat i to jest przeciętna długość ich życia. Ma 6 palców u rąk i u nóg, ma jedno płuco, wielkie serce oraz potężne naczynia krwionośne. Jego pojemność mózgu jest większa o ponad 300 cm sześciennych od przeciętnego człowieka. Jego inteligencję ocenia się na około 1200, mówi w ponad 100 językach. Jest niezwykłą osobą, którą kiedyś miałem okazję poznać osobiście.

Nie jest to jedyna informacja o tej osobie. Niemniej druga opowieść dr. Strangera jest niewiarygodna i wręcz komiczna. Istnieje także kilka zdjęć zupełnie innego Valianta Thora. Podejrzewam, że Thor był dłuższy czas w Pentagonie i na wszelki wypadek zorganizowano historię Strangera, aby w przyszłości storpedować i unieważnić jakąkolwiek wpadkę czy hipotezę.

Phil Schneider został w tydzień po swym wystąpieniu zamordowany. Opowieść dr. Strangera była kilkanaście lat wcześniej, ale co ciekawe, obie historie wskazują na pobyt Thora w Pentagonie ale długość okres pobytu jest różna. Jest możliwe, że Schneider miał znacznie więcej do powiedzenia w tym temacie, ale mówił on o czymś jeszcze ciekawszym i być może planował informacje o Thorze uzupełnić o dodatkowe detale w późniejszym czasie.

Czy Thor na jego zdjęciu jest aniołem czy też Nefilimem; tego nie wiemy. Ale warto zwrócić uwagę na jego ręce, zwłaszcza na dłoń i palce prawej ręki. Są bardzo długie, zwłaszcza kciuk i są one nieproporcjonalnie cienkie. Kark jego jest olbrzymi. Czy przedstawił się jako anioł czy syn anioła - tego także nam nikt nie potwierdzi, aczkolwiek mamy coś bardzo konkretnego w tym biblijnym opisie.

Daniela 2:(43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną. (44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, (BM)

Powyższy werset mówi nam o łączeniu się upadłych aniołów z rodzajem ludzkim, ale... nie będą się trzymać razem. te wersety właśnie wskazują na mieszanie się genów anielskich z genami ludzkimi. To wyraźnie wskazuje na elity nami rządzące, które są rezultatem łączenia się fizycznego nasienia aniołów z nasieniem mężczyzn.

Także znane wersety z Księgi Rodzaju, które rzucają więcej światła na wersety z ks. Daniela.

Rodzaju 6:(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli... (4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. [BM]

Oto przyczyny, dla których Iluminaci tak zapobiegliwie strzegą swego anielskiego pochodzenia, które sobie bardzo cenią.

Mamy więc wiele poszlak oraz potwierdzeń wprost z Biblii, że istnieją hybrydy czy też Nefilimy - bezpośrednie potomstwo upadłych aniołów spłodzone  podczas seksu z kobietami ziemskimi. Mamy także ukazane przyczyny takiej żelaznej tajemnicy wobec upadłych aniołów. Są oni na ziemi śmiertelni i człowiek jest w stanie ich zabić. Z pewnością nie jest to łatwe, ale możliwe.

W filmie Phila Schneidera mamy wiele poszlak na temat podziemnych baz w USA oraz stworzeń, które są najprawdopodobniej także potomstwem lub hybrydami pomiędzy aniołami i nasieniem ludzkim. Owych OBCYCH przedstawia się nam jako kosmitów. Ale znając prawdę o płaskiej ziemi, wiemy już, że podróże kosmiczne nie są możliwe i nie mamy technologii, która mogłaby wznieść załogowe pojazdy rakietowe powyżej stratosfery.

Podsumowanie

Mamy więc sporo dowodów na to, że jesteśmy w szatańskiej niewoli. Owa struktura Lucyfera wygląda w mniej więcej taki sposób.

Lucyfer

Grupa upadłych aniołów ściśle z nim współpracująca.

Demony, czyli dusze zmarłych Nefilimów i olbrzymów.

Poniżej tych trzech działa na ziemi ludzka część władzy, głównie Watykan oraz nasienie węża ściśle kontrolowane przez powyższą nadprzyrodzoną trójkę.


Ziemska grupa hybryd, Iluminatów, czyli rezultatu seksu upadłych aniołów z córkami ziemskimi oraz ich dalsze potomstwo - nasienie węża.


Nasienie węża - czysto już ziemska dalsza rodzina szatana, pochodząca od Kaina oraz z późniejszych działań samego Lucyfera.

Dopiero w tym momencie zaczyna się władza Watykanu nad wszystkimi religiami, masonów, oraz innych tajemniczych stowarzyszeń, korporacji, mas mediów i wszelkich organizacji politycznych oraz religijnych, które otrzymują bezpośrednio rozkazy od Lucyfera, upadłych aniołów.

Najściślejszy nadzór nad ludzkością sprawują wszędobylskie demony. Nasienie węża nie zna dokładnie wielu różnych planów oraz celów rządzącej światem grupy upadłych pod berłem Lucyfera.

Oto sprawcy całego bałaganu na naszej ziemi, którzy starają się nam wmówić, że to rodzaj ludzki jest aż taki zły. Całą winę zrzucają oni na Boga oraz na nas.


Trzeba zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Władza nad światem jest tak podzielona, aby było niezwykle trudno ustalić, kto wydaje bezpośrednie rozkazy.

Niemniej absolutną władzę nad całą ziemią posiada od wielu stuleci Watykan, ujeżdżający Bestię złożoną z upadłych aniołów. Watykan jest ściśle złączony z Babilonem Wielkim i wielu uważa, że jest to praktycznie ten sam organizm. Niemniej są to dwie oddzielne organizacje.

Skomplikowana struktura Watykanu ma na celu ukrycie rzeczywistych ośrodków władzy. Rzeczywistość wygląda tak. Watykan jest centrum bankowym oraz religijnym świata, który już zdołał zjednoczyć religie w Ekumenie. Ośrodek bankowości znajduje się w Londynie (rodzina Rothschild i rodzina królewska) a siła militarna i policyjna Watykanu znajduje się w USA, zwanym w Objawieniu Babilonem Wielkim.

Agencje wywiadowcze, jak CIA, FBI czy NSA to agencje Watykanu, nie podlegające rządowi USA. Inną, jeszcze ważniejszą agencją Watykanu jest Bank Federalny USA, nad którym rząd USA do tej pory nie posiadał absolutnie żadnej kontroli.

W tym opisie wystarczy połączyć pewne informacje i sytuacja staje się nagle jasna i zrozumiała.

Najwyższe sfery finansów świata to grupa złożona z 8500 osób, pośród których są właśnie upadłe anioły, dysponujące funduszami bez jakichkolwiek limitów. W tym kontekście Wielka Nierządnica czyli Watykan ujeżdża Bestię czyli upadłych aniołów zajmujących się głównie sprawami pieniężnymi.

Kontrola nad finansami to władza absolutna.

W chwili obecnej wygląda na to, że Trump zwalcza Watykan oraz obecny szatański system władzy NWO na świecie. Biblia zapowiada zmianę 10-ciu króli i działania Trumpa mogą do tego doprowadzić. Ale co się wydarzy w rzeczywistości, czas pokaże.

Wiele najnowszych informacji w tych kwestiach można znaleźć na forum. Zbawienie.forumotion.com .

Jedna ważna przestroga. Istnieje szczególna dezinformacja w takich tematach i czasami dajemy się na krótki okres czasu zwieść Wielkiej Nierządnicy, która posiadając media za wszelką cenę ukrywa wszelką Prawdę przed nami.

Ultymatywną prawdę poznamy dopiero w momencie powrotu Isusa na ziemię!