Wybrani przez Boga

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Wybrani przez Boga

Istnieją dwie grupy ludzi wybieranych przez Boga. Jedna grupa będzie wzięta do Nieba; są w niej także kobiety. Druga grupa to 144.000 współkróli Isusa.

Wbrew naukom chrześcijańskich religii, Chrystus nie oddał swego życia, aby każdy człowiek żył wiecznie. Nauka taka jest błędna.  Kogo więc obejmuje ofiara Chrystusa?

Ofiara Isusa daje głównie członkom Narodu Wybranego życie wieczne.

Jana 11:(25) Rzekł jej Isus: jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. (26) A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?

Istnieje ku temu wielka przyczyna. Świat jest przepełniony ludźmi, którzy nigdy nie powinni istnieć. Sytuacja populacji ziemi jest podobna do populacji ziemi przed potopem. Oprócz ludzi stworzonych przez Boga żyje także znacznie liczniejsza ilość nasienia węża czyli potomstwa upadłych aniołów oraz samego szatana. Szczegóły w podanym linku.

Początkowo bezpośrednio z ofiary Isusa skorzysta jedynie grupa osób wziętych do Nieba oraz 144.000 współkróli. To za nich Isus oddał swoje życie. Reszta otrzyma życie wieczne po pełnym tysiącleciu, które zacznie się rządami Isusa.

Podczas rządów Isusa ludzie, którzy przeżyją sąd Boga nad mieszkańcami całej ziemi, będą umierali mając nieco ponad 110 lat i dopiero po dokończeniu 1000 letniego Królestwa Bożego Bóg stworzy Nowe Niebo i Nową Ziemię. Opis jest w Objawieniu 21 rozdziale.

 Chrystus złożył ofiarę za wybranych przez Boga ludzi, posłusznych Prawu Bożemu.

Ludzie z tej gałęzi genetycznej, pomimo pewnych grzechów uzyskają życie wieczne, jeżeli będą posłuszni Bogu, Jego Przykazaniom oraz Królowi Chrystusowi. Owo posłuszeństwo także obowiązuje wszystkich ludzi na świecie, którzy także zechcą żyć pod berłem Chrystusa i podporządkują się Bożym Przykazaniom.

Mateusza 20:(28)Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.

Oddał swe życie za wielu... nie wydał On swego życia za wszystkich grzeszników.

Karą za grzech zawsze była i jest nadal śmierć

Dlatego Adam i Ewa zmarli z wyroku Boga w Edenie. Powodem śmierci był jeden grzech. Ale było to drastyczne złamanie Bożego zakazu, o którym Bóg wyraźnie ich ostrzegł, że nieposłuszeństwo wobec zakazu przyniesie im śmierć.

Okup za grzechy członków Narodu Wybranego oraz reszty świata poniósł Chrystus i dlatego wszyscy mamy szanse na życie wieczne. Ale to nie znaczy, że wszyscy będą żyli wiecznie, czyli... nie wszyscy będą zbawieni. Dotyczy to także dawno zmarłych już ludzi.

Ofiara złożona przez Isusa anulowała śmierć, a osoby które skorzystają z ofiary Isusa powrócą do życia wiecznego.

Isus nie złożył ofiary za nasienie węża, czy też za synagogę szatana; potomstwo szatana i upadłych aniołów. Dlatego w potopie zginęło bezpowrotnie całe ich potomstwo, czyli Nefilimowie. Z powodu potopu wiek nasz jest ograniczony do około 100 lat.

Isus złożył swoją ofiarę za Naród Wybrany, stworzony przez Boga Ojca!

Dlatego istnieje jedna grupa ludzi pośród Narodu Wybranego - ludzie wybrani przez Boga - którzy śmierci na podstawie okupu Chrystusa nigdy nie zaznają. Należą już do nich żyjący w niebie: Henoch, Eliasz oraz Ezdrasz.

Także nowa grupa wybranych w czasach dzisiejszych przez Boga otrzyma życie wieczne oraz mieszkanie w niebie.

II Ezdrasza 14:(7) A teraz mówię tobie; (8) Zachowaj w sercu swoim znaki, które ci ukazałem, sny które widziałeś oraz wyjaśnienia które słyszałeś; (9) ponieważ ty będziesz wzięty do góry spomiędzy ludzi, i odtąd będziesz żył z moim Synem i z takimi jak i ty, aż się zakończą czasy.

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

Bóg także wybierze 144.000 współkróli Isusa, którzy nie zostaną wzięci do nieba, ale będą wyznaczeni do współpracy z Królem Królestwa Bożego na ziemi. Pewna część ze 144.000 zginie, jak mówi nam Objawienie - za odmowę wzięcia znaku Bestii, ale natychmiast po śmierci powstaną oni do życia wiecznego.

Wybrani przez Boga do nieba nie mają pieczęci na czołach, ale 144.000 mają znaki czyli pieczęcie na czołach. Nie oznacza to, że my widzimy owe pieczęcie, ale upadli aniołowie oraz szatan owe pieczęcie widzą.

Jedynie ludzie wybrani oraz opieczętowani ze 144.000 skorzystają z ofiary Isusa za ich grzechy i będą żyli wiecznie.

Korzystając z ofiary Isusa te dwie grupy ludzi zostały osądzone przez Boga do życia wiecznego i oni nie będą sądzeni na Sądzie Ostatecznym. 

Opisał to także Henoch w drugim swoim rozdziale.

II Henocha 8: Nie ma tam bezowocnego drzewa, każde drzewo jest dobrze owocujące i każde miejsce jest błogosławione. Jest 300 aniołów, bardzo jasnych, którzy opiekują się rajem i z nieustającym głosem i przyjemnym śpiewem wielbią Pana codziennie i w każdej godzinie. I powiedziałem: "Jak bardzo przyjemne jest to miejsce!" I ci mężowie powiedzieli do mnie: 9 O Henochu, to miejsce jest przygotowane dla prawych, którzy cierpią wszelkiego rodzaju nieszczęścia w swoim życiu, oraz tych, którzy smucą swe dusze, którzy odwracają swe oczy od niesprawiedliwości i którzy sądzą sprawiedliwie i rozdają chleb głodującym i okrywają odzieżą nagich oraz podnoszą upadłych i pomagają zranionym i sierotom, który chodzą bez wad przed obliczem Pana i służą tylko Jemu. To dla nich jest przygotowane to miejsce jako wieczne dziedzictwo.

Reszta Narodu Wybranego musi także przestrzegać Przykazania Boże. Nie wszyscy Izraelici Narodu Wybranego uzyskają życie wieczne z powodu ich nieposłuszeństwa wobec Boga i Przykazań.

Izajasza 10:(20) I stanie się w owym dniu: Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim. (21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. (22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. (23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi.

Zwróćmy także uwagę na to, jaka ilość ludzi nawróci się do Boga. Izajasz opisuje ich jako resztkę! Dla większości ludzi, którzy już nie żyją dopiero Sąd Ostateczny pod berłem Chrystusa oraz 144.000 współkróli Isusa ustali, kto zasłużył na życie wieczne a kto ponownie umrze, tym razem umrze już na zawsze.

Sąd ten odbędzie się dopiero po 1000 letnim Królestwie Bożym.

Ofiara Isusa dotyczy wyłącznie życia wiecznego, które człowiek uzyska za posłuszeństwo wobec Prawa Bożego. Karą za grzech jest śmierć a śmierć Isusa odkupiła ludzi wybranych od wiecznej śmierci.

Niewiasta i chłopczyk

Panuje błędne przekonanie, że 144.000 zostaną porwani do nieba. 144.000 nie jest nigdzie nazywane chłopczykiem. 144.000 to sami mężczyźni i w Biblii nie ma wersetu mówiącego, że 144.000 zostaną porwani do nieba. Ale pomiędzy wziętymi do nieba będą kobiety, jak nam w Isus mówi - jedna będzie wzięta, a druga pozostawiona.

Objawienie 20:(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

Nastąpi pierwsze zmartwychwstanie 144.000, którzy utracą życie z powodu posłuszeństwa wobec Boga oraz odmowy wzięcia znaku Bestii na czoło i rękę. Bestia niektórych z nich zabije za odmowę bałwochwalstwa.

Królestwo Boże będzie na ziemi 1000 lat pod panowaniem Isusa oraz 144.000.

Po 1000 lat Królestwa Bożego odbędzie się drugie zmartwychwstanie wszystkich zmarłych na Sąd Ostateczny. Ludzie osądzeni pozytywnie otrzymają życie wieczne, jakie posiadają wszyscy mieszkańcy nieba.

12 rozdział Objawienia nie został nigdy właściwie zrozumiany, ale ten czas niewiedzy już przeminął!

Objawienie 12:(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd; (2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. (3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; (4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

Cały rozdział 12 Objawienia jest niezwykle trudny do zrozumienia i mamy  w nim POZORNIE te same dwa okresy o ucieczce niewiasty. Rozdział 12 opisuje nam jednak dwa różne wydarzenia.

Pierwsza część ukazuje nam Naród Wybrany, który porodził symbolicznego 'chłopczyka', który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną.  Ten opis mówi nam o pierwszym okresie czasu. Laska  żelazna oznacza stanowcze rządy Isusa oraz 144.000 Jego współkróli.

Objawienie 12:(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. (6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Jaki los spotkał niewiastę po ucieczce na pustynię? Bóg ukrył przed nami zrozumienie o dziecięciu na pewien okres czasu; dlatego nie mamy imienia Isusa, ale mamy coś jeszcze bardzo ważnego, co całkowicie wyjaśni nam to niezwykłe proroctwo.

Zwróćmy także szczególną uwagę na to, że szatan planował atak na Isusa (dziecię niewiasty) ale nie atakował niewiasty, ponieważ ona sama uciekła na pustynię.

Jana 12:(30) Isus, odpowiadając, rzekł: Nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was. (31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony. (32) A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.

Zanim Isus został ukrzyżowany, ujawnił On niezwykłą informację w wersecie 31. Jest to całkowite wyjaśnienie tej tajemnicy. Śmierć Isusa jest okupem za grzechy wybranych do Nieba oraz grzechy 144.000. Kiedy Isus o tym mówił, odbywał się sąd nad światem oraz sąd nad władcą tego świata.

Obowiązkiem każdego człowieka jest posłuszeństwo wobec Prawa Bożego. Karą za łamanie Prawa jest śmierć. Dlatego najpierw umarł Adam z Ewą i dzisiaj wszyscy ludzie także umierają. Bóg szanuje swoje Prawo i ludzkość nie miałaby szansy na życie wieczne - zgodnie z Prawem - gdyby nie ofiara Isusa.

Powyższy tekst z Biblii mówi nam o niezwykłym wydarzeniu sądu nad światem oraz nad sprawcą tego wielkiego ziemskiego bałaganu, czyli nad szatanem. Ofiara Isusa wykupiła wybranych i 144.000 a to spowodowało sąd oraz wyrok śmierci nad szatanem i jego aniołami.

Kiedy szatan się zorientował, że ofiara Isusa umożliwiła ludziom życie wieczne, szatan wraz z upadłymi aniołami udał się na wojnę do nieba i on tą wojnę przegrał oraz został wyrzucony brutalnie z nieba na zawsze wraz ze swymi aniołami.

Oto, co mówi o tym chłopczyku sam Syn Boży. Zwycięzcy (144.000) otrzymają władzę nad poganami.

Objawienie 2:(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, (27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; (28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.

Wybuchła więc wojna w niebie, która na zawsze usunęła szatana i upadłych aniołów z nieba. Poniżej opis tej wojny oraz jej rezultat.

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Najwyraźniej mieszkańcy nieba odetchnęli z ulgą po usunięciu szatana i upadłych aniołów. W wersecie 10-tym mamy werset o przywróceniu całkowitej władzy w niebie Boga oraz Isusa. Zbawienie, moc i panowanie Boga w tym przypadku dotyczy wyłącznie Nieba.

Trzeba dodać, że nasza data czyli rok 2022 jest także szatańskim oszustwem. Mamy dopiero rok 482. Nawet Objawienie mówi nam, gdzie jest teraz tron szatana.

Objawienie 2:(12) A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny. (13) Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie.

Niewiasta to Lud Boży, Słowianie z którego Bóg wybrał 144.000 współkróli, którzy będą rządzili z polecenia Isusa nad poganami symboliczną laską żelazną, co oznacza bardzo stanowcze rządy bez szans na łamanie Prawa Bożego. Chłopczyk to Isus, który po zmartwychwstaniu ukazywał się swoim apostołom i w pewnym momencie został wzięty do nieba

Szatan został osądzony w momencie powrotu Isusa do nieba. Książę Michał zwyciężył szatana i upadłych aniołów i usunął ich na zawsze z nieba.

Nie mamy zbyt wielu detali o pierwszym pobycie niewiasty na pustyni, ale wiemy, że apostołowie i wielu wiernych sług Boga i Isusa ocalało i przeżyło te czasy. Nikt z apostołów nie utracił życia i najwyraźniej niewiasta uciekła na pustynię, gdzie była żywiona przez 1260 dni, zgodnie z proroctwem.

Dalsza część Objawienia mówi nam dalej o drugiej ucieczce niewiasty, która także uciekła z pomocą Boga na pustynię. Tym razem opis ucieczki jest bardzo zmieniony. Najwyraźniej także jest mowa o Narodzie Wybranym, ale w innej sytuacji!

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Powyższy tekst pokazuje nam dalsze losy niewiasty. Po przegranej wojnie w niebie i wyrzuceniu szatana z nieba, szatan został prześladować ponownie niewiastę. Ponownie uciekła ona na pustynię... na miejsce swoje. Z woli Boga ziemia pomogła jej i wchłonęła strumień wody - najwyraźniej armii szatana, który ową armię utracił.

Zwróćmy uwagę, z kim planował szatan walkę po uratowaniu niewiasty przez Boga. Potomstwa niewiasty strzegącego Przykazań Bożych.

Rozpoczął szatan walkę z resztą jej potomstwa, posłusznego Przykazaniom Bożym.

Dano niewieście olbrzymią pomoc, dwa skrzydła orła i poleciała ona na pustynię. Ewidentnie miała ona zupełnie inną pomoc a ową różnicę podkreśla nam także opis czasu jej pobytu na pustyni. Czas, czasy i połowa czasu.

Pierwsza jej ucieczka trwała tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Jest to ten sam okres czasu, ale w owych dwóch przypadkach Bóg użył dwóch różnych opisów tych okresów czasu. W przypadku Boga nie jest to... przypadek czy przeoczenie.

Objawienie 12:(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.

Dopiero po zrzuceniu smoka z nieba na ziemię, zaczął szatan prześladować niewiastę. Wtedy otrzymała ona dwa skrzydła i poleciała na pustynię pod opiekę sług Bożych z nieba.

Najprawdopodobniej niewiasta poleci na pustynię czyli zostanie na niej umieszczona przez Boga oraz Isusa i będzie tam żywiona, jak była żywiona podczas pobytu na pustyni za czasów Mojżesza.

Objawienie 12:(15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Zamiast Mojżesza będzie tym razem na tej samej pustyni Syn Boży. Szatan będzie starał się za wszelką cenę walczyć z tymi ludźmi, którzy widząc wzięcie do Nieba oraz wzięcie niewiasty na pustynię i obecność Isusa oraz Boga, zaczną oni wierzyć ponownie w Boga i będą przestrzegać Przykazań Bożych.

Powrót Chrystusa

Mateusza 24:30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Najpierw ukaże się znak Syna Bożego na niebie który ukaże wielką moc i chwałę Isusa.

Pierwszą Jego akcją będzie zgromadzenie jego wybranych z całego świata.

Chrystus uratuje wybranych ludzi do życia w Niebie. Dlatego w tym okresie wystąpi olbrzymia nienawiść nasienia węża do Syna Bożego.

Mateusza 24:(8) Ale to wszystko dopiero początek boleści. (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

Owa nienawiść do ludzi białych oraz nienawiść do Boga już istnieje i stale się nasila we wszystkich państwach z powodu Covid-19 restrykcji. Kościoły w niemal wszystkich państwach rasy białej są pozamykane z tej właśnie przyczyny.

Kościoły są spalane, wyburzane a ludzie biali są oskarżani zupełnie bezpodstawnie o stosowanie tzw. teorii zastępowania rasy. Teoria ta polega na RZEKOMYM prześladowaniu innych ras przez białych.

Tymczasem nie tylko biali tego nie robią, ale zupełnie inni ludzie straszliwie prześladują ludzkość w chwili obecnej na całym świecie, a ich szczególnym celem jest właśnie rasa biała. Ponieważ we wszystkich państwach rasy białej rządy sprawują członkowie nasienia węża, nazywane także syjonistami, Żydami, Chazarami oraz synagogą szatana.

To oni kłamliwie obarczają winą za swoje zbrodnie rasę białą, która nie posiadając żadnej władzy jest całkowicie bezbronna oraz okrutnie traktowana przez chazarskie nasienie węża.

Najwyraźniej fala zbrodni synagogi szatana podczas Rewolucji Październikowej w Rosji nagle zaczyna się powtarzać, ale już na całym świecie. Protokoły rzekomych fałszywych mędrców Syjonu są realizowane z pełną dokładnością.

Mamy na ziemi olbrzymi ucisk, jakiego świat nigdy nie widział i ucisk ten się nasila.

W Ewangelii Mateusza mamy takie wersety.

Mateusza 24:22 A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. 23 Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.  24 Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

Ucisk ten z pewnością będzie się nasilał, chociaż jego formy ulegną zmianom. Ich zbrodnie są w stanie zniszczyć całą populację ziemi i to jest przyczyna powrotu Chrystusa na ziemię, aby spowodować porwanie Jego wybranych oraz aby rozpocząć sąd nad WSZYSTKIMI mieszkańcami ziemi.

Ludzie wybrani będą wzięci do nieba do życia wiecznego. Poniżej wersety potwierdzające prorocze zapowiedzi Syna Bożego na temat wzięcia wybranych do nieba.

Mateusza 24:(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Ten opis mówi nam o głębokiej potrzebie czuwania właśnie w tych niebezpiecznych dla nas dniach, ponieważ jesteśmy stale pod masowym atakiem nasienia węża na całym świecie. Ten właśnie atak spowoduje pokazanie się znaku Isusa na niebie oraz natychmiastową akcje ratunkową.

Wzięci do nieba będą kobiety i mężczyźni.

Zwróćmy uwagę na ten werset.

Daniela 12: (1) A w tym czasie powstanie wielki książę Michał, który opiekuje się synami twojego ludu i nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nie było od czasu, gdy istniał naród na ziemi aż do tego czasu: w owym czasie ocalony będzie lud twój, każdy, który jest zapisany w księdze żywota.

Ocaleni jedynie będą ci, którzy są ludem Bożym oraz ci spoza Narodu Wybranego, którzy wierzą w Boga i Syna oraz są posłuszni 10 Przykazaniom.

Zbawienie nie jest dla wszystkich i nigdy nie było. Jeżeli religie tak cię 'uczą', uciekaj od nich jak najdalej, ponieważ wszystkie religie są kontrolowane przez szatana i kłamią.

Objawienie 3:(10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. (11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. (12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

Mamy zapewnienie Isusa, że owi wybrani nie będą więcej próbowani, ponieważ ich wybór nastąpił wcześniej. Ten fragment powtarza nam, abyśmy wytrwali w tym, co robimy a miejsce dla wybranych jest w niebie już przygotowane. Werset (10) także sugeruje, że wybrani będą zachowani od godziny próby, czyli najprawdopodobniej najtrudniejsze momenty na ziemi zaistnieją już po ich porwaniu.

Tak wygląda plan Boga dla niezwykle grzesznego i morderczego świata. Nie miejmy żadnych złudzeń i nie słuchajmy nikogo, kto nas usypia obiecując nam życie wieczne. Życie wieczne nie nastąpi po to, abyśmy wiecznie grzeszyli łamiąc Przykazania Boże.

Na ziemi ma nastąpić Królestwo Boże, w którym po 1000 letnim panowaniu Isusa i 144.000 nastąpi Nowa Ziemia i Nowe Niebo.

Objawienie 22:(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą (4) I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. (5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków.

Nie będzie na nowej ziemi miejsca dla żadnego grzesznika!