Wzięcie do Nieba

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Bóg podał w 24 rozdziale Mateusza wiele ważnych informacji, ale dotąd nie mieliśmy całkowitego zrozumienia planów Boga.

Bóg w unikalny sposób ukrył swe plany przed całym światem.

Proroctwo Isusa

Często proroctwa nie są spisane według kolejności zapowiadanych wydarzeń. Następne zdanie, zwłaszcza w Ewangelii Mateusza może oznaczać zupełnie inny Boży plan. Czyli inny w celu i w innym czasie, często nie związany z poprzednim zdaniem.

Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa... (16)... wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. [BM]

Powyższy cytat jest jednak dokładny i dotyczy wielkiego ucisku na całym świecie, także w Ziemi Obiecanej. Wiemy z Objawienia, że słudzy Boży będą prześladowani i mordowani i z powodu wielu wybranych dni kaźni zostaną przez Boga skrócone.

Zwróćmy naszą uwagę na słowo- wybrani.

W cytacie Mateusza mamy obawę Syna Bożego o wybranych Boga, którzy będą najbardziej prześladowani przez Bestię. W powyższym 22 wersecie mamy niezwykle ważną informację.

Termin wybrani to ci, którzy mają być wzięci do nieba oraz 144.000.

Szczegóły są podane w rozdziale 7 Objawienia. Znamy liczbę opieczętowanych oraz jest także mowa o Wielkiej Rzeszy, której nikt nie potrafił zliczyć.

Objawienie 7:(14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. (15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. (16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, (17) Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

Wielki ucisk to zbrodnicze władze Bestii. Wielka Rzesza będzie żyła już pod rządami Isusa oraz 144.000 wybranych współkróli i Baranek (Isus) będzie ich prowadził do źródeł żywych wód, czyli dających życie wieczne, które będzie uzyskane po 1000 lat rządów Isusa. Ten okres czasu jest omówiony w 21 rozdziale Objawienia.

Objawienie 21:(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. (6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. [BM]

Objawienie 13:7 nazywa 144.000 świętymi. Poniżej tekst o Bestii czy też Zwierzęciu.

Objawienie 13:(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. [BM]

Owi święci to królowie w liczbie 144.000. 14 rozdział Objawienia wyjaśnia nam to jeszcze dokładniej.

Objawienie 14:(1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. (2) I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. (3) I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. (4) Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierworodni dla Boga i dla Baranka. (5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.[BM]

Wykupieni - oznacza ludzi, za których Isus oddał swoje życie. Za wybranych oddał On swe życie za wzięcie do nieba oraz za wybranych w liczbie 144.000 współkróli. Wybrani do nieba są szczególnie cenni dla Boga i oni już nigdy nie zaznają śmierci.

144.000 będzie sprawdzone przez Bestię i niektórym z nich będą oni ścinać głowy. Ale ich zmartwychwstanie do życia wiecznego będzie niemal natychmiastowe.

Objawienie 14:(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: [BM]

Ten werset mówi nam, że większość ludzi na ziemi nie zna ewangelii wiecznej.

Nauki wszystkich religii chrześcijańskich to szatański nonsens. Religie nie uznają Isusa jako Króla i pomijają Naród Wybrany przez Boga. Milczą oni także o życiu wiecznym na Ziemi.

W II Ezdrasza także mamy wyjaśnienie o 144.000 tych, którzy są koronowani przez Isusa. Liczba 144.000 nie jest wymieniona, ale inne wersety nam o tym zgodnie mówią.

II Ezdrasza 2:(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami. (43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany. (44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie? (45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy." (46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?" (47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego. [BM]

Jest to opis umieszczania koron na głowach 144.000 i potwierdzenie nałożenia na nich szaty nieśmiertelnej a także ich koronacji na współkróli Isusa do rządów na ziemi. Wzięci do nieba nie będą ukoronowani.

Jest to dokładniejsze wyjaśnienie 144.000 wykupionych krwią Isusa, podobnie jak będą wykupieni ci, którzy będą wzięci do nieba!

Wzięcie wykupionych do Nieba

Są więc wybrane dwie grupy. Jedna będzie wzięta do nieba do życia wiecznego, oraz druga grupa 144.000 współkróli Isusa, którzy będą sprawowali rządy jako spół królowie na ziemi wraz z Isusem.

Tylko te dwie grupy skorzystają z życia wiecznego na podstawie ofiary Isusa!

Reszta ludzkości nadal będzie umierać podczas 1000 Królestwa Bożego na ziemi, żyjąc do 100 lat. Dopiero na nowej ziemi zapanuje życie wieczne. Obj. 22.

O tym  chyba żadna religia nigdzie nie naucza, pomimo wielu wersetów o tym mówiących. O wzięciu do nieba mówi nam Ewangelia Mateusza w 24 rozdziale oraz pisze o tym apostoł Piotr.

I Piotra 1:(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Isusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Isusa Chrystusa, (4) Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, (5) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.[BM]

Uwaga! Bardzo ważne! Piotr podaje, że informacje te mają być objawione w czasie ostatecznym!

Wiedza się powiększa ale nadal nie jest ona całkowicie zrozumiała.

Wybrani do nieba to mężczyźni oraz kobiety, a 144.000 to wyłącznie mężczyźni.

Mężczyźni i kobiety zostaną najpierw wzięci do nieba, zanim Isus zstąpi z aniołami na ziemię.

Wzięcie do nieba nastąpi tuż przed powrotem Isusa. Bóg celowo to ukrył przed nami oraz przed światem dla naszego bezpieczeństwa.  Następny fragment mówi ponownie o wzięciu do nieba.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

Analiza 9 rozdziału II Księgi Ezdrasza!

Przeanalizujmy dokładniej 9 rozdział II Księgi Ezdrasza, ponieważ ona ujawnia nam szczególnie ważne części czasów końca. Jedna ważna uwaga, zanim zaczniesz to czytać.

Bóg używa wiele metod, czasami nieco zaawansowanych aby podawać nam w OBECNYM czasie proroctwa spisane ponad 450 lat wcześniej. Ponieważ Bóg w taki sposób przekazuje nam wiele informacji, zwłaszcza w Księdze Ezdrasza, musimy te rzeczy bardziej poznać, aby teksty te zrozumieć.

Bóg rozmawia z Ezdraszem, ale potem dowiadujemy się, że to mówi anioł z polecenia Boga. Powinniśmy to jednak odbierać te słowa jako słowa samego Boga.

II Ezdrasza 9:(1) I Odpowiedział i rzekł: "Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła, (2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił. [BM]

Już te dwa zdania mówią nam, że w taki sposób Bóg nam przekazuje swoje proroctwa, a Ezdrasz je dla nas spisuje. 2 werset mówi nam, że nastąpi czas, w którym Bóg (Najwyższy) ponownie odwiedzi świat, który On stworzył. Dlatego mamy to niezwykłe proroctwo o bardzo bliskich już czasach końca.

II Ezdrasza 9:(3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt, (4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku.

Te dwa zdania ukazują nam wyraźnie, że jesteśmy w czasach planowanego przez Boga powrotu na ziemię, w celu zaprowadzenia na niej wielkiego porządku. Bóg zapowiedział to także w innych księgach Biblii, jak w Daniela, Ezechiela czy też w Objawieniu.

II Ezdrasza 9:(5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny; (6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

Zawsze widzimy ciekawy początek oraz dramatyczny koniec, który dopiero na końcu staje się jawny. W ten sposób Bóg widzi najpierw cuda i wielkie dzieła, a na końcu widzi karę za notoryczne złamanie Bożych Przykazań.

II Ezdrasza 9:(7) I stanie się, że każdy, który będzie zbawiony i będzie mógł zbiec ze względu na swe uczynki, lub ze względu na wiarę, przez którą wierzył, (8) przeżyje przepowiedziane niebezpieczeństwa i będzie oglądał moje zbawienie w mojej ziemi i w zasięgu moich granic, które poświęciłem dla siebie od początku.

Tutaj mamy zasady sądu Boga nad nami. Zbawienie będzie zależało od uczynków oraz od wiary. Taki człowiek przeżyje zapowiedziane niebezpieczeństwa i zobaczy Boże zbawienie. Zwróćmy uwagę na tekst: w zasięgu moich granic. Chodzi o Ziemię Obiecaną, którą obecnie okupują Żydzi.

II Ezdrasza 9:(9) Wtedy ci, którzy naruszyli moje drogi będą zdumieni i ci, którzy odrzucili je z pogardą będą mieszkać w cierpieniach. (10) Ponieważ jak wielu nie uznało mnie w podczas ich życia, ale korzystali z moich darów,

(9) werset jest oczywisty i tacy będą cierpieć a nawet już cierpią. Następne zdanie mówi nam o tym, o czym niewielu ludzi myśli. Wszystko, co posiadamy z życiem włącznie, jest darem Boga. Nie uznanie Dawcy życia jest największą zbrodnią człowieka, popełnianą przeciwko samemu Bogu.

II Ezdrasza 9:(11) i jak wielu, którzy pogardzili moim prawem kiedy jeszcze mieli wolność i nie rozumieli ale pogardzali nim podczas okazji na skruchę i poprawę, która była im dostępna, (12) tak oni muszą w mękach przyznać to po śmierci.

Bóg wyjaśnia, że jedni pogardzali Prawem zamiast skruchy i poprawy. Ale ci, którzy umarli nie uciekli od sprawiedliwości i po śmierci ich dusze żyją w mękach, na które w pełni zasłużyli.

II Ezdrasza 9:(13) Dlatego nie bądź zbyt ciekawy, jak bezbożni będą ukarani, ale dowiaduj się, jak sprawiedliwi będą zbawieni, ci, do których ten wiek należy i dla których został on uczyniony."

Nie dowiadujmy się zbyt wiele o bezbożnych, ale dowiadujmy się o detalach naszego zbawienia, po to, abysmy z ufnością patrzyli w przyszłość.

II Ezdrasza 9:(19) lecz teraz ci, którzy zostali stworzeni w tym świecie, z zawsze pełnym stołem i w niewyczerpanych pastwiskach, świat został zepsuty w swych drogach. (20) I rozważyłem mój świat, a oto był zgubiony i oto moja ziemia była w niebezpieczeństwie z powodu urządzeń tych, którzy się pojawili.

Z powodu lepszych warunków życia świat jednak się zepsuł a Boża Ziemia stała się coraz bardziej wyniszczona przez rządzących oraz przez ich korporacje i biznesy. Ziemi grozi coraz większe niebezpieczeństwo z powodu celowego jej wyniszczania przez gnębiące nas władze.

II Ezdrasza 9:(21) I widziałem i odpuściłem niektórym z wielkim trudem, i oszczędziłem dla siebie jeden owoc z grona i jedną roślinę z wielkiego lasu. (22) Niechże zginie mnóstwo tych, którzy się na próżno narodzili, ale niech zostanie mój szczep winny, i jedna roślina bo wielką pracą doprowadziłem ich do doskonałości.

'Bóg odpuścił niektórym' - najwyraźniej chodzi o tych, którzy znając Prawo Boże i Biblię, nie stosują się do Prawa z całego serca. Bóg z niechęcią odpuści ich grzechy ale grzeszący raczej zginą. Zostaną jednak dwie osoby; szczep winny i jedna roślina, które sam Bóg doprowadzi do doskonałości.

Poniżej ponownie omówiony tekst z II Księgi Ezdrasza w całości.

II Ezdrasza 9:(1) I Odpowiedział i rzekł: "Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła, (2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił. (3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt, (4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku. (5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny; (6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach. (7) I stanie się, że każdy, który będzie zbawiony i będzie mógł zbiec ze względu na swe uczynki, lub ze względu na wiarę, przez którą wierzył, (8) przeżyje przepowiedziane niebezpieczeństwa i będzie oglądał moje zbawienie w mojej ziemi i w zasięgu moich granic, które poświęciłem dla siebie od początku. (9) Wtedy ci, którzy naruszyli moje drogi będą zdumieni i ci, którzy odrzucili je z pogardą będą mieszkać w cierpieniach. (10) Ponieważ jak wielu nie uznało mnie w podczas ich życia, ale korzystali z moich darów, (11) i jak wielu, którzy pogardzili moim prawem kiedy jeszcze mieli wolność i nie rozumieli ale pogardzali nim podczas okazji na skruchę i poprawę, która była im dostępna, (12) tak oni muszą w mękach przyznać to po śmierci. (13) Dlatego nie bądź zbyt ciekawy, jak bezbożni będą ukarani, ale dowiaduj się, jak sprawiedliwi będą zbawieni, ci, do których ten wiek należy i dla których został on uczyniony." (14) I odpowiedziałem i rzekłem: (15) "Powiedziałem przedtem, powiem i teraz i powiem to ponownie: więcej jest tych, którzy giną, niż tych którzy będą zbawieni, (16) tak jak większe są fale niż kropla wody." (17) I odpowiedział mnie i rzekł: "Jaka jest rola, takie jest nasienie: a jakie są kwiaty, takie są i barwy: jaka jest praca, takie są dzieła, jaki jest rolnik, takie jest klepisko. (18) Ponieważ był czas w tym wieku, kiedy przygotowywałem dla nich którzy teraz istnieją, zanim został świat został stworzony aby w nim mieszkali, i nikt się nie sprzeciwiał mnie, ponieważ nikt nie istniał; (19) lecz teraz ci, którzy zostali stworzeni w tym świecie, z zawsze pełnym stołem i w niewyczerpanych pastwiskach, świat został zepsuty w swych drogach. (20) I rozważyłem mój świat, a oto był zgubiony i oto moja ziemia była w niebezpieczeństwie z powodu urządzeń tych, którzy się pojawili. (21) I widziałem i odpuściłem niektórym z wielkim trudem, i oszczędziłem dla siebie jeden owoc z grona i jedną roślinę z wielkiego lasu. (22) Niechże zginie mnóstwo tych, którzy się na próżno narodzili, ale niech zostanie mój szczep winny, i jedna roślina bo wielką pracą doprowadziłem ich do doskonałości. [BM]

Jest to niezwykle dokładny opis obecnych czasów i warto się nad tym głęboko zastanowić. Mamy od Boga kilka ważnych ostrzeżeń i musimy sobie zdać sprawę z tego, że istnieją obecnie te właśnie czasy, w których żyjemy i powinniśmy je potraktować bardzo poważnie.

Bóg ubolewa, że pomimo Jego obietnic wzięcia do Nieba, niektóre osoby co prawda wierzą w to, ale ich uczynki zbyt często mówią Bogu coś odwrotnego.

Sama wiara nie wystarczy i trzeba za pomocą czynów, nie tylko modlitw przekonać Boga, że będziemy dobrym materiałem na wzięcie do Nieba i Boży dar Nieba jest przez nas właściwie doceniany, co jest widoczne (lub nie!) w naszych uczynkach.

(21) ... i odpuściłem niektórym z wielkim trudem,

Miejmy to na uwadze, że nie znamy granicy sądu Boga, którą On używa dla sądu nad nami. Żyjmy więc w taki sposób, aby Bóg nie miał przeciwko nam jakichkolwiek zarzutów łamania Prawa Bożego, z sabatem włącznie. Pamiętajmy o jednym.

Bóg nie będzie nas prosił! To my musimy Boga przekonać naszym postępowaniem i modlitwami, że zasługujemy na wzięcie do Nieba!

Jest oczywiste, że Isus przelał za nas swoją krew jako wykupienie nas od grzechów. Ale czy rzeczywiście przestaliśmy jakichkolwiek powtórek naszych grzechów?

Mądre i głupie panny

Mateusza 25:1 Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 2 A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. 3 Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. 4 Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. 5 A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. 6 Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. 7 Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. 8 Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. 9 Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. 10 A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. 11 A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. 12 On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. [BM]

Głupie panny były wyjątkowo głupie i owa nazwa doskonale do nich pasuje. Nie tylko nie miały one wystarczającej ilości oliwy do lamp. Drugim głupim posunięciem ich było spanie w świadomości, że nie mają wystarczająco oliwy i bezmyślnie one zasnęły.

Szczytem ich głupoty było pójście w środku nocy po zakup oliwy!

W Objawieniu mamy dalsze wyjaśnienie tego proroctwa.

Objawienie 19:(7) Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; (8) I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. (9) I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże.[BM]

Werset 9 mówi nam o świętych, zaproszonych na weselną ucztę Baranka, czyli mówi nam o 144.000 tych, których koronował sam Isus.

 II Ezdrasza 2:(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami. (43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany. (44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie? (45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy." (46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?" (47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest Syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego. [BM]

Ponownie mamy tekst mówiący o współkrólach Isusa, czyli o 144.000. Dlatego Ezdrasz nie mógł ich osobiście policzyć. Ci 144.000 są koronowani i nieśmiertelni.

Ale w poniższym tekście Ezdrasz mówi nam więcej o wybranych kobietach i mężczyznach życia wiecznego w Niebie!

II Ezdrasza 2:(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: „Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność. (36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka. (37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego. (38) Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani (39) Tych, którzy odeszli od cienia tego wieku i otrzymali chwalebne szaty od Pana. (40) Weź ponownie swoją pełną liczbę, o Syjonie i zamknij listę twych ludzi w białe szaty ubranych, którzy wypełnili Prawo Pana.

Bardzo budujące słowa, które ujawniają nam, że nie będzie to malutka trzoda, ale wybranych do Nieba będzie spora ilość. Oni są powołani do królestwa w Niebie!

Werset 40 wyraźnie mówi nam o zamknięciu listy ludzi ubranych w białe szaty. To znaczy, że liczba ta nie była ustalona, jak liczba 144.000 i czas opisany w tym fragmencie mówi nam o świetle przez wieczność, co odnosi się do Nieba.

Wielka Boża Tajemnica

Objawienie 10:(4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. [BM]

Bóg także posiada tajemny plan, którego On nam nie ujawnił. Plan ten jest skierowany przeciwko szatanowi i jego aniołom. Bądźmy przygotowani na działania Boga skierowane przeciwko naszym wrogom.

Przypomnijmy sobie cierpliwość Boga do szatana w kwestii Hioba. Bóg na wiele mu pozwolił i szatan miał szanse na zmianę swoich knowań i na pokorne przyznanie się do winy. Nigdy on tego nie uczynił i nigdy się przez Bogiem nie ukorzył.

Niezwykle interesującym wydarzeniami było; pojawienie się jako dziecięcia Syna Bożego na ziemi, jego wzrastanie do pełnoletności, jego praca dla Boga i dla nas, oraz Jego straszliwa śmierć na krzyżu.

Szatan nie zorientował się, że Isusa ofiara umożliwi wzięcie wybranych ludzi do nieba oraz także obdarzy 144.000 współkróli Isusa nieśmiertelnością. Boży plan był i jest absolutnie doskonały. Szatan sam podpisał się pod wyrokiem swojej śmierci.

Miejmy na uwadze to, czego nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć. Tajemnica Boża będzie czymś absolutnie genialnym, co zaskoczy cały grzeszny świat a zwłaszcza szatana i upadłych aniołów.

Niezwykła precyzja proroctwa!

Mateusza 25:13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Znając te wszystkie elementy spodziewajmy się najpierw zabrania do Nieba wybranych w bliskim już czasie. Z tej przyczyny mamy ponaglania, abyśmy nieustannie czuwali. Możemy więc spodziewać się pewnych niespodzianek.

Nie będziemy wiedzieli do ostatniej chwili, którego dnia i o której godzinie nastąpi wzięcie do nieba.

Wzięcie do nieba oraz zebranie 144.000 nas nie zaskoczy, jeżeli będziemy czuwać. Dlaczego musimy czuwać. Tylko Bóg o tym wie i wie także Syn Boży. Pamiętajmy o najważniejszym szczególe.

Tak, jak mnie Bóg ujawnił swoje plany odnośnie zabrania części ludzi do nieba, tak i reszta świata nie ma jeszcze zrozumienia tego proroctwa i zostanie ona z tego szatańskiego snu po wzięciu do nieba wybranych przebudzona. Jest to wyraźnie podane w Biblii.

Ważne ostrzeżenie!

Jeszcze raz przeczytajmy uważnie poniższy cytat.

II Ezdrasza 6:(23) i trąba głośno zatrąbi i gdy wszyscy ją usłyszą, będą nagle przerażeni. (24) W tym czasie przyjaciele będą prowadzić wojnę przeciwko przyjaciołom jak przeciwko wrogom, a ziemia i ją zamieszkujący będą przerażeni, a źródła fontann staną, i nie popłyną przez trzy godziny: (25) "I będzie tak, że każdy, który pozostanie po tym wszystkim co tobie przepowiedziałem, ten będzie zachowany i będzie oglądał zbawienie moje oraz koniec mojego świata.(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Szatańscy liderzy religijni wynaleźli wysoce obraźliwy dla Boga termin - porwanie.

Nikt nie będzie porwany, ponieważ porwania to dzieła bandytów, złodziei i szatana. Bóg oraz Jego aniołowie nie obawiają się niczego i nie muszą się czymkolwiek wstydzić. Oni reprezentują PRAWDĘ i nie stosują metod bandyckich, w stylu... PORWANIA kogokolwiek.

Osoby te będą wzięte do nieba, ale nie będą po złodziejsku porwane.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

Ponownie mamy użyte słowo - wzięty - a inne polskie przekłady używają słowa; zabrany. Dlatego w Biblii nie ma słowa - porwany - które w takim zdaniu byłoby... uwłaczaniem Bogu.

Większość z nas, ze mną włącznie, posługiwała się tym słowem, ale to już jest historia. Dlatego publicznie przepraszam Boga, że dałem się w tym temacie satanistom ponownie oszukać.

Wróćmy do poprzedniego cytatu i przeczytajmy go jeszcze uważniej.

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

Wzięcie odbędzie się w obecności wielu ludzi, którzy będą tego naocznymi świadkami.

U wielu mieszkańców ziemi odmienią się serca, które ulegną pozytywnej zmianie!

Moment zabrania do nieba będzie zorganizowany w taki sposób, że wielu ludzi na ziemi nie będzie miało już żadnych wątpliwości, że Bóg istnieje i że jest to rzeczywiste wzięcie grupy ludzi do nieba. Najprawdopodobniej wzięcie będzie sfilmowane przez świadków tego wydarzenia.

Wielka ilość ludzi zawsze nosi Smartfony przy sobie.

I jest jeszcze jeden szczegół do tej pory nie omówiony. Jeszcze raz dwa te same wersety.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

Tekst ten sugeruje nam pracę na roli, czyli na pewno podczas dnia. Większość ludzi pracuje w czasie dnia, czy to kobiety czy mężczyźni. To oznaczałoby wzięcie do nieba podczas dnia, na oczach wielu ludzi.

Nasuwa się pytanie: skąd inni ludzie będą o tym wiedzieli?

Jest więc oczywiste, że wzięcie do nieba nie będzie w tajemnicy i będą tego świadkowie. Aby świat to zobaczył a naoczni świadkowie zobaczą to na własne oczy a nawet sfilmują to na smartfonach.

W ten sposób wzięcie do nieba będzie niezwykle ważnym i udokumentowanym wydarzeniem dla zabranych oraz dla wielu mieszkańców ziemi, którzy uwierzą z powodu zeznań wielu świadków w Boga i jego Słowo, czyli Biblię porzucając całkowicie wszystkie fałszywe religie.

Poniższy tekst poprzednio został mylnie wyjaśniony.

Mateusza 24:(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. [BM]

Nie oznacza to wielkiego błędu, ale należy to sprostować. Ten fragment Mateusza 24 rozdziału nie mówi nam wcale o wzięciu do Nieba. Ten fragment mówi nam wyraźnie o ukazaniu się na Niebie znaku Syna Bożego a zaraz po tym ujrzą oni samego Syna na obłokach.

Celem powrotu Isusa jest zgromadzenie wybranych przez Boga i będzie to z pomocą aniołów z wielką trąbą, i w ten sposób oni będą zgromadzani dla Isusa jego wybrani. Tak wzięci do Nieba jak i wybrani na wspołkróli Isusa są nazywani wybranymi. Ale wybrani Isusa będą jego współkrólami na Ziemi.

Wybrani do Nieba będą żyli wiecznie w Niebie. Oni nie będą koronowani. Pośród wybranych w niebie będą także kobiety.

Werset 29 ujawnia nam niezwykle ważne wydarzenie! Mówi nam o udręce owych dni. To znaczy, że owa udręka przed przyjściem Isusa na Ziemię się skończy i jest możliwe, że zostanie ona zakończona przez Isusa lub samego Boga.

Udręka ta to najwyraźniej obecna sytuacja szatańskiego świata. Toczy się obecnie niezwykła walka pomiędzy tzw. chazarską mafią (nasieniem węża) a nową formą władzy, którą osiągnie tzw. Bestia. Żyjemy teraz niemal w więzieniu i w wielu krajach panują straszliwe warunki życia, nazywane udręką.

Ta udręka wkrótce się skończy!

Wtedy zobaczymy znaki na niebie, zaćmienie słońca i księżyca i będzie to widział cały świat. Świat będzie także widział znak Syna Bożego, na żywo lub w TV i na Internecie.

Dopiero po zobaczeniu znaku Isusa nastąpi oficjalny powrót Isusa na ziemię, z wielkimi znakami, jak zaćmienie słońca i księżyca, spadaniem gwiazd itp. 

Będą rozpaczać wszystkie narody kontrolowane przez szatana oraz nasienie węża, kiedy zobaczą powrót Chrystusa, który obejmie władzę nad całym światem.

Kiedy będą wzięte osoby do nieba?

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

Bóg organizując wzięcie wybranych pokaże to całemu światu. Od tego momentu zacznie się sąd Boga nad światem. Bestia także będzie kontrolowana przez Boga oraz wszystkie inne organizacje szatańskie oraz wrogie Bogu i Isusowi.

Szatan będzie w tym czasie pozbawiony swej władzy nad ziemią.

Zabranie do nieba będzie specjalnym wydarzeniem jako dowód dla całego świata. Miliardy ludzi ujrzą rzeczywiste działania Boga i Syna. Skończą się więc dyskusje, czy Bóg i Isus istnieją i czy Biblia jest Słowem Boga czy też nie.

Ludzkość będzie podejmować świadome decyzje. Albo podporządkuje się ona Bogu i 10 Przykazaniom, albo oni wybiorą świadomie śmierć.

Nasienie węża wybierze śmierć, ponieważ oni nie są w stanie żyć bez pedofilii i wielu ich znanych nam grzechów. Jeżeli niektórzy z nich przeżyją, będzie ich bardzo niewielu

Plany Boga o wzięciu do nieba były podane całemu światu, ale teraz będą one po raz pierwszy ujawnione. Po takim ukazaniu niezwykłej Bożej mocy, Bóg i Isus rozpoczną zbieranie Słowian na pustynię na sąd. Także reszta narodów będzie osądzana przez Boga. 

Oni będą mieli do wyboru dwie możliwości:

Posłuszeństwo Bogu i Synowi da im życie, albo wybiorą nieposłuszeństwo i śmierć!

Dla wyjątkowych zbrodniarzy będą tortury jako kara Boża na najgorszych osobnikach,  pogardzających Bogiem, Synem i Prawem Boga. Będą to ohydni zbrodniarze, którzy dzisiaj dążą do depopulacji ziemi do zaledwie 5%. Oni już wymordowali miliony ludzi szczepieniami Covid-19!

Wzięcie do nieba będzie niezwykłym wydarzeniem, jakiego świat jeszcze nigdy nie widział.  Wzięcie wybranych na oczach świata będzie początkiem sądu Boga nad światem. Świat będzie także widział opieczętowanych 144.000 na ziemi pod ochroną Boga i Isusa.

Niektórzy z nich będą zmuszani do bałwochwalstwa przez Bestię i zginą za odmowę! Ale Bóg ich powoła natychmiast do życia wiecznego!

Streszczenie...

I Piotra 1:(4) Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, (5) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. [BM]

Piotr potwierdza, że wszystko będzie objawione w czasie ostatecznym, który najwyraźniej już trwa. Piotr pisze o wybranych przez Boga do życia w niebie.

Biblia nie używa negatywnego i ubliżającego Bogu słowa - porwanie.

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Świat będzie świadkiem wzięcie do góry i prawda Boża będzie światu w ten sposób ujawniona całemu światu. Wzięcie do góry będzie przełomem w dziejach świata. (28) werset także nam potwierdza, że owa prawda o wzięciu do nieba będzie w ten sposób ujawniona.

Daniela12:(10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych; lecz przestępcy będą łamać Prawo i żaden przestępca nie będzie tego rozumiał, lecz mądrzy będą rozumieli. [BM]

Dlatego czujemy się nieco osamotnieni. Ale rozumiejąc to mamy pewność zbawienia, czyli wiele naszych grzechów Isus zmazał swoją krwawą ofiarą.

Poniżej dobitny fragment, który nam mówi, że jedynie resztka Izraela czyli Ludu Bożego się nawróci do Boga, nie do jakiekolwiek religii!

Izajasza 10:(20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim. (21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. (22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. (23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi. [BM]

Mamy więc biblijne wyjaśnienia, dlaczego my to rozumiemy ale nie ma nas wielu

Jeżeli rozumiemy proroctwo o wzięciu do nieba, to będziemy wzięci do nieba i grzechy nasze są wykupione ofiarą Isusa!   [BM]

Dlatego rozumiemy to w panujących czasach końca, które będą się nasilały.

Pamiętajmy, o tym, ponieważ niemal wszystko, co wiemy i  rozumiemy było zapowiedziane przez Boga od wieków i to okazuje się najczystszą prawdą Bożą, oraz naszym zbawieniem.

Dlatego Syn Boży oddał swoje życie wyłącznie za tych, którzy będą wzięci do nieba oraz za 144.000 współkróli Isusa. Tylko te dwie grupy skorzystają z ofiary Isusa. Cały rozdział 21 Objawienia nam to dokładnie opisuje.

Nawet Henoch opisał to tysiące lat temu!

II Henocha 35 Wychowam dla tego pokolenia kogoś, kto wyjawi im księgi w pismach twoich i twoich ojców. Będzie musiał wskazać im wieżę strażniczą ziemi, prawych ludzi i tych, którzy wypełniają Moją Wolę, którzy nie wzywają Mojego imienia aby w błąd wprowadzać. Powiesz temu pokoleniu; a oni, gdy je przeczytają, będą bardziej chwaleni na końcu niż na początku." [BM]

Naszym zadaniem jest ciągłe wyczekiwanie wzięcia do Nieba, ponieważ wiele wskazuje na to, że jedynie osoby rozumiejące ten temat będą wzięte wkrótce do Nieba.

Oczekujmy więc pierwszej widocznej akcji Boga na Ziemi, czyli wzięcia wybranych kobiet i mężczyzn do życia wiecznego w Niebie. Biblia nas ciągle przestrzega, abyśmy czuwali. Nie tylko dla wzięcia do Nieba czy wybrania nas do 144.000. Istnieje jeszcze jedna przyczyna ciągłego czuwania.

Bóg zaplanował tajne działanie, które tylko On sam zna i wprowadzi na Ziemię. Jeszcze raz ten niezwykle ważny  fragment.

Objawienie 10:(4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. [BM]

Nie znamy tej tajemnicy i abyśmy nie byli zaskoczeni, bądźmy gotowi na wszelkie, raczej miłe dla nas niespodzianki, zapowiedziane przez samego Boga Wszechmogącego.

Czuwajmy!

Uaktualnienie!

Jest nowa część tego artykułu, która zapowiada bardzo bliskie wzięcie do Nieba wybranych ludzi przez Boga. Krótki opis jest w tym krótkim artykule.

Wzięcie do Nieba jest bliskie!!!